Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

АГРАРНА НАУКА -ВИРОБНИЦТВУ

Білоцерківський національний аграрний університет 19 листопада 2015 рику проводить науково-практичну конференцію «Аграрна у кіл   виробництву»

ЗА ТАКИМИ НАПРЯМАМИ:

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ

e-mail: tezy agronomfa)ukr.net

 ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ  ТВАРИННИЦТВА

 

е - m ail: 1 ezy _b i o teh @ u kr. ne t

ОСНОВНІ НАПРЯМ^ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ЕГЕ Р ИIIА РIIОІО Б JІАІ О ІІОЛУЧЧЯ ТВАРИННИЦТВА

 

e-mail: tezy_vet@ukr.nei

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

е- таі 1: tezy_ecoі@ukr.net

СТРАТЕГ!ЧНІ ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗ ВИТКУ А ГРОСФ Е Р И

e-mail: tezy_econ@ukr.net

ІСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЇ ТА ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УМОВАХ ОСВІТНІХ РЕФОРМ А ЦІННИХ II PC) І ІКС ІВ

e-mail: tezy lingvo(«)ukr.nel

А КТУАЛ ЬНі II POBJ 1ЕМ И ЗА комода ВСТВА УКРАЇНИ

е- та і І: tezy_urist@ukr.net

Даниленко A.C., д-р ской. наук, академік ПЛАН,

ректор університету, голова оргкомітету;

Сахннж В.В., д-р вет. наук, проректор з наукової ra інноваційної діяльності, заступник голови ортком і і ету;

Хйху іа B.C., канд. с.-г. наук, декан афобіотехно-логічної о ф а к yj і ь тету;

Бамко    B.C.,   д-р    с.-і.    наук,    декан    біолої о-і ехнологічного факультету;

Івасснко  Б.П., канд. вет.  наук, декан факультету всі ери нарноїм едн ни н и:

Мельниченко О.М., д-р с.-г.  наук, декан  еколо­ті ч н о і о ф a kvj і ьтету;

Паска   І.М., д-р  екон.   наук,  декан   економічного * факультету;

Борщовецька В .Д., канд. нед. наук, декан факультету права та лінгвістики;

Сокольська    М .О.,    зав.    редакційно-видавничого відділу; відповідальний еекретар;

Царенко Т.М., канд. вет. наук, начальник відділу наук.-доел, та інновац. діяльності;

Олені ко О.Г., канд. е.-г. наук, голова НТТМ ун-ту;

Панчем ко Т. В., канд. с.-г. наук, координатор НТТМ аіробіотехнол. ф-ту;

Фееенко В.Ф., канд. с.-г. наук, координатор НТТМ oíол.-технол. факультету;

"Гирсіна Ю.М., канд. нет. наук, координатор НТТМ ф-ту вет. медицини;

Грабовська   Т.О.,   канд.   с.-г.   наук,   координатор I [ТТМ екол. ф-'і у:

Хомяк Н.В., канд. екон. наук, координатор НТТМ окон, ф-ту;

Рєзнік     В.Г.,     асистент,     координатор     НТТМ ф-ту правя та лінгвістики;

Мельник О.Г., канд. юр ид. паук, координатор НТТМ ф-ту права та лінгвістики.

Для включення доповіді до програми конференції та участі в ній необхідно до 16 жовтня 2015 року па адресу оргкомітету чи електронну пошту надіслати заявку, тези доповіді та квитанцію про оплату оргвиеску у розмірі 50 гри.

Тези доповідей будуть розміщені в електронному збірнику матеріалів конференції на web-сторінці університету

ЗАЯВКА

на участі, у роботі державної науково-практичної конференції «Аграрна наука - виробництву»

1. 1J р і з в и ще_____________________

2.1м1 я_____________ '________________

 1. і 1о батькові__________________
 2. Науковий ступінь, посада._____

*   5. Організація (повна назва)

 1. Адреса____________
 2. Телефон, e-mail____________________
 3. За яким напрямом берете участь______
 4. Назва доповіді_____________________

10.   Потреба в гуртожитку__________

та кількість місць

1 1. Дата     ________ Підпис_______

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Подані тези повинні стисло відображати зміст доповіді, містити відомості про актуальність напряму досліджень, основні результати та їх інтерпретацію, завершуватись коротким узагальнюючим висновком без повторювання вже викладеного матеріалу та підписані автором і науковим керівником.

Обсяг тез одна сторінка формату A4 Word для Windows, шрифт Times New Roman, кегль 14, одинарний інтервал, поля по 2,0 см кожне.

Зразок оформлення тел

УДК 619:6Н

карпенко h.п., канд. е.-і . наук

Біло и ерківс ъки и ниц і он ал ьн и й а,- рехрн ни ун пиан ит ет

karpenko(<^ btsau.kiev.ua

УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЗЕРНА ПІНЕН И НІ ОЗИМОЇ

 

Ті бажанням акторів, матеріали, що відповідають вимогам К MOI і України, можуть пуги опубліковані у фахових динях:

Л гр о біологія   s b о r n і k_ag г о @ m а і 1. r u

Економіка ra управління ЛИК

s b o r n і к е с o n О ï) mail.ru

Науковий вісник ветеринарної медицини

s bor n і k_ v е і @ m a il. ru

Технологія виробництва і переробки продукції ри нниіїтва   sbo r n і k bio i e i i i* о n і a і І. п і

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ Відповідно    до     вимог     Постанови     Президії     ВАК і-05/) від 15.01.2003 р. наукові етапі, що полаються до фахових ань, повинні маги наступні елементи в такій ііослщовііосгі:

 1. УДК.
 2. \ [різвищеавтора, ініціали, науковий ступінь, e-mail.
 3. Назва статті.
 4. Анотація українською мовою (не метне 600 знаків).
 5. Ключові слова українською мовою (5        7 слів).
 6. Постановка проблеми.                *
 7. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
 8. Мета і завдання дослідження.
 9. Матеріал і методика дослідження.

10.  Результати досліджень та їх обговорення.

і 1. Висновки та перспективи подальших досліджень.

12.  ('писок літератури (не старіше 10 років та не
нпе 3 джерел авторів далекого зарубіжжя).

13.  Список літератури латиницею references.

Для цього необхідно зайти на сайт транслітерації w. translit.ru і автоматично перекласти список фатури наведений у пункті 12.

Зразок:

Давидюк Т.В. Розвиток бухгалтерського обліку
деького капіталу: теорія і методологія: монографія /
». Давидюк. Житомир: ЖДТУ, 201 1. •••• 508 с.

Davydjuk T.V. Rozvytok buhgalters'kogo obliku Is'kogo kapitalu: teorija і meiodologija: monografija ; '. Davydjuk.   Zhytomyr: ZhDTU, 20П.   508 s.

14.   Анотація російською мовою (не менше 600
ків) мас включ а і и назву статті, прізвище ініціали
opa. ключові слова.

15.  Анотація англійською мовою 2 сторінки (5000
ків), назва стати, прізвище, ініціали автора, ключові
іва - з обов'язковим представленням її мовою
і ті пал y та зазначенням прізвища, посади та підпису
сівця, який відповідає :$а якість перекладу. Анотація у
тість публікації статті не входить.

Стаття може бути подана українською, російською чи англійською мовами. Обсяг статгі становить 6 8 сторінок. Текст статті набирається в редакторі Microsoft Word, шрифт Times New Roman Cyr, 14 pt, через 1,5 інтервали комп'ютерного набору. Кожна сторінка друкується на одному боці стандартного аркуша (2 10x297 мм. формат А4): при цьому ліве поле 30 мм, праве    10 мм, верхнє і нижнє    20 мм.

ПРІЗВИЩЕ АВТОРА ТА І НІ] ПАЛІЇ ЗАГОЛОВОК СТАТТІ, ('ПИСОК ЛІТЕРАТУРИ з великої літери. Прізвище ангора, іі'ііціали. його науковий ступінь та e-mail зазначаються перед заголовком статгі. Автори вказують повну назву навчального закладу чи установи, де вони працюють (див. зразок).

УДК 636.2.082.31

СТА РОСТЕМ КО І.С, канд. с.-г. наук Білоцерківський національний аграрний університет slarosicv.ukr.nci

ВУГЛІВ

 

ІÜI EM 11 II-І A ЦІННІСТЬ РЕМ О HT H ИХ НА ОСНОВІ ОЦІНКИ ЇХ ПРЕДАВ

Використана література подається в кінці статті у порядку згадування джерел у тексті за їх наскрізною нумерацією і зазначенням у тексті посилань у квадратних дужках. Бібліографічний список оформляється за ДОТУ ГОСТ 7.1:2006; шрифт 12 рГ

Іноземні прізвища в тексті подаються мовою оригіналу.

Вартість публікації   ЗО гри за кожну сторінку. Статті необхідно надіслати до 15 жовтня 2015 р.

на паперовому та електронному носіях. .

РЕКВІЗИТИ:

Білоцерківський національний аграрний університет

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД

«Уіііверситез    машлутнє України>>

СДРДОУ 36360379

пах. 2600 130000466, МФО 322660

 

області АГ «Ощадбанк»

Призначення: Благодійний внесок на матеріально-технічне забезпечення видавничої дія плюси Пріівище* ім'я, по батькові платника (повністю)

Адреса оргкомітету конференції: Білоцерківський національний аграрний університет, Соборна площа, 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 091 1 7

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (21 Вересня 15)
Переглядів: 1721 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Середа, 23 Жовтня 19, 2.37.44
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук