Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [733]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Друкування статей

НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ «ТЕХНІЧНІ НАУКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАЧІ РУКОПИСІВ НАУКОВИХ СТАТЕЙ ДО НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ «ТЕХНІЧНІ НАУКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»
Шановні дописувачі!
Спочатку просимо надіслати Вашу статтю, рецензію та довідку про автора (ів), оформлені за наведеними нижче вимогами, для попереднього розгляду редакційною колегією журналу «Технічні
науки та технології». Після отримання позитивного відгуку прохання сплатити вартість статті і надсилати весь пакет документів до відділу науково-дослідної частини ЧНТУ.
1. Для публікації статті у журналі «Технічні науки та технології» необхідно в обов’язковому порядку подати:
– електронний варіант статті, оформленої за зразком (Додаток А);
– рецензію на статтю за підписом доктора наук;
– довідку про авторів, заповнену за наведеним бланком (Додаток Б). Звертаємо Вашу увагу, що ім’я та
по батькові автора(ів) подаються повністю;
– квитанцію скановану про сплату вартості публікації наукової статті.
2. Вимоги до наукової статті.
Наукова стаття повинна відповідати тематичному спрямуванню збірника.
Статтю можна подавати однією з трьох мов: українською, російською, англійською.
Обсяг статті повинен бути таким: мінімум – 5 повних сторінок, максимум – 10 сторінок (остання сторінка має бути заповнена не менш ніж на 3/4).
Стаття подається у роздрукованому вигляді, а також надсилається електронною поштою на адресу: chntu.ndch@gmail.com. Текст статті набирається з використанням комп’ютерних текстових редакторів Word for
Windows 97/2000/XP.
У разі подання статті українською або російською мовою обов’язкове надання перекладу статті англійською мовою (відповідно до п. 2.9. Наказу “Про затвердження порядку формування переліку наукових фахових видань України” від 17.10.2012 р. № 1111) або структурованої анотації (1500-2000 знаків) англійською мовою (Times New Roman, 12 пт, курсив) (Додаток Г).
У разі подання статті англійською мовою обов’язкове надання перекладу статті українською мовою та структурованої анотації (1500-2000 знаків) українською та англійською мовами (Times New Roman, 12 пт, курсив).
3. Вимоги до структурованої анотації.
Анотація повинна містити стисле формулювання змісту статті, не повторювати назву статті.
Анотація повинна бути обсягом 1500–2000 знаків і подаватися окремим файлом двома мовами: мовою самого рукопису (українська, російська) та англійською мовою. Структурними елементами анотації пови-
нні бути такі:
– актуальність теми дослідження (Urgency of the research);
– постановка проблеми (Target setting);
– аналіз останніх досліджень і публікацій (Actual scientific researches and issues analysis);
– виділення недосліджених частин загальної проблеми (Uninvestigated parts of general matters defining);
– постановка завдання (The research objective);
– викладення основного матеріалу (стисло) (The statement of basic materials);
– висновки відповідно до статті (Conclusions).
Без наявності розширеної анотації рукописи до розгляду не прийматимуться. Анотації передаються на рецензування разом із самою науковою статтею.
Приклад оформлення розширеної структурованої анотації наведено у Додатку Г.
4. Параметри сторінки повинні бути такими:
Формат А4 (210×297 мм).
Поля: верхнє, нижнє та бокові – 25 мм.
Верхній і нижній колонтитули, а також номери сторінок не вводити. Текст повинен бути вирівняний по ширині аркуша.
КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ У СТАТТІ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЧНОЇ РОЗСТАНОВКИ ПЕРЕНОСІВ ТА АВТОМАТИЧНИХ СПИСКІВ. УСІ СПИСКИ
ПРОСТАВЛЯЮТЬСЯ У РУЧНОМУ РЕЖИМІ!
5. Структура статті. Вимоги до оформлення структурних елементів статті.
5.1. УДК – шрифт Times New Roman (кегель 12), курсив, вирівнювання по лівому краю без абзацу.
– порожній рядок
5.2. Ім’я та прізвище автора (ів) – шрифт Times New Roman (кегель 12), розміщення по центру, без абзацного відступу, курсив) (якщо авторів декілька, то імена та прізвища записуються в один рядок).
Дані про авторів подаються трьома мовами.
5.3. Назва статті – шрифт Times New Roman (кегель 12). Подається прописними напівжирними літерами, вирівнювання по центру без абзацу, трьома мовами.
– порожній рядок
5.4. Анотація – шрифт Times New Roman (кегель 9), курсив, вирівнювання по ширині, абзацний відступ 0,63 см, одинарний інтервал. В анотації має бути чітко сформульована головна ідея статті та коротко обґрунтована її актуальність (обсяг – 600–1000 знаків з пробілами). У статті подаються анотації трьома мовами: українською, російською, англійською (Додаток А).
5.5. Ключові слова – шрифт Times New Roman (кегель 9), вирівнювання по ширині, абзацний відступ 0,63 см, одинарний інтервал. Ключові слова подаються трьома мовами. Кількість ключових слів – 5–
7. Після ключових слів (кожною з мов) вказувати загальну кількість таблиць, рисунків та використаних джерел (Додаток А).
– порожній рядок
5.6. Основний текст – Times New Roman, кегель 12, вирівнювання по ширині, абзац – 0,63 см, одинарний інтервал.
Основний текст статті обов’язково повинен містити такі необхідні елементи – розділи (Times New Roman, кегель 12, напівжирний):
- Постановка проблеми.
- Аналіз останніх досліджень і публікацій.
- Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми.
- Мета статті.
- Виклад основного матеріалу.
- Висновки і пропозиції.
- Список використаних джерел.
Після назви розділів ставиться крапка і продовжується текст самої статті.
Цитати, таблиці, статистичні дані, цифрові показники, що підвищують рівень аналітичних матеріалів, подаються з посиланням на джерела. Відповідальність за наведені показники несе автор.
Рисунки і таблиці необхідно подавати у статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.
Ілюстрації (рисунки та чорно-білі фотографії)
Під час виконання рисунків рекомендується використання Microsoft Visio 2007 (2003). За умови використання закладеної графіки Microsoft Word рисунки повинні бути згрупованими. Шрифт рисунків Times
New Roman, кегель 12, курсив. Рисунки не повинні виходити за межі текстового блока.
Рисунки позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах статті. Якщо у статті є лише один рисунок, він не нумерується. Пояснювальні підписи, номер рисунка, його назву розміщують послідовно під ілюстрацією.
Наприклад: а б
Рис. 3. Види скінченних елементів:
а – 6-вузловий плоский скінченний елемент і б – 10-вузловий об’ємний
скінченний елемент
Таблиці
Цифровий матеріал, що наводиться у статті, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць.
Розмір тексту таблиць – кегель 12. Усі таблиці повинні мати заголовки. Нумераційний заголовок таб-
лиць (кегель 12) вирівнюють по правому краю таблиці, тематичний заголовок таблиці (по центру, кегель
12, курсив). Усі графи таблиць повинні мати назву.
Наприклад:
Таблиця 1
Граничні значення режимів різання
№ досл. Vк, м/с Vдет=Vк/60 t, мм Qгр, мм2/с az, мкм az max n/nріз
1 20 333 0,033 11 5,32 10,17 10/6
2 40 667 0,033 13 3,04 5,83 11/7
3 60 1000 0,028 18 2,01 3,78 15/10
4 80 1333 0,026 26 1,64 3,07 19/12
5 90 1500 0,025 38 1,59 2,84 25/16
Якщо таблиця не вміщується на одній сторінці, всі її колонки нумерують, а над перенесеною частиною таблиці справа надписують: «Закінчення табл. 1».
Формули
Використовуючи формули, необхідно дотримуватися певних правил.
Великі, довгі та громіздкі формули, які мають у складі знаки суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих рядках. Це стосується також і всіх нумерованих формул. Для економії місця кілька
коротких однотипних формул, відокремлених від тексту, можна подати в одному рядку, а не одну під одною.
Невеликі і нескладні формули, що не мають самостійного значення, вписують усередині рядків тексту.
Стиль формул: хімічні формули набирають прямим шрифтом. Формули, на які є посилання, нумерують арабськими цифрами в круглих дужках праворуч, не виходячи за поле. Формули необхідно вирівнювати по лівому краю сторінки. Між ними та текстом витримується інтервал в один рядок. Обов’язково подають розшифрування літерних позначень величин у формулах. Для набору позначень фізичних величин
використовують редактор формул Microsoft Equation для WINDOWS.

5.7. Список використаних джерел необхідно складати за вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК Украї-
ни № 5, 2009), розміщувати бібліографічні записи за алфавітом чи у послідовності їхніх перших згадувань в
основному тексті статті.
– порожній рядок
5.8. Після списку використаних джерел подається його транслітерація латиницею (з підзаголовком:
References), відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 55 «Про впорядкування транс-
літерації українського алфавіту латиницею» від 27.01.2010 р. (зі змінами від 23.12.2015 р.) або вимогам
системи BGN/HCGN (для російської мови).
Примітка: після транслітерованої назви праці латинськими літерами зазначається переклад англійською мовою у квадратних дужках.
Заголовок «Список використаних джерел» і «References» слід розміщувати посередині рядка, шрифт Тіmes New Roman, кегель 12, напівжирний, а список джерел – 11 кегель (Додаток А).
Для транслітерування літератури (References) пропонуємо скористатися online-конвекторами:
- для української мови: http://ukrlit.org/transliteratsiia та ін.;
- для російської мови: http://translit-online.ru/pasport.html
http://translit.net/ru/
http://fotosav.ru/services/transliteration.aspx
Приклади оформлення транслітерованого списку використаних джерел наведено у Додатку В.
6. Обов’язково у кінці статті подаються дані про авторів (трьома мовами):
– прізвище, ім’я та по батькові (повністю) – кегель 8, напівжирний;
– науковий ступінь, вчене звання, посада автора (ів) – кегель 8;
– місце роботи автора (ів) та адреса організації – кегель 8;
– електронна адреса автора (ів) (Додаток А) – кегель 8.
- ID (у системі наукової ідентифікації), якщо автор (и) зареєстрований (і) у ORCID, ResearcherID або у SCOPUS.
Наприклад: ORCID: http://orcid.org/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx
ResearcherID:
Scopus Author ID:
7. Оплата публікації. Опублікування наукових статей у журналі «Технічні науки та технології» є платним. Вартість публікації 1 сторінки наукової статті становить 50 грн (прохання обов’язково уточнювати вартість публікації). Оплата підтверджується квитанцією.
8. Реквізити для оплати:
14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95.
Чернігівський національний технологічний університет.
р/р: 31254264106996, банк ДКСУ у м. Київ, МФО 820172.
Код ЗКПО: 0546 0798.
Призначення платежу: за публікацію статті «Технічні науки та технології» від _______(ПІБ).
9. Контактна інформація.
Матеріали необхідно надсилати на адресу: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, корп. 1, к. 242 (нау-
ково-дослідна частина).
Всі документи, що містять підписи та печатки, повинні бути відсканованими.
Контактна особа: Кормило Ірина Миколаївна.
Тел. роб.: (04622) 3-42-44.
Тел. моб.: (093) 592-78-12.
E-mail: tst.technical.sj@gmail.com.
Науковий журнал «Технічні науки та технології» розміщено на сайті Чернігівського національного
технологічного університету, де можна переглянути останні номери видання: http://tst.stu.cn.ua/
Відповідальність за матеріали, наведені у статті, несе автор.
Неправильно оформлені автором стаття та супровідні документи,
що не відповідають зазначеним вимогам, розглядатися не будуть.
Редакція розглядає надходження публікації та супровідних документів (рецензії, довідки про авторів
тощо) як згоду дописувача (ів) щодо передачі авторського права на використання твору (тиражування,
розповсюдження т. ін.).

Категорія: Друкування статей | Додав: nauka (15 Листопада 16)
Переглядів: 818 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Понеділок, 14 Жовтня 19, 3.53.36
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук