Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [733]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

«ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ 2016: ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у Міжнародній науково-прак­тичній Інтернет–конференції «Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку», яка відбудеться 14–15 квітня 2016 року. Матеріали конференції будуть розміщені на web-ресурсі науково-практичних кон­ференцій за адресою http://www.confcontact.com і видані окремою збіркою (з присвоєнням йому ISBN, УДК і ББК), який буде розісланий учасникам конференції, а також в най­більші ВНЗи і науково-технічні бібліотеки. Друкований автор­ський примірник матеріалів конференції буде надіслано замов­леними листами на вказані контактні адреси до 30.04.2016.

Мета конференції – теоретичне узагальнення наукових досліджень та розробка практичних рекомендацій щодо управління інноваційним розвитком економічних суб’єктів в умовах активізації інтеграційних процесів.

До участі в конференції запрошуються аспіранти, викладачі та співробітники ВНЗ і наукових організацій України, інших країн та інші зацікавлені особи.

Секції конференції:

 1. Економіка підприємства: стратегічні пріоритети роз­витку в XXI сторіччі.
 2. Проблеми та перспективи розвитку системи управ­ління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах.
 3. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств в умовах глобалізації.
 4.  Менеджмент якості в контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємства.
 5. Реалізація принципів концепції сталого розвитку в діяльності підприємств.
 6. Маркетингові технології в системі забезпечення інноваційного розвитку сучасних підприємств.
 7. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку: держава, регіон, галузь, суб’єкт господарювання.
 8. Фінансовий механізм підприємства в умовах інтеграції.
 9.  Ризик менеджмент та антикризова діяльність підприємства.
 10. Фінансово-економічна безпека суб'єктів господарю­вання: питання теорії і практики

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

 

За результатами роботи конференції буде видано:

 • збірник тез доповідей;
 • статті у фаховому виданні;
 • колективна монографія.

 

Умови участі у конференції

Для участі в конференції потрібно не пізніше 1 квітня 2016 р. відправити вкладеними файлами за адресою: 9729071@gmail.com: заявку на участь (форма додається); текст тез, статті; копію квитанції про сплату публікації; рецензію-рекомендацію керівника (для студентів).

У темі листа необхідно вказати номер секції  і ПІБ першого автора (наприклад, «Секція 2, Іванов К. П.»); у назві файлу слід вказати прізвище автора та номер секції (наприклад, 2_Іванов_тези, заявка_Іванов).

Зверніть увагу: повідомлення про отримання Вашого листа надсилається протягом двох днів! У разі його відсутності – продублюйте лист, або зверніться  за вказаним телефоном для довідок.

До роботи студента необхідно обов’язково додати від­скановану копію рецензії-рекомендації наукового керівника (завірену печаткою), вказати контактні телефон та e-mail керівника.

Вимоги до оформлення тез: формат А4; редактор – MS Word; шрифт – Times New Roman; розмір кегля – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; всі поля по 20 мм; абзацний відступ – 10 мм. Рисунки і таблиці: шрифт Times New Roman; розмір кегля – 12; міжрядковий інтервал – 1,0; використання чорно-білої гами, без фону. Формули: оформ­лювати за допомогою редактора Microsoft Equation; нумеру­вати у круглих дужках. Список літератури повинен бути оформлений відповідно до діючих стандартів (приклади оформлення на www.confcontact.com); посилання в тексті на літературу в квадратних дужках.

Оргкомітет розглядатиме лише матеріали, оформлені відповідно до вимог та подані у зазначений термін.

Приклад оформлення:

 

 
 

К. е. н. Іванов І. І.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

 

{{Текст тез доповіді}}

 

Список використаних джерел:

 1. Лапин Е. В. Оценка экономического потенциала пред­приятия / Е. В. Лапин. – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2004. – 360 с.

 Крім публікації у збірнику тез доповіді, бажаючі мають можливість опублікувати статтю у фаховому виданні та (або) взяти участь у публікації колективної монографії. Вимоги до публікації статті та колективної монографії надсилаються електронною поштою за запитом з боку авторів.

Контрольні терміни

Термін подання тез доповіді – до 01.04.2016; статті – до 10.04.2016; матеріалу у монографію – до 01.03.2016.

Оплата участі у конференції

Видання матеріалів конференції здійснюється за рахунок учасників.

1. Вартість участі у конференції, публікації і пересилки друкованих матеріалів становить:

– для учасників з України – 120 грн за тези обсягом до трьох сторінок формату А4 (при цьому доплата за кожну наступну сторінку становитиме 30 грн). Суму складають: тези доповіді у збірнику матеріалів конференції та поштові витрати на доставку авторського примірника по території України замовленим листом;

– для учасників з інших країн – 20 USD за тези обсягом до трьох сторінок формату А4 (при цьому доплата за кожну наступну сторінку становитиме 5 USD). Суму складають: тези доповіді у збірнику матеріалів конференції та поштові витрати на доставку авторського примірника на вказану адресу замовленим листом.

2. Вартість додаткового примірника збірника становить 30 грн.

3. Вартість та умови друку статті у фаховому виданні або матеріалу у колективній монографії необ­хідно уточнювати за телефоном для довідок (публікація статті сплачується окремо).

Увага! На одну публікацію незалежно від кількості авторів надсилається один авторський примірник збірнику тез або  журналу. Додаткові збірники необхідно замовляти при оформленні заявки (вартість додаткового примірника журналу уточнювати за телефонами для довідок).

Здійснювати оплату необхідно за реквізитами:

р/р 26009060004523 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, м. Дніпропетровськ, код ЄДРПОУ 2904010382, отримувач ПП Біла К. О.

Призначення платежу: за поліграфічні послуги ______ (вказати прізвище першого автора докладу).

Поштовим переказом оплату не здійснювати!

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Поляков М. В. – д. ф.-м. н., професор, ректор Дніпро­петровського національного університету імені Олеся Гончара, голова оргкомітету;

Смирнов С. О. – д. ф.-м. н., професор, декан еконо­мічного факультету Дніпропетровського національного уні­верситету імені Олеся Гончара;

Гринько Т. В. – д. е. н., професор, зав. кафедри економіки та управління підприємством Дніпропетровського націо­нального університету імені Олеся Гончара;

Коваленко О. В. – д. е. н., професор, зав. кафедри еко­но­мі­ки підприємств Запорізької державної інженерної академії;

Артур Шверчак – д. е. н., професор з менеджменту Університету управління охороною праці в місті Катовіце;

Серджо Велеско – д. е. н., професор міжнародного менеджменту факультету економіки університету прикладних наук у м. Миттвайда, Німеччина;

Майкл Лафлеур – д. е. н., проректор з досліджень, директор інституту IRECUS, Університет Шербрук, Канада;

Абесадзе Р. Б. – д. е. н., професор, директор Інституту економіки імені Паата Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі;

Дімітров І. – доктор, професор Університету професора доктора Асена Златарова;

Скрипник Н. Є. – к. е. н., доцент, доцент кафедри еко­номіки та управління підприємством Дніпро­петровського національного університету імені Олеся Гончара.

Інформаційно-видавничий відділ конференції:

Біла К. О., Джікія Н. В.

Телефон для довідок у робочі дні з 9.00 до 17.00

+38 (067) 972-90-71 Джікія Наталія Валеріївна

е-mail: 9729071@gmail.com

Інформаційна підтримка:

 • науковий журнал «Вісник Дніпропетровського універ­ситету. Серія: Економіка» (http://www.vestnikdnu.com.ua);
 • збірник наукових праць «Економіка сьогодення: ак­туаль­ні питання та перспективи» (http://economics-issues.com.ua);
 • веб-ресурс науково-практичних конференцій «Constanta» (http://confcontact.com).

ЗАЯВКА на участь у роботі

Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції

«Економіка і менеджмент 2016:

перспективи інтеграції та інноваційного розвитку»

 

ПІБ учасника

 

ПІБ, науковий ступінь, вчене звання наукового керівника (для студентів)

 

Назва організації

 

Посада

 

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Поштова адреса у форматі:

ПІБ отримувача,

вулиця, № будинку, № квартири,

місто,

країна, індекс

 

Контактний телефон                                                                 

 

e-mail                                                                                         

 

Назва доповіді

 

Секція (№ та назва)                                                                   

 

Форма публікації:

тези доповіді (обов’язково) або

стаття (за бажанням)

 

Кількість необхідних примірників (до вар­тості публікації включено лише один авторський примірник)

 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

спільно з ВНЗ та організаціями з інших країн при організаційній участі кафедр економічного факультету 14-15 квітня 2016 року у Дніпропетровську (Україна) проводять Міжнародну науково-практичну конференцію «Економіка та менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку»

Останній термін подачі матеріалів - 1 квітня 2016 року.

Форма участі: дистанційна

Офіційні мови конференції: українська, англійська.

Організаційний внесок:

 • Для учасників з України - 120 гривень;
 • Для учасників з інших країн - 20 $ за тези, обсягом до трьох сторінок формату А4;

Збірник тез конференції буде надісланий всім учасникам конференції на поштову адресу, вказану у заявці, протягом 15 днів після проведення конференції.

Детальна інформація знаходиться в інформаційному листі, який додається.

З повагою, організаційний комітет конференції Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Кафедра економіки та управління підприємством

E-mail: epefdnu@gmail.com

Сайт: www.eup.dp.ua

Тел. + 38056-744-24-97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (14 Січня 16)
Переглядів: 1099 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Понеділок, 14 Жовтня 19, 3.28.40
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук