Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Друкування статей

„Актуальні проблеми філології та перекладознавства”

Факультет міжнародних відносин (кафедра перекладу) Хмельницького національного університету продовжує видання збірника наукових праць „Актуальні проблеми філології та перекладознавства” (одинадцятий випуск).

Збірник наукових праць „Актуальні проблеми філології та перекладознавства” належить до списку фахових видань ВАК України від 17 січня 2014 р. (додаток 5 до наказу Міністерства освіти і науки України № 41), індекс ISSN.

Для публікації у збірнику просимо надіслати до 10 листопада 2016 року:

  • заявку, в якій вказати назву статті та інформацію про автора (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, домашню адресу, контактні телефони, електронну адресу);
  • статтю в електронному варіанті (5–10 сторінок формату А4, мова друку – українська, англійська, німецька та польська) у редакторі Microsoft Word 7.0 шрифтом Times New Roman; інтервал – 1,5; кегль – 14; відступ абзацу – 1 см; параметри сторінки: зверху, знизу, праворуч - 1,5; ліворуч – 2 см. Файл має бути перевірений за допомогою антивірусної програми, стаття – ретельно вичитаною.
  • файл створити у редакторі Word і зберегти у форматі doc або rtf. Файл назвати за прізвищем автора статті. Ім’я автора набрати латинським шрифтом, наприклад, Ivanсhuk_article.doc; Ivanchuk_vidomosty.doc.

При написанні статей слід ураховувати Постанову 15.01.2003 №7-05/1 Президії ВАК “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України”, а також зміни у вимогах до оформлення наукових робіт та бібліографічних джерел, введені в 2013 р. (Бюлетень ВАК України. – 2013. – № 3). Наукова стаття для кандидата наук повинна бути обсягом 6-10 сторінок, а доктора наук 8-12 сторінок.

Наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання вказаної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання мети статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

Статті, які не відповідають вимогам ВАК України, до друку не приймаються і не повертаються. За точність викладених фактів, цитат і посилань відповідають автори.

Збірник буде надрукований до 1 грудня 2016 року і розісланий за адресами, вказаними авторами.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

            На першому рядку у лівому куті – шифр УДК (шрифт напівжирний); у наступному рядку у правому куті – прізвище та ініціали автора напівжирними літерами, під ним – назва навчального закладу або наукової установи (напівжирним курсивом). Через один рядок друкується назва статті (відцентрована, великими жирними літерами). Через два рядки після назви – анотація українською мовою з ключовими словами та основний текст статті. Ілюстративний матеріал друкується курсивом.

Посилання та оформлення літератури для статей українською та іноземними мовами – різні. В тексті україномовної статті посилання необхідно оформляти за зразком: [3, с. 15], де перша цифра – номер джерела в загальному (алфавітному) списку літератури, друга – цитована сторінка; на кожну позицію у списку літератури має бути посилання у тексті статті. Не подавати в тексті розгорнутих посилань (напр..: [Іванов А. П. Вступ до мовознавства. – К., 2004. – С. 54]). В статтях іноземними мовами посилання мають такий вигляд: (Hampson, 2012). Вимоги щодо оформлення літератури українською та іноземними мовами після тексту статті викладено в кінці інформаційного листа.

У статті не допускається вирівнювання пропусками (для цього використовуються параметри абзацу, шрифту, положення символів табуляції).

Перед розділовими знаками пропуск не ставиться, а після них – ставиться. Дужки та лапки безпосередньо охоплюють текстовий блок і відділяються лише зовні пропусками. Треба розрізняти тире (–) і дефіс (-): відмінність полягає у розмірі і наявності пробілів до і після тире (цього дотримуватись і у списку літератури). Ініціали відділяються від прізвищ нерозривним пробілом (комбінація клавіш Ctrl+Shift+Пробіл).

Список літератури подавати в алфавітному порядку з дотриманням державного стандарту під назвою „Список використаної літератури”, що друкується через один рядок після основного тексту (напівжирними літерами посередині рядка) по центру. В статтях іноземними мовами – список літератури  подається під назвою References також по центру. Шрифт Times New Roman – 14 пт, жирний.

До статті обов’язково додається анотація із ключовими словами (шрифт Times New Roman, кегль – 12) українською та англійською мовами обсягом 5–8 рядків кожна та 5–8 ключових слів, а також переклад імені, прізвища автора та назви статті англійською мовою перед англійською анотацією. У випадку написання статті німецькою чи польською мовою – додається анотація із ключовими словами українською та англійською мовами (перед німецькою та польською анотаціями також необхідний переклад імені, прізвища автора та назви статті відповідними мовами). Українська анотація розміщується перед текстом статті, англійська, німецька та польська – після тексту. 

Аспіранти подають статті з рецензією наукового керівника; автори без наукових ступенів – з рецензією доктора або кандидата наук з відповідної спеціальності.

Вартість однієї сторінки – 45 гривень. Статті докторів наук (одноосібні) друкуються безкоштовно.

Наукові статті та відскановані рецензії надсилати на електронну адресу кафедри перекладу e-mail: pereklad.khnu@gmail.com.

За додатковою інформацією звертатись до відповідального редактора збірника докт. філол. наук, професора Бойко Юлії Петрівни тел. 097-712-53-18 або технічного редактора збірника, доцента кафедри перекладу Ткачук Олени Петрівни тел. 096-646-58-34.

Реквізити для оплати за публікацію статті: ПриватБанк, код одержувача ЄДРПОУ 14360570, МФО банку 305299, номер картки у ПриватБанку  5168742023574795.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 

УДК 811.161.2’373:159.942

Вавринюк Т. І.

Хмельницький національний університет

 

ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНА ЛЕКСИКА  В  ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ

(НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ЛІНИ КОСТЕНКО)

 

 

Анотація

У статті розкрито роль емоційно-експресивної лексики в поетичному мовленні Ліни Костенко, визначено індивідуально-авторське використання інгерентної та адгерентної емоційної лексики як основи  експресивності. Доведено ілюстративно, що в поетичному контексті емоційно-експресивна лексика набуває додаткових відтінків значення.

Ключові слова: емоційність, експресивність, емоційно-експресивна лексика, поетичний.

Текст статті

 

Список використаної літератури

                                                                                                                      Tetyana Vavrynyuk

Khmelnytsky national university

 

EMOTIONALLY EXPRESSIVE VOCABULARY IN POETIC SPEECH

 

 

Summary

The role of emotional-expressive vocabulary in poetical speech is determined. The individual-author’s usage of inherent and adherent emotional lexicon as a basis of expressivity is defined. The author reasons that emotional-expressive vocabulary gets extra nuances of meaning in the poetical context.

Key words: emotionality, expressivity, emotional-expressive vocabulary, poetical.

 

 

Зразки оформлення бібліографії:

1. Бублейник А. В. Про значення способу номінації в міжмовних лексико-семантичних співвідношеннях / А. В. Бублейник // Мовознавство. – 1992. – № 2. – С. 29–32.

 2. Вихованець І. Р. Прийменникова система української мови : монографія / І. Р. Вихованець. – К. : Наукова думка, 1980. – 288 с.

3. Ганич Д. І. Словник лінгвістичних термінів / Д. І. Ганич, І. С. Олійник. – К. : Вища школа, 1985. – 360 с.

3. Каракуця О. М. Фразеологізми української мови з компонентом душа (структурно-семантичний, ідеографічний, лінгвокультурологічний аспекти): автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 – українська мова / О. М. Каракуця. – Х., 2002. – 19 с.

4. Слинько І. І. Синтаксис сучасної української літературної мови: Проблемні питання: [навч. посібник] / І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська. – К. : Вища школа, 1994. – 670 с.

5. Ужченко В. Д. Нові лінгвістичні парадигми «концепт – фразеологізм – мовна картина світу» / В. Д. Ужченко // Східнослов’янські мови в їх історичному розвитку : збірник наукових праць. – Запоріжжя, 2006. – С. 146–151.

6. Evans V. Cognitive Linguistics. An Introduction / V. Evans, M. Green. – Edinburgh : Edinburgh University Press, 2006. – 830 p.

7. e-book: Lennon, T. M., Stainton, R. J. (Eds.). (2008). The Achilles of Rationalist Psychology. Volume 7. Springer link, e-ISBN 978-1-4020-6893-5, Retrieved: February 15, 2010, from: http://www.springerlink.com/content/978-1-4020- 6892-8/#section=136323&page=4&locus =40. DOI: 10.1007/978-1-4020-6893-5

8. Web page: Wells, G. (2002). Learning and Teaching for Understanding: the Key Role of Collaborative Knowledge Building. Retrieved 01.11.2007 from: http://people.ucsc.edu/~gwells/

Категорія: Друкування статей | Додав: nauka (24 Жовтня 16)
Переглядів: 889 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Середа, 23 Жовтня 19, 2.32.47
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук