Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [733]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Друкування статей

Збірник наукових праць "Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності"

Вимоги до оформлення статей, які подаються у
Збірник наукових праць "Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності"


Тематична спрямованість Вісника: оригінальні та оглядові праці в галузі педагогічних наук та технічних з напрямів: теорія та методика професійної освіти; педагогіка вищої школи; безпека життєдіяльності; охорона праці; техногенна та екологічна безпека; інформатика та автоматизація; інформаційні технології; інформаційна безпека; управління проектами і програмами.

При оформленні статей необхідно дотримуватись вимог щодо фахових видань України.

Статті необхідно подавати українською, російською, англійською мовами (що зазначено у Свідоцтві, зареєстрованому Мін’юстом України).

Матеріал статей має містити теоретичні та експериментальні результати наукових досліджень, а також завершені результати дисертаційних досліджень. Для числових даних, за винятком загальновідомих величин, слід робити посилання на першоджерело.

Статті мають бути відредаговані та підписані автором. Обсяг статті не менше 5 сторінок друкованого тексту, включаючи ілюстрації, таблиці та бібліографію.

Текст статті має бути надрукованим на аркушах форматом А4 (210 х 297 мм);

- 12 кеглем, шрифтом Times New Roman Cyr;

- через 1,5 інтервали;
-
з абзацом – 1,0 см;
-
з полями: лівим – 2,5 см, правим – 1,5 см, верхнім і нижнім – 2,0 см;
-
без нумерації сторінок;
Матеріал статті викладається в такій послідовності:

УДК (Універсальний десятковий класифікатор)
Ініціали та прізвища авторів, наук. ступінь, вч. звання (В дужкахмісце праці авторів, особистий e-mail автора)

 

назва статті (великі літери, жирний шрифт, по центру)


Анотація мовою статті (обсяг не менше 500 друкованих знаків), яка вміщує характеристику основної теми, проблеми об'єкта, мету роботи та її результати, а також дані про наукову новизну матеріалів, представлених у статті (друкується по центру, через 1 інтервал, кегль шрифту 10);
Ключові слова (до десяти) – ВСЕ окремими блоками українською, російською та англійською мовами

Текст статті повинен містити: постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень та публікацій з даної теми, на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означення стаття; формування цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Основний текст статті; рисунки мають бути чіткими (максимальні розміри 12х12 см); формули набраними у редакторі формул; скорочення та умовні позначення фізичних величин відповідати чинним міжнародним стандартам. Буквені позначення, що містяться у формулах, мають бути розшифровані з зазначенням одиниць вимірювання; нумерація формул наскрізна (номер вказується в круглих дужках біля правої границі тексту). Формули, таблиці та рисунки відокремлюються від основного тексту пропуском рядка.
Підписи під рисунками та заголовки таблиць виконуються курсивом

Через 1рядок після тексту

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Cписок літератури має складатися із двох блоків (ця вимога діє і для англомовних статей):
1) Література (для англомовних статей: References (in language original). Це джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до українського стандарту бібліографічного опису.
2) References – ті самі джерела, але англійською мовою, оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010 [
вимоги до оформлення References]. Назви періодичних україно- та російськомовних видань (журналів, збірників та ін.) подаються транслітерацією (див. правила української транслітерації), а в дужках - англійською мовою. Назви джерел у списку літератури розміщуються в порядку згадування в тексті (не за абеткою). Посилатися на підручники, навчальні посібники, публіцистичні статті не доцільно [приклад оформлення списку літератури].

До статті необхідно додати експертний висновок; зовнішню рецензію в рамках якої написана стаття. Підпис рецензента має бути завірений печаткою установи; витяг з протоку кафедри про можливість публікації статті.

До статті ОБОВ'ЯЗКОВО подається Резюме англійською мовою (Abstract) [
вимоги до резюме].
На останній сторінці статті повинно міститися підтвердження оригінальності дослідження, засвідчене підписами авторів (у сканованому форматі) [
зразок підтвердження].
До редакції надсилається один роздрукований примірник статті та її електронний варіант на адресу:
visnuk_ubgd@ukr.net
Рішення про публікацію рукопису статті приймається редакційною колегією Збірника. Рукопис статті авторам не повертається.

Категорія: Друкування статей | Додав: nauka (05 Березня 18)
Переглядів: 74 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Понеділок, 14 Жовтня 19, 3.30.17
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук