Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

«Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal»

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до публікації статей у фаховому журналі «Agricultural and Resource Economics: 

International Scientific E-Journal» у 2016 році. 
Статті для публікації прохання надсилати через сайт або на електронну пошту: 

editor.are.journal@gmail.com ; editor@are-journal.com

Для перегляду додаткової інформації про журнал Ви можете завітати на офіційний сайт видання  www.are-journal.com 
Сподіваємось на плідну співпрацю!

 

Для розгляду питання про публікацію статті в Vol. 2 № 3 необхідно подати матеріали 

до 20 вересня 2016 р. Далі приймаються статті до наступних номерів.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Редакційна колегія міжнародного наукового фахового журналу «Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal» запрошує Вас до публікації наукових робіт.
Редакційна колегія приймає до публікації статті, написані українською, англійською, польською та російською мовою. Стаття має бути написана на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження й обґрунтування здобутих наукових результатів відповідно до мети й завдань статті, які не повинні бути вузькими (в сенсі охоплення зацікавленої аудиторії).
Рукописи статей рецензують провідні вчені та фахівці відповідних галузей.
Журнал включено до «Переліку електронних фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» на підставі Наказу МОН України від 09.03.2016 р. № 241 (Додаток № 9).
Журнал включено до міжнародних наукометричних баз і каталогів: Google Scholar, РІНЦ, НБУ ім. В. І. Вернадського, Polish Scholarly Bibliography (PBN), Journals Impact Factor (JIF), Academic Research Index, Scientific Indexing Services (SIS).
Для розгляду питання про публікацію статті в журналі Вам необхідно надіслати на ел. пошту editor.are.journal@gmail.com або editor@are-journal.com
такі матеріали:
1. Довідку про автора. Якщо статтю підготовлено спільними зусиллями кількох авторів, необхідно заповнити довідку про кожного з них.
2. Файл з текстом рукопису статті, оформленим за вимогами. До публікації приймаються лише рукописи, оформлені у відповідному шаблоні. Крім ел. пошти, статтю можна подавати через сайт журналу після попередньої реєстрації (http://are-journal.com).
3. Відскановану копію підписаної автором (усіма співавторами) Угоди (завантажити із сайту журналу) про те, що стаття є власною розробкою автора (авторів), раніше не публікувалася й не подана до інших видань. Угода підтверджує згоду автора (авторів) на оприлюднення персональної інформації та розміщення повного тексту статті у відкритому доступі на офіційному сайті журналу та в міжнародних наукометричних базах, у яких індексують видання.
4. Відскановане підтвердження сплати коштів. Оплату здійснюють після затвердження статті редакцією. Розмір внеску за публікацію статті становить 220 грн незалежно від її обсягу.
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal
www.are-journal.com
Вимоги до структури та оформлення статей
УВАГА! Для правильного оформлення статті автори повинні скористатися запропонованим шаблоном.
Вимоги до оформлення та структури тексту:
1. Статті оформлюють на листах формату А4 (210 х 297 мм) з полями 2 см з усіх сторін; абзацний відступ – 1 см, інтервал тексту – одинарний. Обсяг статті від 6 до 14 сторінок (оптимально – 8–10 сторінок).
2. Шрифт Times New Roman, розмір 14.
3. Стаття повинна мати індекс УДК (з лівого боку, літери великі, шрифт жирний), рядком нижче JEL Classification (1–3 коди, що розміщують через кому. Див. коди класифікатора за Journal of Economic Literature Classification System: https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php), літери великі, шрифт напівжирний.
4. Після відступу в 1 рядок вказують ім’я та прізвище автора (авторів) з вирівнюванням праворуч напівжирним курсивом.
5. Після відступу в 1 рядок вказують найменування установи, де працює (навчається) автор, з вирівнюванням праворуч звичайним курсивом. Якщо статтю написали кілька авторів, які працюють у різних установах, після прізвища автора та перед найменуванням установи, де працює (навчається) автор, роблять помітку у вигляді відповідної надрядкової цифри. Якщо статтю написано одноосібно, або ж автори працюють (навчаються) в одній установі, то тоді таку помітку не роблять.
6. У наступному рядку вказують назву країни з вирівнюванням праворуч звичайним курсивом (якщо автори з різних країн, то назву країни вказують після найменування установи).
7. Через відступ в 1 рядок вказують назву статті з вирівнюванням посередині сторінки великими жирними літерами, розмір шрифту 14.
8. Через відступ в 1 рядок наводять анотації трьома мовами (українською та російською – не більше 400 друкованих знаків, ураховуючи пропуски; англійською – не менше 800 друкованих знаків, ураховуючи пропуски). Англомовна анотація (реферат) має розкривати мету статті та короткий огляд здобутих результатів дослідження. Шрифт анотації – курсив, розмір – 12. Для англомовних статей потрібна анотація лише цією мовою. Перед кожною анотацією пункти 4, 5, 6, 7 цих вимог наводять мовою анотації.
9. Після кожної анотації без відступів наводять ключові слова до статті (5–7 позицій). Вимоги щодо шрифту, розміру та мови такі ж, як і до анотації.
10. Далі через відступ в 1 рядок наводять основний текст статті.
11. У статті, згідно з постановою Президії Вищої атестаційної комісії України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» від 15 січня 2003 р. № 7-05/1, повинні міститись (із виділенням у тексті) такі елементи:
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal
www.are-journal.com
- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
- мета статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки із цього дослідження й перспективи дальших розвідок у цьому напрямі;
- список використаних джерел (оформлюють за вимогами, які опубліковані в Бюлетні ВАК України, № 3, 2008).
Англомовна стаття має бути структурована таким чином:
Introduction and review of literature.
The purpose of the article.
Results and discussions.
Conclusions.
References.
Вимоги до оформлення літературних джерел і посилань на них
Посилання на джерела слід позначати в тексті у квадратних дужках за порядковим номером цієї роботи в списку, наприклад, [3, с. 35; 8, с. 56–59], у яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (зі сторінкою) відокремлюють від іншого крапкою з комою. Розташування джерел у списку має бути в міру посилання в тексті. Список використаних джерел повинен включати не менше 7 позицій. Згідно з новими правилами, які враховують вимоги міжнародних систем цитування, автори неангломовних статей повинні наводити список використаних джерел у двох варіантах: один мовою оригіналу й окремим блоком той самий список джерел (References) у латинському алфавіті (Harvard reference system), тобто перекладений англійською мовою, повторюючи в ньому в тій же послідовності всі джерела літератури, незалежно від того, чи є серед них іноземні. Приклад правильного оформлення References можна подивитися за посиланням http://are-journal.com/are/about/submissions#authorGuidelines.
В англомовних статтях посилання в тексті здійснюють у гарвардському стилі й наводять лише References.
Нагадуємо, що не варто посилатися на підручники, посібники, конспекти лекцій, практикуми й іншу ненаукову та науково-популярну літературу. Посилання на власні наукові праці (самоцитування) допускаються лише в разі нагальної потреби, але не більше 30 % від загальної кількості джерел. Не бажано посилатися на матеріали конференцій. У списку джерел мають переважати статті з визнаних закордонних і вітчизняних журналів та монографії, які опубліковано протягом останніх семи років. Усі цитати
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal
www.are-journal.com
мають закінчуватися посиланнями на джерела. Роботи авторів, на прізвища яких є посилання в статті, мають бути в списку використаних джерел.
Вимоги до оформлення таблиць, рисунків і формул
Кількість табличного матеріалу й ілюстрацій повинна бути доречною. Цифровий матеріал подають у таблиці, що має порядковий номер з вирівнюванням праворуч (напр., Таблиця 1) і назву (друкують над таблицею посередині напівжирним шрифтом). Розміщення таблиць і рисунків в альбомному форматі не бажане.
Ілюстрації також потрібно нумерувати й вони повинні мати назви, які вказують під кожною ілюстрацією з вирівнюванням посередині напівжирним шрифтом (напр., Рис. 2. Модель управління ефективністю виробництва). Рисунки, виконані в MS Word, потрібно згрупувати; вони мають бути єдиним графічним об’єктом.
Шрифт тексту в таблицях і на рисунках Times New Roman, розмір 12 (у виключних випадках розмір шрифту може бути меншим).
Автор статті обов’язково має наводити джерело інформації після кожного рисунка й таблиці (напр., Джерело: розраховано на основі статистичного щорічника «Сільське господарство України») з абзацним відступом, розмір шрифту – 12.
Формули виконують за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation, подають курсивним шрифтом з вирівнюванням посередині й нумерують з правого боку.
Просимо авторів також звернути увагу на такі вимоги
У статті не повинно бути переносу слів і макросів. Під час набору слід вимкнути автоматичний «м’який» перенос (заборонені «примусові» переноси – за допомогою дефісу); лапки необхідно набирати однакові по всій статті; не використовувати дефіс замість тире. Абзаци позначати тільки клавішею «Enter» (форматування здійснювати лише через параметри абзацу), не застосовувати пропуски або табуляцію (клавіша «Tab»). Текст має бути побудований у логічній послідовності, без повторень, із чіткими формулюваннями й відповідно до вимог стилістики наукового тексту, без граматичних і стилістичних помилок. Матеріал має бути ретельно вичитаний і відкорегований. У разі потреби редакція надає послуги з редагування тексту та оформлення списку використаних джерел відповідно до вимог.
Назва файлу статті має відповідати прізвищу автора (напр.: Іваненко_стаття або Ivanenko_article). Статтю подають лише (!) у форматі *.doc (Microsoft Word 2003).
Просимо уважно стежити за виконанням усіх вимог до оформлення статті й не ігнорувати вимоги щодо оформлення таблиць й ілюстрацій!
Перед надсиланням статті, будь ласка, перевірте її відповідність кожному пункту вимог.
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal
www.are-journal.com
Авторська довідка Найменування
Українською мовою
Англійською мовою Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада (обов’язкова інформація про кафедру або структурний підрозділ)
Установа, організація, навчальний заклад
Контактний телефон для спілкування
Е-mail
Контактна особа:
Кучер Анатолій Васильович, e-mail: editor.are.journal@gmail.com
тел. моб.: 0976282652
 
 
 
--
Best regards,
Editorial Board of  Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 
Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (23 Серпня 16)
Переглядів: 1047 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Середа, 23 Жовтня 19, 3.05.35
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук