Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Дошка оголошень » оголошення

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
28 Листопада 16, 9.37.09

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

про II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі наук  «ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ У МАШИНОБУДУВАННІ»

Згідно наказу Міністерства освіти і науки Ук­раїни від 20.10.2016 р. № 1266 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році» Житомир­ський державний технологічний університет (ЖДТУ) визначено базовим з проведення II туру Всеукра­їнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі наук «Обробка матеріалів у машинобудуван­ні» (далі - Конкурс).

Оргкомітет конкурсу запрошує Вас взяти участь у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських на­укових робіт у галузі наук «Обробка матеріалів у машинобудуванні», який проходитиме у січні-бе-резні 2017 р. на базі факультету інженерної меха­ніки.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

Назва заходу

Термін проведення

Створення реєстру студентських наукових робіт, нагороджених дипломами Міністерства освіти і науки України для виключення можливості повторного подання їх на конкурс

до 25 січня 2017 р.

Здійснення прийому студентських наукових робіт та перевірка відповідності їх оформлення вимогам

до 25 січня 2017 року (за поштовим штемпелем)

Рецензування студентських наукових робіт

до 17 лютого 2017 року

Визнання претендентів на перемогу у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі наук «Обробка матеріалів у машинобудуванні» та запрошення авторів кращих робіт до участі у підсумковій науково-практичній конференції для захисту робіт

до 09 березня 2017 року

Проведення підсумкової науково-практкгяної конференції із захисту робіт

23-24 березня 2017 року

 

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

Конкурс проводиться відповідно до «Положен­ня про проведення Всеукраїнського конкурсу сту­дентських наукових робіт з природничих, техніч­них та гуманітарних наук», затвердженого наказом

 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Укра­їни від 21.02.2012 року№ 202 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13.03.2012 року за № 398/20702.

 

ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОБОТА СЕКЦІЙ:

-  обробка матеріалів різанням;

-  електрофізичні та електрохімічні методи об­робки матеріалів;

-  обробка металів тиском у машинобудуванні.

 

ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ РОБІТ

Роботи переможців першого туру Конкурсу по­винні бути оформлені згідно з вимогами викладе­ними відповідно до «Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук» (затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.02.2012 ро­ку № 202 та зареєстровано у Міністерстві юстиції України 13.03.2012 року за № 398/20702) додано­го до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.10.2016 року № 1266 «Про проведення Все­українського конкурсу студентських наукових ро­біт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році».

На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів або студентських колек­тивів (не більше 2 осіб) з актуальних проблем у га­лузі наук «Обробка матеріалів у машинобудуванні», які є пошуковими за своїм характером, впровад­жені у виробництво або застосовані у навчальному процесі, що не мають відзнак HAH України та ор­ганів державної влади.

Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попе­редні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25 % наукового матеріалу з попе­редньої роботи.

Наукові роботи повинні бути оформлені відпо­відно таким вимогам:

-текст друкується шрифтом Тітев New Roman, міжрядковий інтервал 1,5; кегль 14; аркуш фор­мату A4.

-  обсяг зброшурованої роботи не повинен пе­ревищувати ЗО сторінок (без урахування додатків);

  • робота повинна мати назву і план, список ви­користаної літератури та анотацію, у якій зазначе­но актуальність, мету, завдання, використану ме­тодику дослідження та загальну характеристику ро­боти;
  • до наукової роботи додаються копії патентів, наукових статей автора тощо (за наявності);    ^
  • креслення та ілюстрації, що додаються до ро­боти, повинні бути скомпоновані на аркуші фор­мату АЗ або А4.

Макети, натурні зразки на Конкурс не подають­ся.

Наукові роботи виконуються українською мо­вою.

У наукових роботах, що подаються на II тур, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального за­кладу замінюються шифром (шифр - не більше двох слів).

В окремому запечатаному пакеті під тим са­мим шифром подаються відомості про автора (ав­торів), наукового керівника роботи (додаток).

Якщо наукову роботу подано на II тур з пору­шенням вимог цього розділу, галузева конкурсна комісія повертає її конкурсній комісії (із зазначен­ням причин).

Наукова робота, що направляється для участі у Конкурсі, обов'язково повинна мати супроводжу­вальний лист із вказаним переліком документів, які її складають та доповнюють.

Результати проведення II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі на­ук «Обробка матеріалів у машинобудуванні» будуть опубліковані на сайті Житомирського державного технологічного університету www.ztu.edu.ua в роз­ділі «Наукова діяльність - Конференції».

Роботи надсилати за адресою: Конкурсна комісія у галузі наук «Обробка матеріалів у машинобудуванні», Житомирський державний технологічний університет, вул. Чуднівська, 103, м. Житомир-5, 10005

У анотації наукової роботи під шифром «________ »

зазначаються:

  • актуальність, мета, завдання наукової робо­ти використана методика дослідження;
  • загальна характеристика наукової роботи (структура, обсяг, кількість схем, таблиць, вико­ристаних наукових джерел тощо);

У кінці анотації подається набір ключових слів (сталих термінів), що вживаються у науковій роботі та визначають її тематику. Загальна кіль­кість ключових слів повинна становити не менше трьох, але не більше десяти. Ключові слова пода­ються у називному відмінку, друкуються у рядок через кому.

Текст анотації повинен бути лаконічним та. ві­дображати основний зміст роботи.

Пропозиції про включення пред­ставника ВНЗ до склади Галузевої конкурсної комісії просимо наді­слати до 10 січня 2017 року (за поштовим штемпелем) за адре­сою:

Олійник О.В.у

першому проректори, Голові конкурсної комісії II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі наук «Обробка матеріалів

у машинобудуванні».

Житомирський державний технологічний

університет, вул. Чуднівська, 103, м. Житомир-5, 10005

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК:

Кафедра технологій машинобудування, завідувач кафедри: Полонський Леонід Григорович. Тел. (0412) 22-69-19, (097) 9273246

Секретар оргкомітету та галузевої конкурсної комісії Конкурсу: Яновський Валерій Анатолійович, доцент кафедри технологій машинобудування. Тел.: (0412) 22-69-19. Факс: (0412) 24-14-22. E-mail: pol@ztu.edu.ua

Додав: nauka |
Переглядів: 526 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
П`ятниця, 18 Жовтня 19, 7.05.49
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук