Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Друкування статей

Збірник наукових праць «Економічний аналіз»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
КАФЕДРА АУДИТУ, РЕВІЗІЇ ТА АНАЛІЗУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ФОРМУВАННЯ ЧЕРГОВОГО ВИПУСКУ
ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ «ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ»
Збірник призначений для фахівців, які цікавляться теоретичними та прикладними проблемами економіки, управління, фінансів, обліку, аналізу й аудиту, дає змогу науковій громадськості ознайомитися з результатами досліджень вчених-економістів.
Збірник наукових праць «Економічний аналіз» входить до переліку фахових видань Вищої атестаційної комісії у галузі економічних наук (постанова Президії ВАК України від 14 жовтня 2009 р. № 1-05/4 // Бюлетень ВАК України. – 2009.– № 11. – С. 6) та індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах.
Рукописи до журналу приймаються однією із трьох мов: українською, російською, англійською. Перевага надається рукописам англійською мовою.
Для участі у формуванні збірника наукових праць необхідно подати: 1. Електронний варіант статті, оформлений відповідно до наведених нижче вимог (дивитись взірець оформлення статті на сайті), виконаний у редакторі MS Word. 2. Файл із відомостями про автора (прізвище, ім’я та по батькові, поштова адреса для пересилання авторського примірника, контактні телефони, адреса електронної скриньки) та інформацією про кількість примірників і необхідність поштової пересилки. 3. Рецензію наукового керівника або іншого фахівця у певній галузі знань, який має відповідний науковий ступінь (подають лише аспіранти та здобувачі); 4. Електронні копії анотації англійською мовою у форматах jpeg (сканована копія) та doc (у редакторі MS Word) (подаються лише після позитивного рішення редакції щодо друку статті), завірену професійним перекладачем або викладачем англійської мови зі знанням економічної термінології. 5. Електронну копію платіжних документів (оплата здійснюється після прийняття позитивного рішення щодо друку статті). Реквізити для оплати повідомляються після підтвердження, що стаття прийнята до друку. Подані авторами статті розглядаються лише ПІСЛЯ ПОДАЧІ ПОВНОГО ПАКЕТУ СУПРОВІДНИХ ДОКУМЕНТІВ Пакет перерахованих вище матеріалів подається через автоматизовану систему обробки матеріалів на сайті http://econa.org.ua.
Структура статті
1. Індекс УДК (зліва, великими літерами, шрифт - жирний). Пункти 2, 3, 4, 5 та 6 подаються двома мовами (українською / російською та англійською). 2. Автор (по центру, вказується повне ім’я, по батькові та прізвище автора, прізвище – великими літерами, шрифт - жирний). (Транслітерувати власні назви, прізвища та імена слід згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. № 55 "Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею"(http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-п). 3. Відомості про автора (авторів) (по центру у називному відмінку, відомості про науковий ступінь та вчене звання (без скорочень), посада та місце роботи автора (повністю без абревіатур) або афілійована установа, адреса робочої електронної скриньки (які будуть зазначені у статті)). 4. Назва статті (по центру, великими літерами, шрифт – кегель 16, до десяти слів). 5. Структурована анотація (реферат), (із застосуванням безособових конструкцій; містить наступні елементи (напівжирним курсивом з абзацу): бібліографічний опис статті мовою статті; тіло анотації обсягом 250 слів (необхідно відобразити у структурованому вигляді
предмет, мету роботи; метод чи методологію проведення роботи; результати роботи; сферу застосування результатів). Статті, які містять анотації, складені неправильно і (або) неякісно перекладені, не можуть бути опублікованими. При написанні анотації слід урахувати наступні положення:  тема, мета дослідження вказуються в тому випадку, якщо вони не зрозумілі із заголовка статті; методологію проведення роботи доцільно описувати в тому випадку, якщо вона містить новизну і викликає зацікавлення з погляду запропонованої статті;  результати роботи треба описувати точно й інформативно. Наводяться основні теоретичні й експериментальні результати, фактичні дані, виявлені взаємозв'язки і закономірності. При цьому віддається перевага новим результатам і даним довгострокового значення, важливим відкриттям, висновкам, що спростовують чинні теорії, а також даним, що, на думку автора, мають практичне значення;  висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описаними у статті;  відомості, що містяться в заголовку статті, не повинні повторюватися в тексті авторського резюме;  варто уникати зайвих вступних фраз (наприклад, "автор статті розглядає..."). Історичні довідки, якщо вони не складають основний зміст документа, опис раніше опублікованих робіт і загальновідомі положення в авторському резюме не наводяться;  у тексті анотації варто вживати синтаксичні конструкції, властиві мові наукових і технічних документів, уникати складних граматичних утворів;  У тексті анотації варто застосовувати значимі слова з тексту статті;  текст анотації повинний бути лаконічний і чіткий, вільний від другорядної інформації, зайвих вступних слів, загальних і незначних формулювань;  положення, що викладаються, повинні логічно випливати одне з одного;  скорочення й умовні позначки, крім загальновживаних, застосовують у виняткових випадках. 6. Ключові слова (мовою статті курсивом з абзацу, не менше шести слів або словосполучень, з відокремленням їх одне від одного крапкою з комою). Ключові слова не повинні повторювати назви статті. 7. Код JEL класифікації (розміщуються під ключовими словами, кількість – від 1 до 5, в одному рядку, через кому, напівжирним шрифтом. Наприклад: JEL classіfіcatіon: C12, C14, C18). 8. Текст у структурованому вигляді із виділенням наступних елементів (напівжирним курсивом з абзацу): 8.1. Вступ, який містить:  загальну постановку проблеми та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями;  аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор (з посиланнями в тексті на використані джерела), визначення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття, актуальність проблеми. 8.2. Мету та завдання статті. 8.3. Виклад основного матеріалу дослідження із зазначенням методів та повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 8.4. Висновки та перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. 9. Перелік використаної літератури подається після тексту статті під заголовком «Список літератури» (виконується курсивом, кегель 14, через 1 інтервал, мовою оригіналу). Бібліографічний опис літературних джерел оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (Приклади оформлення бібліографічного опису наведено в «Бюлетені ВАК України. – 2009. – № 5. – С. 26-30.) та під заголовком «References» - ті самі джерела, але англійською мовою, оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APA (стандарт
APA)(http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book). Транслітерувати власні назви, прізвища та імена слід згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. № 55 "Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею"(http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-п). Якщо наукова праця написана мовою, що використовує кириличний алфавіт, то її бібліографічний опис необхідно транслітерувати латинськими літерами. Необхідно звернути увагу на написання прізвищ авторів англійською мовою. Більшість сучасних видань містять назву статті та прізвище авторів англійською мовою. Технічні вимоги до оформлення статті:  Формат сторінки – А 4.  У тексті не допускаються порожні рядки, розрядка, знаки переносу, елементи псевдографіки та інші нетекстові символи.  Обсяг статті – не менше десяти друкованих сторінок.  Поля зліва, знизу та зверху – 20 мм, справа –10 мм.  Шрифт – Times New Roman (кегель 14), міжрядковий інтервал –1,5.  Абзацний відступ – 1,25 см.  Кількість табличного матеріалу та ілюстрацій повинна бути доречною. Цифровий матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер (наприклад,Таблиця 1. Оцінка динаміки обсягу капіталу підприємства за період 31.12.2012 – 31.12.2013 рр.) і назву (друкується над таблицею посередині жирним шрифтом). Ілюстрації також потрібно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказують під кожною ілюстрацією (наприклад, Рис. 2. Класифікація видів капіталу).  Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation курсивом і нумеруються з правого боку.  Рисунки, виконані у MS Word, потрібно згрупувати; вони повинні бути єдиним графічним об’єктом.  Таблиці, рисунки друкуються вбудованим редактором Microsoft Word і розміщуються посередині.  При наборі слід вимкнути автоматичний "м'який" перенос (заборонені "примусові" переноси – за допомогою дефісу). Абзаци позначати тільки клавішею "Enter", не застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша "Tab").  Посилання на літературу в тексті необхідно давати в квадратних дужках, наприклад, [3, с. 35; 8, с. 56-59], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого крапкою з комою.  Всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела.  Всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела.  Посилання на підручники та науково-популярну літературу є небажаними.  Назви праць у списку літератури розташовуються в порядку цитування.  Якщо в огляді літератури або далі по тексту Ви посилаєтесь на прізвище вченого – його публікація має бути у загальному списку літератури після статті.  Скорочення слів і словосполучень, окрім загальноприйнятих, не допускається. ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ можна знайти на сайті http://econa.org.ua/. Редакція може відхилити статтю, якщо:  відсутній повний пакет супровідних документів;  оформлення статті не відповідає зазначеним вище вимогам;  тематика статті не відповідає профілю видання;  назва статті не відповідає змісту;
 стаття написана на низькому науковому рівні;  матеріали повністю або частково публікувалась раніше в інших виданнях або подані до розгляду редакціям інших журналів;  стаття повністю або частково чужа (автор вчинив плагіат);  матеріал має рекламний характер;  порушена в статті проблема втратила актуальність. Автори несуть відповідальність за точність наведених у статті термінів, прізвищ, даних, цитат, статистичних матеріалів тощо. Усі матеріали, що надсилаються для публікації, проходять дворівневу систему рецензування: зовнішнє та внутрішнє (таємне) рецензування. Датою подання рукопису вважається день надходження до редакції, у разі доопрацювання – день отримання виправленого тексту. Рішення про публікацію статті приймає редколегія. До рецензування залучаються авторитетні науковці та практики за фахом статті. До назви та тексту можуть бути внесені редакційні правки без узгодження з автором. Рукописи, які відхилила редакційна колегія, авторам не повертаються. Рукописи, оформлені без урахування викладених вимог, не розглядаються. Редакція залишає за собою право скорочувати, правити текст і змінювати назву статті. Відхилені матеріали не рецензуються. Усі матеріали просимо до 28 березня 2016 року подавати через автоматизовану систему подачі матеріалів до збірника на сайті – http://econa.org.ua/.
Для того, щоб мати можливість подавати статті до збірника та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно зареєструватись на сайті http://econa.org.ua/.
Для довідок:
 контактні телефони – 380 (352) 47-50-50*12309; 380 (67) 997-80-74
 електронна скринька – mail.econa@gmail.com
 веб-сайт – http://econa.org.ua/ Організаційний внесок Вартість основних послуг Вартість публікації становить 37 гривень за 1 сторінку (за умови розміщення статті без надання автору паперового примірника). Вартість публікації становить 50 гривень за 1 сторінку (за умови розміщення статті з наданням автору паперового примірника). Додатково оплачується вартість пересилки журналу у розмірі 30 гривень. Вартість додаткових послуг  переклад (за необхідності) анотації на англійську мову (2 тис. знаків) - 70 грн.  оформлення (за необхідності) списку літератури згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 - 40 грн.  оформлення (за необхідності) списку літератури англійською мовою стилем АРА - 60 грн. За додатковий примірник збірника автори компенсують витрати за його виготовлення та пересилку у розмірі 147 грн. Вартість одного примірника випуску визначена із урахуванням вартості його пересилання Стаття проходить процедуру таємного рецензування у термін не більше, ніж 30 днів. Після підтвердження, що стаття прийнята до друку, повідомляються реквізити для оплати.
Сподіваємося на плідну співпрацю!
Редакційна колегія наукового збірника «Економічний аналіз»

Збiрник наукових праць "Економiчний аналiз"
Телефон: 
380 (67) 997-80-74
.
Категорія: Друкування статей | Додав: nauka (09 Березня 16)
Переглядів: 1403 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
П`ятниця, 18 Жовтня 19, 7.09.04
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук