Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

"Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і прак-тичні аспекти"

Хмельницький національний університет Факультет економіки та управління Кафедра економіки, менеджменту та адміністрування

ЗАПРОШУЄ

професорсько-викладацький склад вищих навчальних закла­дів, управлінців та працівників органів державної влади, представників ділових кіл до участі у роботі

IV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти», яка відбудеться у м. Хмельницькому, 21-23 травня 2015 р.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Економіка та управління організаціями (за видами еконо­мічної діяльності).
 2. Функціональні та процесні моделі менеджменту організа­цій (виробництво, інновації, інвестиції, фінанси, персонал, маркетинг, логістика).
 3. Сучасні проблеми економічної теорії й практики. і. Управління зовнішньоекономічною діяльністю.
 1. Загальні проблеми планування та бюджетування діяльності підприємств.
 2. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці та менеджменті.
 3. Управління економічною безпекою.
 4. Сучасні технології управління підприємствами.
 5. Антикризове управління і санація підприємств.
 1. Сучасні проблеми економіки праці та соціально-трудових відносин.
 2. Управління якістю і конкурентоспроможністю.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

ВИДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ТА УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі в конференції необхідно надіслати на адресу оргко­мітету (поштову або електронну) до 15 квітня 2015 р.:

 • заявку на участь за пропонованою формою;
 • текст статті (на паперовому та електронному носіях - виключно CD чи DVD);
 • внутрішню рецензією, підписану співробітником ВУЗу - доктором наук, де працює/навчається автор (вимога стосується і кандидатів, і докторів наук);
 • копію документа про оплату участі у конференції.

Наявність перелічених документів є обов'язковою умовою включення автора до програми конференції та друку його матеріа­лів у збірнику статей. Надсилати тільки повний комплект докумен-гів.

Надіслані матеріали публікуватимуться у фаховому виданні з економічних наук - Віснику ХНУ (матеріали будуть проіндексовані в Google Scholar, Index Copernicus, РИНЦ). До друку приймаються лише наукові статті, структура яких відповідає вимогам Бюлетеня ВАК України.

Представлені матеріали рецензуються. Роботи, що не відпові­дають вимогам щодо оформлення, або вимогам до науково-практичного рівня, відхиляються і не повертаються. Просимо Вас звернути увагу на посилення вимог щодо структури та оформлення рукопису.

У разі прийняття (відхилення) статті на e-mail авторів буде на­діслане відповідне повідомлення. У випадку відсутності повідом­лення в продовж 10 днів, продублюйте матеріали, або надішліть запит до секретарів конференції.

Збірник буде видано після завершення роботи конференції і на­діслано авторам за адресами, вказаними у заявці.

Організаційний внесок для учасників з України:

 • за умови прямої участі - 600 грн (в т.ч. 350 грн - публікація стат­ті, 250 грн - участь у роботі конференції);
 • за умови заочної участі - 350 грн (публікація статті, пересилка автору збірника та сертифіката учасника);
 • публікація тез-доповіді - 150 грн (у т.ч., пересилка автору збір­ника та сертифіката учасника).

Організаційний внесок для іноземних учасників:

-  публікація статті - безкоштовна (пересилка збірника - за рахунок автора).

Витрати на проїзд, проживання та харчування - за рахунок ко­штів учасників.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Об'єм рукопису 2 сторінки, включаючи рисунки та таблиці. Кіль­кість співавторів - не більше трьох. Тези повинні бути підготовле­ні за допомогою редактора Word for Windows (версії 97, 2000, ХР, 2003). Формат сторінки - А5. Поля: зліва - 2,5 см; справа - 1,5 см; зверху - 2,5 см; знизу - 2,5 см. Інтервал між рядками - 1,3. Шрифт

-  Times New Roman, 10 пт. Відступ першого рядка - 1,27 см.

Текст рукопису має бути побудований за схемою: Ініціали та прізвища авторів (українською (російською) мовою) -великими літерами у верхньому правому кутку листа. Назва організації, де працює автор (українською (російською) мовою) - повністю, справа. Пустий рядок.

Назва статті (українською (російською) мовою) - великими літе­рами, по центру (Times New Roman, 10 пт., жирний). Пустий рядок. Текст статті. Пустий рядок.

Слово "Література" по центру (Times New Roman, 10 пт., жирний). Пустий рядок.

Література (перелік літератури оформити відповідно до чинних вимог з оформлення літератури).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Об'єм рукопису 3-5 сторінки, включаючи рисунки та таблиці. Кількість співавторів - не більше трьох. Стаття повинна бути підготовлена за допомо­гою реОактора Word for Windows (версії 97, 2000, ХР, 2003). Формат сторі­нки - А4 (210x297). Поля: зліва - 2,5 см; справа - 1,5 см; зверху - 2,5 см; знизу - 2,5 см. Інтервал між рядками - 1,3. Відступ першого рядка - 1,27 см.

Текст рукопису мас буги побудований за схемою: Індекс УДКу верхньому лівому кутку листа (Times New Roman, 12 пт.). Ініціали та прізвища авторів (українською (російською) мовою) - великими літерами у верхньому правому кутку листа (Times New Roman, 12 пт.). Назва організації, де працює автор (українською (російською) мовою) - повністю, справа (Times New Roman, 8 пт.). Пустий рядок (Times New Roman, 10 пт.).

Назва статті (українською (російською) мовою) - великими літерами, по центру (Times New Roman, 12 пт., жирний). Пустий рядок (Times New Roman, 10 пт).

Анотація (українською (російською) мовою) об'ємом від 2 до 8 рядків машинописного тексту на один абзац (Times New Roman, 9 пт, курсив). Ключові слова (українською (російською) мовою) (Times New Roman, 9 пт., курсив); загальна кількість ключових слів - від двох. Пустий рядок (Times New Roman, 10 пт.).

їм 'я, no-батькові, прізвища авторів (англійською мовою) - великими літе­рами у верхньому правому кутку листа (Times New Roman, 9 пт.). Назва організації, де працює автор (англійською мовою) - повністю, справа (Times New Roman, 8 пт). Пустий рядок (Times New Roman, 8 пт.).

Назва статті (англійською мовою) - великими літерами, по центру (Times

New Roman, 9 пт., жирний).

Пустий рядок (Times New Roman, 8 пт.).

Анотація англійською мовою об'ємом 100-250 слів (Times New Roman, 8 пт., курсив). Анотація відділяється словом "Abstract-".

Ключові слова англійською мовою, що починається з слів: "Keywords:"

(Times New Roman, 8 пт).

Пустий рядок (Times New Roman, 8 пт.).

Текст статті:

 • вступ (Times New Roman, 10 пт.);
 • основний розділ (можливий розподіл на підрозділи) (Times New Roman, 10 nr.);
 • висновки відповідно до статті (Times New Roman, 10 пт.); Пустий рядок (Times New Roman, 10 пт.).

Сг.ово "Література" по цей гру (Times New Roman, 10 пт, жирний). Пустий рядок (Times New Roman, 10 пт). Література (Times New Roman, 10 пт.); перелік літератури оформити відповідно до чинних вимог з оформлення літератури.

Пустий рядок (Times New Roman, 10 пт.);

- слово "References" по центру (Times New Roman, 8 пт., жирний), інші слова не допускаються.

Пустий рядок (Times New Roman, 8 пт.).

Перелік літератури на англійській мові, або у транслітерації (для не англо­мовних публікацій) (Times New Roman, 8 пт.).

З більш детальними вимогами щодо правильного оформлення рукопису Ви можете ознайомитися за адресою:

http://vestnik.iH).coin.ua/support/riiles.pdf

З усіх питань участі у конференції звертатися до секре­тарів конференції.

ЗАЯВКА

на участь у роботі IV Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми економіки та менедж-менту: теоретичні і практичні аспекти "

Прізвище

 

їм 'я

 

По батькові

 

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Установа

 

Посада

 

Назва доповіді(статті)

 

Секція №

 

Форма участі - Очна:

□ доповідь на пленарно­му засіданні (до 15 хв.)

 

□ доповідь на секційному засіданні (до 10 хв.)

 

□ участь без доповіді

- Заочна:

□ лише друк матеріалів

Потреба у технічних засобах

□ так

□ ні

- якщо «так» вкажіть які саме

 

Потреба у проживанні

□ так

□ ні

Необхідна кількість збірників (додаткові екземпляри оплачу­ються окремо - 100 грн - збір­ник статей; 75 грн - збірник тез)

 

Поштова адреса (куди надси­лати матеріали)

 

E-mail

 

Служб./дом. men.

 

Мобільний тел.

 

Дата приїзду

 

Дата виїзду

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

20  травня 2015 р.
Заїзд і реєстрація учасників

21  травня 2015 р.
Відкриття конференції. Пленарне засідання

початок о 10:00

22  травня 2015 р.
Секційні засідання. Підведення підсумків

роботи конференції початок о 10:00

23  травня 2015 р.
Від'їзд учасників

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:

м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11 Хмельницький національний університет

КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ:

Секретарі конференції:

Тел. +38-098-581-09-77 - Шелест Євгенія Олександрі­вна

Тел. +38-067-334-09-84 - Гончарук Андрій Миколайо­вич

Зав. кафедрою економіки, менеджменту та адміністру­вання, проф. Тюріна Ніла Марківна: Тел. +38-067-301-08-88 Факс 0(3 82)-72-11-34

E-mail: kafedra_empp@mail.ru

ПОШТОВА АДРЕСА:

29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, ккафед-ра економіки, менеджменту та адміністрування

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ПЛАТЕЖУ

Одержувач: Хмельницьке регіональне відділення Українсь­кої технологічної академії ЗКПО 22772370 р/р № 26005301154 у «ВАТ Держогдадбанк України» у м. Хмельницький, МФО 315784

Призначення платежу (точно!!!): за участь у конференції ЕМА (прізвище, ініціали учасника).

Сума: 600 грн (за умови прямої участі з публікацією статті) Сума: 350 грн (за умови заочної участі з публікацією статті) Сума: 400 грн (за умови прямої участі з публікацією тез) Сума: 150 грн (за умови заочної участі з публікацією тез)

 

 

 

 

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (08 Квітня 15)
Переглядів: 1753 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
П`ятниця, 18 Жовтня 19, 7.04.23
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук