Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Друкування статей

Публікації у збірнику наукових праць «Сучасні питання економіки і права»

Шановні колеги!

 

Запрошуємо Вас до публікації у збірнику наукових праць «Сучасні питання економіки і права» – наукове фахове видання, засноване Київським міжнародним університетом (Київ) і Міжнародним університетом бізнесу і права (Херсон). Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ №17357-6127Р від 24.12.2010 р.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №747 від 13.07.2015 року збірник внесено до Переліку наукових фахових видань у галузі економічних наук, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук.

У збірнику «Сучасні питання економіки і права» публікуються статті, що містять виклад результатів наукових досліджень, а також огляди з найактуальніших проблем економічної теорії, права, економіки підприємств та управління виробництвом, менеджменту, публічного управління та адміністрування, маркетингу, фінансів і банківської справи, обліку й аудиту, міжнародної економіки, розміщення продуктивних сил і економіки регіонів, правових відносин та аспектів господарської діяльності, математичних методів та інформаційних систем в економіці.

До публікації приймаються статті проблемного, узагальнювального, методичного характеру, результати оригінальних наукових, практичних, навчально-методичних досліджень у вигляді статей, які публікуються вперше, із таких тематичних розділів:

 1. Економіка та управління підприємствами.
 2. Економіка та управління національним господарством.
 3. Світове господарство і міжнародні економічні відносини.
 4. Фінанси, гроші, кредит.
 5. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.
 6. Право.

 

Контакти редакції: ПВНЗ «Київський міжнародний університет»

03179, Україна, м. Київ, вул. Львівська, 49

Web-site: http://www.kymu.edu.ua/sychasni-putannya-ekonomiku.html

Відповідальний секретар Могилевська Ольга Юріївна

Е-mail: journal.kymu@gmail.com Телефон для довідок: +380 50 511 22 58

 

 

Загальні умови:

– до журналу приймаються наукові статті українською, російською, англійською мовами;

– матеріали повинні відповідати вимогам оформлення статей МОН України щодо фахових видань;

– редакція журналу залишає за собою право здійснювати наукове і літературне редагування матеріалів, а також відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці журналу;

– редакція впродовж тижня після рецензування статті та затвердження головним редактором повідомляє автора електронною поштою про прийняття / неприйняття (або редагування) статті до публікації в журналі.

Умови та порядок подання статей:

Для розгляду питання про публікацію статті у випуску №1(3) 2017 р. необхідно до 01 листопада 2017 року заповнити довідку про автора (додаток 1), а також надіслати на електронну пошту редакції журналу journal.kymu@gmail.com:

– наукову статтю. Мова публікацій: українська, російська, англійська (додаток 2 – зразок оформлення статті);

– для осіб, які не мають наукового ступеня: статті, підготовлені студентами друкуються тільки у співавторстві з керівником або надаються відсканована рецензія наукового керівника чи рецензія особи, яка має науковий ступінь зі спеціальності, що відповідає предмету дослідження (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою факультету (інституту);

– авторський реферат статті англійською мовою (авторський реферат статті повинен містити: прізвище та ініціали автора; науковий ступінь, вчене звання, посаду; місце роботи або навчання; назву статті; стислий зміст статті мінімальним обсягом 250 слів). Переклад англійською мовою має бути достовірним (додаток 3).

Текст авторського реферату розбивається на такі логічні блоки з обов’язковим їх позначенням:

мета дослідження;

методи дослідження;

результати дослідження;

наукова новизна;

практична значущість;

– відскановане підтвердження сплати коштів. Оплата здійснюється після затвердження статті редакцією. Розмір внеску за публікацію статті, обсягом до 16 сторінок включно (за умови розміщення статті без надання автору паперового примірника), становить 30 гривень за кожну сторінку і безкоштовно для працівників КиМУ, МУБІП та членів редколегії. Друкований екземпляр збірника заздалегідь замовляється і коштує 100 грн. Пересилання збірника здійснюється «Новою поштою» (автор сплачує доставку при одержанні у відділенні). Статті докторів наук друкуються безкоштовно.

Реквізити для оплати:

одержувач: ПВНЗ «КиМУ», код 21595240

р/р 26009000022707, МФО 322313, АТ «Укрексімбанк»

 • платежу: за публікацію у збірнику «Сучасні питання економіки і права» від (ПІБ першого автора)

 

Вимоги до оформлення статті

1. Технічні вимоги

Обсяг статті має бути від 8 до 16 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури.

• Поля з усіх боків – 2,0 см; міжрядковий інтервал – 1,5 см; шрифт «Times New Roman» – 14 pt; абзацний відступ – 1,5 см; текст вирівнюється за шириною.

• Текстовий редактор – Microsoft Word for Windows 6.0 або 7.0.

Рисунки і таблиці необхідно розміщувати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці; вони повинні бути компактними, мати назву; шрифт тексту – Times New Roman, розмір 12 пт. Розмір таблиць та ілюстрацій не повинен бути більшим ширини сторінки. Усі таблиці і рисунки в тексті повинні містити заголовок, наскрізну нумерацію й опис джерела. Посилання на рисунки і таблиці розміщуються в тексті в круглих дужках.

Слово «таблиця» і її порядковий номер розміщується перед таблицею і вирівнюється по правому краю, на наступному рядку по центру заголовок таблиці (напівжирний). Не допускаються подвійні рамки, відскановані таблиці. Під таблицею зазначається джерело даних і при потребі примітки.

Заголовок рисунка розміщується під графічним елементом (напівжирним) і вирівнюється по центру. Як і для таблиць, нижче вказується джерело даних. Рисунки, схеми, діаграми та інші графічні елементи створюються програмними засобами. Використання відсканованих графічних елементів не допускається.

• Математичні вирази (формули, рівняння, функції та ін.) в тексті слід оформляти тільки в редакторі формул MathType, а не у вигляді зображень. Математичні вирази слід нумерувати справа в круглих дужках, якщо далі в тексті на них посилаються. Під кожним математичним виразом повинні наводитися пояснення всіх змінних, вказаних у порядку їх появи.

2. Структура статті

 • На першому рядку ліворуч – УДК, на іншому рядку ліворуч – код JEL (JEL classіfіcatіon codes); на третьому рядку праворуч прізвище та ініціали автора, імена інших співавторів (за наявності, але не більше 3 авторів) (напівжирний); наступний рядок праворуч науковий ступінь і вчене звання, повна назва організації, яку представляє автор (курсив). Назва статті подається через рядок без переносів великими літерами посередині (напівжирний). Інформація про автора та назва статті – трьома мовами.

Анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами (обсягом не менше 5 речень, кількість ключових слів – мінімум 5 слів; перша мова – мова оригіналу). Далі через рядок розміщують текст статті.

Текст статті розбивається на такі логічні блоки з обов’язковим їх позначенням:

Актуальність проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор, у яких розглядають цю проблему і підходи її розв’язання. При цьому виділити нерозв’язані частини загальної проблеми, яку досліджують у статті.

Постановка завдання. Формулювання цілей статті.

Результати дослідження. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих наукових результатів.

Висновки із цього дослідження і подальші перспективи в цьому напрямку.

Література. Список літератури наводитися наприкінці статті мовою оригіналу посередині (напівжирний). (Бібліографічний список, наявність якого є обов'язковою умовою, повинен бути оформлений за формою 23 ДАК України «Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті»). Посилання на джерела необхідно робити в тексті у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідного джерела: наприклад, [3, с. 234], або [2, с. 35; 8, с. 234]. Список літератури має містити не більше 10 пунктів.

References. Після списку літератури слідує References (з транслітерацією, обов'язково). Для транслітерації рекомендуємо скористатися сервісом на сайтах: http://ukrlit.org/transliteratsiia; http://www.translit.ru.

Вдячності (при потребі). У короткій формі виражається вдячність усім юридичним і/або фізичним особам, які надали будь-яку допомогу авторові (ам) у проведенні дослідження або написанні статті. Зображення курсивне.

Статті повинні відповідати профілю журналу і супроводжуватися довідками про авторів. Відомості про авторів включають ідентифікатор автора ORCID (для його отримання необхідно зареєструватися на сайті http://orcid.org/).

Статтю та довідку подавати в електронному варіанті (електронною поштою чи на електронному носії); має бути два файли, назви яких повинні містити прізвище першого автора (мовою оригиналу статті). Наприклад: перший файл – «стаття Коваленко А.В.», другий – «довідка Коваленко А.В.».

Статті, довідку про авторів і банківську квитанцію (або чек) про сплату організаційного внеску автори можуть:

– передати особисто відповідальному секретарю редакційної колегії за попередньою домовленістю за адресою: м. Київ, вул. Львівська, 49; кафедра економіки, підприємництва, менеджменту; к. Б1213 (КиМУ, проїзд до станції метро «Житомирська»);

відправити електронною поштою за адресою: journal.kymu@gmail.com

Випуск №1(3) 2017 р. буде доступний на офіційному сайті журналу в грудні 2017 року.

Сподіваємося на плідну співпрацю!

Редакційна колегія збірника наукових праць «Сучасні питання економіки і права»

 

ДОДАТОК 1

 

ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ

Збірник наукових праць «Сучасні питання економіки і права»

 

Українська мова

Російська мова

Аанглійська мова

ПІБ автора (ів)

 

 

 

Науковий ступінь,

вчене звання

 

 

 

Повна назва й адреса організації учасника

 

 

 

Посада (кафедра, факультет, інститут)

 

 

 

Назва статті

 

 

 

Тематичний розділ журналу

 

 

 

Науковий керівник (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, повна назва організації)

 

 

 

Місто, cклад «Нової пошти», на який слід надіслати збірник, ПІБ одержувача

 

 

 

Кількість друкованих збірників

 

Контактний телефон,

e-mail учасника

 

Ідентифікатор автора ORCID

 

Дата заповнення заявки

 

ДОДАТОК 2

 

Приклад оформлення наукової статті:

УДК

JEL

Коваленко А.В.

к.е.н., доцент, Київський міжнародний університет (Київ, Україна)

 

РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ФІНАНСОВО-ПЛАТІЖНИХ ПОСЛУГ

В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

У статті розглянуто цінові тенденції розвитку промислової галузі. Загальний тренд індексів цін промислової продукції має динамічну та одночасно низхідну тенденцію до 2012 року, поступово звужується ціновий канал за рахунок зниження рівня його верхньої межі.

Ключові слова: індекси цін, промисловість, логарифмічна залежність, методи ціноутворення, податковий тиск.

 

Коваленко А.В.

к.э.н., доцент, Киевский международный университет (Киев, Украина)

 

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА ФИНАНСОВО-ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

В статье рассмотрены ценовые тенденции развития промышленной отрасли. Общий тренд индексов цен промышленной продукции имеет динамическую и одновременно нисходящую тенденцию до 2012 года, постепенно сужается ценовой канал за счет снижения уровня его верхней границы.

Ключевые слова: индексы цен, промышленность, логарифмическая зависимость, методы ценообразования, налоговое давление.

 

Kovalenko A.

PhD in Economics, Associate Professor, Kyiv International University (Kyiv, Ukraine)

 

DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL MARKET OF FINANCIAL AND PAYMENT SERVICES

IN TERMS OF GLOBAL INSTABILITY

The article discusses the price trends of the industrial sector. Price as economic characteristics is a significant regulator of the market. Popular methods for its determination in industrial enterprises include combined. The general trend of industrial production price index has a dynamic and at the same time a downward trend until 2012, gradually narrowing price channel by lowering the level of the upper border.

Keywords: price indices, industry, logarithmic dependence, pricing methods, tax burden.

 

Актуальність проблеми. Першочергові ознаки кризи в економіці також розпізнають крізь цінові показники, що уособлюють як вартість товару чи послуги, так і результати діяльності підприємства з урахуванням чинників, що формують рівень ціни. За останні роки цінові показники промислової галузі нестабільні та цілком залежні від зовнішньої кон'юктури ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження цінових аспектів розвитку промислового сектору економіки висвітлюються в працях таких учених, як В. Герасименко, Дж. Дейлі, А. Длігач, С. Дугіна, В. Корінєв, Я. Литвиненко.

Постановка завдання. Метою дослідження є узагальнення цінових аспектів розвитку промисловості в умовах рецесії економіки України.

Результати дослідження. Уже 2012 року нижня межа цінного каналу суттєво знизилася до рівня 88% і 2013 року зросла до рівня 94%. Верхня межа цінового каналу 2011 року закріпилася на рівні 124%, 2012 року – на рівні 109%, а 2013 року – на рівні 107%. Загалом ціновий коридор промислової продукції до 2012 року мав низхідну тенденцію, а вже 2013 року поступово зріс.

Висновки. Підтверджено, що ціна як економічна характеристика є вагомим регулятором на ринку. До методів її визначення на промислових підприємствах відносять комбіновані, що дає змогу виробнику максимально віднайти баланс між власними та споживчими комерційними інтересами.

 

Література

 1. Гитомер Дж. Удовлетворение покупателя – ничто, покупательская лояльность – все / Дж. Гітомер. – СПб.: Питер, 2004. – 256 с.
 2. Романова Л.В. До проблеми формування сучасної моделі маркетингу в Україні / Л.В. Романова // Економіка АПК. – 2013. – №5. – С. 103-107.

 

References

 1. Chan, F. T. S., Chan, H. K. (2004). Development of the supplier selection model: A case study in the advanced technology industry, Journal of Engineering Manufacture, Vol. 218, Issue 12, pp. 18071824.
 2. Gitomer, Dzh. (2004). Udovletvorenie pokupatelyanichto, pokupatelskaya loyalnostvse (Satisfaction of customer is nothing, purchaser loyalty is all), SPb.: Piter. (in Russ.)
 3. Romanova, L. V. Do problemi formuvannya suchasnoyi modeli marketingu v Ukrayini (To the problem of forming the modern model of marketing in Ukraine), Ekonomika APK, 2013, №5, pp. 103107 (in Ukr.).

 

Категорія: Друкування статей | Додав: nauka (23 Жовтня 17)
Переглядів: 240 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Середа, 23 Жовтня 19, 2.33.43
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук