PDATU-NAUKA - Історична довідка
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

 ІСТОРИЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО НАУКОВУ БІБЛІОТЕКУ ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНО-ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

В старовинному історичному місті Кам'янець-Подільський в берез­ні 1921 року на базі сільськогосподарського факультету Кам'янецького університету було створено Кам'янець-Подільський сільськогосподар­ський інститут. При інституті на той час була організована бібліотека-читальня. Книжки з сільського господарства і суміжних наук були передані з бувшого університету і частково з бібліотеки бувшої духовної семінарії. Деяка література була подарована викладачами інституту.

Першим бібліотекарем була В. Вікул. Як свідчать архівні матеріали, звіт бібліотеки-читальні за 1921 рік "Бібліотека-читальня налічувала 1598 книг, із котрих 1578 сільськогосподарських по питаннях соціально-економічним і по чистій науці, а решта 20 шт. по літературі та історії. Упорядковано в спеціальній системі 768 книг. Одержано в тимчасове користування від різних осіб, відділу народної освіти і фундаментальної бібліотеки Ітену 254 кн., а також бібліотека ж. Гудзія. Крім того профе­сорам видано для користування дома 16 книг" (Арх. 21, № 12).

У бібліотеці-читальні складалися плани комплектування. Так, у плані комплектування на 1927-1928 pp. визначена сума асигнувань -3500 крб.

При бібліотеці існувала бібліотечна комісія СП та робфаку в складі (Протокол № 1 від 6.11.1928 p.):

голова                   проф. Геращенко

секретар                зав. бібл. Зварикін

декан агрофаку проф. В. П. Живан

проф.                    Б. К. Додулькевич

проф.                    О. С. Мельник

доцент-вики.    Пальчевський (Арх. 21, №3 5)

Про формування фонду періодики свідчать такі записи: Список періодичної союзної літератури, яка передбачається бібкомісією до ви­писки на 1929 р. Всього 87 назв. Серед них "Агроном", "Архив биоло­гических наук", "Болезни растений", "Весник сельскохозяйственных наук", "Вісник природознавства" та інші. У 1929 p. СХ1 виписав закордонних видань на 650 крб. (Р-145, опис. 2, ед. 14).

У 1930 р. сільськогосподарський інститут було розділено на 2 вищих навчальних заклади: птахівничий і технічних культур. Обидва вищі навчальні заклади існували до 1935 року.

В 1955 році за рішенням уряду в місті Кам'янець-Подільському створено сільськогосподарський інститут, який починає свою роботу 7 лю­того. Важливе місце посідає питання створення бібліотеки. Штат її налічував 3 особи: Ю. Л. Горшунова, Р. 3. Горвиць, Д. М. Кулініч. За рішенням Міністерства сільського господарства СРСР бібліотеки вищих учбових закладів передали бібліотеці видання минулих років. У комплек­туванні книжкового фонду брали участь 18 сільськогосподарських вищих навчальних заклади України. На кінець 1960 року книжковий фонд нараховував 97275 кн. од. Кількість читачів - 2237. У 1960 році Радою інституту було заслухано і обговорено доповідь зав. бібліотекою Біленького "Про роботу бібліотеки інституту" та створена перша біблі­отечна Рада, до якої ввійшли: А. П. Білецький - зав. бібліотекою (голова); викладачі; кандидати наук: М. Ф. Гордієнко, І. Ф. Рось, Б. Й. Хмельов, М. Я Шлякман, А. В. Пішук; студент агрофаку - Н. І. Корольов, зоофаку Н. І. Швед.

На 1 вересня 1963 року книжковий фонд бібліотеки складає 125864 кн. од. Бібліотекою одержано більше 250 наукових праць шляхом платного і безплатного обміну. Проведена реконструкція абонемену бібліотеки, у результаті чого збільшилась загальна її площа. Читачів налічується 5483; книговидача становить 125464; послугами МБА 75 чо­ловік. У бібліотеці завершено роботу по складанню алфавітного та систематичного каталогів. Штат бібліотеки складає 6 чоловік. "Друзі книги" - так називалася стінгазета, яка щомісяця з 1966 року випускалася працівниками бібліотеки. її призначення - популяризація наукової та ху­дожньої літератури та інформація про нові надходження. Окремі номери присвячувалися подіям у культурному житті вищого навчального закладу.

У 1967 році приміщення бібліотеки розширилось на 126,9 м2. Відкрито та обладнано довідково-бібліографічний відділ. Співробітники бібліотеки беруть активну участь у створенні музею інституту. У цьому ж році бібліотекою складений договір на безплатний книгообмін з 70 біб­ліотеками сільськогосподарських вищих навчальних закладів та окремими науково-дослідними організаціями.

Особливе місце займає краєзнавча робота. Створена краєзнавча картотека "Сільське господарство Поділля" та "Картотека наукових праць, виконаних кафедрами інституту". З 1967р. бібліотека збирає матеріал з історії бібліотеки інституту (починаючи з 1921р.). У 1968 році було оформлено два альбоми "Літопису бібліотеки". Склали і оформили цей матеріал зав. бібліотекою Ю. Л. Горшунова і бібліограф Н. 3. Свідер. У 1970 році бібліотека Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту була нагороджена грамотою Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти СРСР за успіхи і хороші результати у Всесоюзному громадському огляді бібліотек.

У 1980 році фонд бібліотеки становив 348340 одиниць. Оборотність фонду - 1,3, книгозабезпеченість - 50,8. Працює МБА. За поточний рік надійшло до бібліотеки 25131 кн. од. Зроблено передплату на газети і журнали 469 назв. Штат бібліотеки складає 28 чоловік.

У березні 1983 року зав. бібліотекою Ю. Л. Горшунова пішла на заслужений відпочинок, керівництво бібліотекою доручено Лідії Іванівні Малині, яка до того очолювала відділ обслуговування. У 3987 році в бібліотеці відкрито читальний зал суспільної літератури. У цьому ж році бібліотека стала переможцем республіканського огляду-конкурсу Держагропрому УРСР і нагороджена почесною грамотою. З перебудовою політики, економіки у державі виникли деякі труднощі, особливо з комплектуванням фондів. Штат бібліотеки на цей час складав 24 чоло­віки. У бібліотеці функціонували такі підрозділи: два читальних зали; або­немент наукової літератури; абонемент підручників; абонемент художньої літератури; довідково-бібліографічний відділ; відділ комплектування наукової літератури; відділ обробки літератури та каталогізації

1992-1999 роки - новий період в житті України. Бібліотека набуває самостійності в організації, формуванні власної діяльності, у вирішенні питань вибору форм структури бібліотеки, оплати праці. У новій суспільно-політичній ситуації бібліотека будує нові принципи своєї діяльності, орієнтується на формування національного інформаційного ресурсу та організацію його всебічного використання з колосальним за своїм науковим і культурним потенціалом, універсальним фондом, міцним фаховим науковим колективом.

У грудні 1995 року Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут набуває статусу академії. Бібліотека Подільської державної аграрно-технічної академії - академічна база формування знань студентів, аспірантів, викладачів. Основне її завдання - це забезпечення учбового процесу і наукового пошуку.

16 серпня 2004 року проведена реорганізація Подільської державної аграрно-технічної академії шляхом перетворення її в Подільський державний аграрно-технічний університет.

Сьогодні - це одна з найбільших бібліотек Хмельницької області сільськогосподарського профілю з фондом 590859 екземплярів. Бібліотека збирає, зберігає і видає студентам, професорсько-викладацькому складу, науковим співробітникам наукову, універсальну, учбову і методичну літературу за профілем академії. Вона прагне прищепити своїм студентам високу духовність, знання і культуру. Розміщена бібліотека в першому корпусі ПДАТА (в минулому це приміщення духовної семінарії, побудоване у 1864 році і діюче за призначенням до 1920 року), має відповідне бібліотечне обладнання: стелажі, стенди для книжкових виставок, каталожні ящики та ін. Бібліотека передплачує 163 назви періодичних видань: 38 газет, 83 українських і 42 російських журнали. Централізовано надходять підручники з науково-методичного центру аграрної освіти. Ведеться безплатний книгообмін з 16 аграрними вищими навчальними закладами. Широкому та всебічному використанню біблі­отечного фонду сприяє довідково-пошуковий апарат бібліотеки, - це ката­логи і картотеки. Ведеться топографічний каталог. Створено фонд рідкіс­ної книги (755 книг), обмінно-резервний фонд, архівний фонд. Злагод­жено проводиться інформаційна робота. Щорічно організовується на допомогу навчальному процесу 50-60 книжкових виставок, переглядів літератури - 12, бібліографічних оглядів - 30, днів інформації - 10. У бібліотеці працює ксерокс, є комп'ютер. При бібліотеці працює: біблі­отечна рада, методична рада (27 бібліотечних працівників).

 Наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету – загальні засади та специфіка роботи.

            Наукова бібліотека ПДАТУ – головна сільськогосподарська бібліотека  Хмельницької області, фонди  якої створювались працею бібліотечних працівників для забезпечення бібліотечно–бібліографічного обслуговування сільськогосподарської науки, освіти та виробництва.
Аграрна галузь сьогодні потребує систематичного та якісного інформаційно-бібліотечного забезпечення, що формує нові знання. Але інформаційне забезпечення аграрної сфери нині відстає  від світового рівня. Задоволення інформаційних потреб користувачів стає дедалі більш проблематичним.

            Оперативне і систематичне комплектування фонду – основа створення власного інформаційного ресурсу, але недостатнє фінансування затримує формування фонду. Розпад мережі книгорозповсюдження і централізованого розподілу видавничої продукції, підвищення цін на книги поглибили проблеми  комплектування фондів та спричинили зменшення кількості надходжень нових видань.  Періодичні видання також немає можливості повністю придбати. Держава повинна прийняти низку законодавчих актів щодо налагодження системи постачання бібліотечних фондів.
Зрозуміло, що без належного поповнення фондів не можна говорити про якісний інформаційний продукт.
Фонд нашої бібліотеки  - 606645
Кількість користувачів – 5940
Надано послуг всіма структурними підрозділами 21921
Відвідування – 201518.
На базі нашої бібліотеки  в 1983 році створено об’єднання сільськогосподарських бібліотек Хмельницької області. До об’єднання входять чотири бібліотеки.
Територіальне об’єднання сільськогосподарських бібліотек на сучасному етапі є актуальним, ми проводимо методичну роботу, але не в повному обсязі в зв’язку з недостатнім фінансуванням. У нас немає можливості часто відвідувати наші бібліотеки і надати їм практичну і методичну допомогу. Головною метою діяльності нашої бібліотеки є інформаційне забезпечення професорсько-викладацького складу та студентів, забезпечення їх навчальною та  науковою літературою.  Щоб наблизити видання до користувачів та оперативно інформувати про нові надходження, проводимо  «Дні інформації» та  «Дні аспіранта», «Дні спеціаліста» . Відвідувачі  цих заходів знайомляться з новинками наукових, навчальних та інших видань, а також мають змогу замовити їх для подальшої роботи у читальному залі чи зробити ксерокопію потрібних документів. Організовуємо виставки нових надходжень. Проводимо «Місячник першокурсника», у період проведення якого готуємо цілий комплекс заходів: екскурсії до бібліотеки, консультації  з правил користування бібліотекою, каталогами, знайомимо з книжковими виставками «Тобі, першокурсник». Систематично проводимо аналіз книгозабезпеченості навчальних дисциплін на факультетах.
В усіх відділах ведеться картотека незадоволеного попиту, проводимо дослідження з вивчення читацьких запитів за допомогою анкетування, що дає змогу глибше визначити мотиви інформаційних потреб користувачів.
Інформаційну діяльність бібліотеки здійснюємо шляхом підготовки науково-допоміжних бібліографічних покажчиків, списків, бібліографічних добірок. Готуємо бібліографічні покажчики наукових праць  професорів, доцентів  нашого університету. В бібліотеці впроваджуються у роботу нові технології - придбано 23 комп’ютери, створюються бази даних: «Праці співробітників ПДАТУ», «Надходження у бібліотеку  ПДАТУ», «Передплатні видання» та інші.
Бібліотека виступила ініціатором прийняття наказу по університету про передачу обов’язкової копії електронних версій усіх друкованих видань кафедр університету до книгозбірні.
Організація і проведення інформаційно–масових заходів на допомогу навчальному і виховному процесам в бібліотеці є одним з напрямків нашої діяльності. У 2005 році бібліотекою проведено понад 90 масових заходів: книжкові виставки, перегляди літератури, конференції, літературні вечори, Дні кафедр.
Про сучасний стан освіти в Україні в читальному залі суспільних наук був проведений предметний тиждень «На шляху до Болонського процесу», «Молодь і здоровий спосіб життя».
До 75-річчя від дня народження Ліни Костенко проведений літературний вечір «Єдина стеля мистецтва – правда».
До 70-річчя дня народження В. Симоненка проведена читацька конференція: «Україна! Ти - моя молитва». Змістовними і цікавими були заходи, присвячені вшануванню сімейних традицій і обрядів в українській культурній спадщині спільно з кафедрами філософії, історії іноземних мов.В бібліотеці постійно проводимо зустрічі з духовними наставниками, поетами, лікарями, провідними спеціалістами сільського господарства.
Зміст інформаційно–масових заходів тісно пов’язували з темами наукових робіт кафедр та навчальним процесом. Перевага надавалась проведенню «Днів інформації», «Днів кафедр», «Днів аспіранта», «Днів науки». Характерним було те, що вони мали комплексний характер і були присвячені актуальним проблемам навчального закладу.
Через дефіцит бюджетного фінансування у нас виникають проблеми комплектування фондів, які бібліотека намагається вирішувати за рахунок книгообміну, благодійників, дарувальників та коштів, отриманих за рахунок платних послуг.
Велику роботу проводимо по збереженню і використанню фондів. Виділили цінні та рідкісні видання. Систематично проводимо реставрацію. Добились дотримання студентами терміну користування літературою. Боржники–студенти у нас відсутні.
Покращилась матеріальна база бібліотеки, цього року ми зробили  капітальний ремонт двох читальних залів, систематично проводимо своїми силами дрібний ремонт окремих приміщень бібліотеки.
Серед фактів, які визначають ефективність роботи бібліотеки  вищого навчального закладу, вагоме значення має кількість та якість кадрового складу. У нас працює 24  працівники, із них 1 на 0, 5 ставки - оператор комп’ютерних  програм. Вищу фахову освіту мають тільки 6 працівників. З кожним роком обсяг роботи в бібліотеці збільшується, а кількість працівників зменшується. Відсутня штатна одиниця методиста, заступника директора. Навантаження велике, але бібліотечні працівники надзвичайно віддані своїй справі, і всі планові завдання виконуються.
  
Вівторок, 13 Квітня 21, 4.32.16
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архів записів