Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

II МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ОБЛІК, ОПОДАТКУВАННЯ І КОНТРОЛЬ: ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія», яка відбудеться

20 листопада 2017 року

Керівництво оргкомітету:

Крисоватий А. І. – д.е.н., професор, ректор; Тернопільський національний економічний університет;

Задорожний З.-М. В. – д.е.н., професор, проректор з наукової роботи; Тернопільський національний економічний університет;

Панасюк В. М. – к.е.н., доцент, декан факультету обліку і аудиту; Тернопільський національний економічний університет;

Лучко М. Р. – д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку у державному секторі економіки та сфері послуг; Тернопільський національний економічний університет.

Члени редакційного комітету:

Bartosiewicz SławomirDr. hab., inż prof., Kierownik Zakładu Logistyki Przedsiębiorstw, Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Polska;

Henning DrägerDirector Integrated Reporting Business Networks and Innovation, London, England;

Korzeb ZbigniewDr. hab., Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości, Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Bialystok, Polska;

Lebedinsky Alexdr., Associate Professor, Economics Department, Gordon Ford College of Business, Graduate Program Coordinator for the Master of Arts in Applied Economics, Western Kentucky University, USA;

Michalczyk Anna – Dr. hab., dziekan, Wydział Nauk Społecznych WSIiE TWP w Olsztynie, Polska;

Vovchuk Nataliia Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), Country Representative, Ukraine;

Waściński Tadeusz Dr. hab., prof. nzw. inż., wydzial zarzadzania Politechnika Warszawska, Polska;

Бондар М. І. – д.е.н., професор, кафедра обліку і оподаткування, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

Гуцайлюк З. В. – д.е.н., професор, НУ «Львівська політехніка»;

Давидов Г. М. – д.е.н., професор, декан факультету обліку та фінансів, Центральноукраїнський національний технічний університет;

Даньків Й. Я.к.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Єфіменко В. І. – к.е.н., професор, головний редактор, науково-практичний журнал «Бухгалтерський облік і аудит»;

Кіндрацька Л. М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

Крупка Я. Д.д.е.н., професор, кафедра обліку у виробничій сфері, Тернопільський національний економічний університет;

Кузьмінський Ю. А. – д.е.н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

Куцик П. О.к.е.н., професор, ректор; Львівський торговельно-економічний університет;

Лазаришина І. Д. – д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту, Національний університет водного господарства та природокористування;

Остап’юк М. Я. – к.е.н, професор, завідувач кафедри обліку, аудиту і фінансів Карпатського інституту підприємництва Університету «Україна»;

Панков Д. О. – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой бухучета, анализа и аудита в отраслях народного хозяйства, Белорусский государственный экономический университет;

Петрик О. А. – д.е.н., професор, завідувач кафедри аудиту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

Пилипів Н. І. – д.е.н., професор, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;

Проскуріна Н. М. – д.е.н., професор, кафедра обліку та аудиту, ДВНЗ «Запорізький національний університет»;

Пушкар М. С. – д.е.н., професор, кафедра аудиту, ревізії та аналізу; Тернопільський національний економічний університет;

Рожелюк В. М. – д.е.н., доцент, кафедра обліку у державному секторі економіки та сфері послуг; Тернопільський національний економічний університет;

Рудницький В. С. – д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту; Львівський інститут банківської справи Національного банку України;

Хорунжак Н. М. – д.е.н., доцент, кафедра обліку у державному секторі економіки та сфері послуг; Тернопільський національний економічний університет;

Шайкан А. В. – д.е.н., професор, директор, Криворізький економічний інститут, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

Шигун М. М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку підприємницької діяльності, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

 

Робота конференції планується за такими напрямками:

 1. Бухгалтерський облік як система знань: теорія та методологія.
 2. Бухгалтерський облік в процесі імплементації європейського законодавства: методика та організація.
 3. Бухгалтерський облік в управлінні стратегіями діяльності та конкурентному середовищі: вітчизняний досвід та світова практика.
 4. Оподаткування: теорія, практика, реалії сьогодення.
 5. Контроль, аудит і аналіз: види та багатоцільовий характер в процесі суспільних трансформацій.
 6. Інформаційні технології та моделювання в обліку, оподаткуванні, аналізі та аудиті.
 7. Бухгалтер: професійне навчання та сертифікація.

 

Загнутый угол: 1. УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:

 

 

Форма участі у конференції: дистанційна.

Робочі мови: українська, польська, російська, англійська.

За підсумками конференції буде сформований електронний (PDF) і друкований варіанти збірника матеріалів конференції. Збірнику будуть надані відповідні індекси УДК, ББK та міжнародний стандартний книжний номер (ISBN).

Електронний варіант збірника буде розмішено у репозитарії Тернопільського Національного Економічного Університету eTNEUIR.

Кожен учасник конференції отримає електронний варіант збірника тез та сертифікат про участь у роботі конференції.

Для участі у конференції та публікації тез у збірнику матеріалів необхідно в термін до 10 листопада 2017 року (включно) надіслати на електронну адресу оргкомітету obliktneu@ukr.net:

 • електронний варіант тез,
 • заявку на участь у конференції,
 • скановану копію квитанції про оплату організаційного внеску (після прийому тез до друку).

Назви файлів оформляють за прикладом: Іваненко_Заявка, Іваненко_Тези тощо.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають вимогам щодо оформлення, темі конференції, надійшли із запізненням.

У разі приймання тез до друку реквізити для оплати оргвнеску будуть відправлені учаснику конференції одночасно з інформацією щодо прийняття наданих матеріалів.

 

 
  Загнутый угол: 2. ФІНАНСОВІ УМОВИ

 

 

Організаційний внесок за участь в інтернет-конференції становить:

1. За участь в інтернет-конференції та формування збірника тез – 120 грн.

2. Друкований примірник збірника тез та сертифікат – додатково 80 грн.

3. Електронна версія збірника тез – безкоштовно.

4. Електронна версія сертифіката – безкоштовно.

 

Публікація тез для зарубіжних учасників та докторів наук (при одноосібній участі)БЕЗКОШТОВНА.

 

 

 
  Загнутый угол: 3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 

 

 1. До друку приймаються наукові праці, які не були опубліковані раніше.
 2. Приймаються тези доповіді однією з робочих мов конференції (українська, англійська, польська, російська), обсяг яких не перевищує 3-х сторінок, включаючи рисунки, таблиці та список використаних джерел.
 3. Тези доповіді повинні бути підготовлені у форматі А4 за допомогою редактора МS Word. Поля – 2 см з усіх сторін. Сторінки не нумеруються.
 4. Структура тез доповіді (шрифт Тіmes New Roman, кегель 12 рt, інтервал 1):

у правому верхньому кутку:

- прізвище та ініціали автора – напівжирний,

- науковий ступінь, вчене звання,

- установа,

- місто, країна;

– по центру: назва тез – великими літерами, напівжирний,

– тези;

– список використаних джерел.

 1. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт Тіmes New Roman, 12 рt, напівжирний. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об'єкт. Формули розташовувати по центру з нумерацію по правому краю. При наборі формул використовувати редактор формул МS Office. Забороняється використовувати скановані об’єкти.
 2. Список використаних джерел наводиться у кінці тексту мовою оригіналу. Посилання на джерело та сторінки у ньому подаються у квадратних дужках (наприклад, [3, с.12]).

 

Координатор конференції:

+38 (050) 377 00 99

Михайло Романович Лучко

 

З А Я В К А

на участь у ІІ Міжнародній науково-практичній

Інтернет-конференції

«Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія»

( 20 листопада 2017 р., м.Тернопіль)

Прізвище, ім’я, по-батькові _______________________

Науковий ступінь, вчене звання ____________________

Місце роботи (навчання)__________________________

Посада _________________________________________

Назва доповіді___________________________________

Номер тематичного напрямку_____________________

 

 • у друкованому збірнику (оплата здійснюється згідно поштових тарифів) так / ні

Потреба у друкованому сертифікаті так / ні

 

Координати для зв’язку:

Поштова адреса (вулиця, номер будинку та квартири, область, район, місто, поштовий індекс)______________________________________

Мобільний телефон ______________________________

Е-mail:_________________________________________

 

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (08 Листопада 17)
Переглядів: 110 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
П`ятниця, 18 Жовтня 19, 7.00.24
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук