Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

ІIІ Міжнародна науково-практична конференція Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі III Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації», що відбудеться 22–23 вересня 2017 року та присвячується 25-річчю Хмельницького університету управління та права.

До участі запрошуються науковці, докторанти, аспіранти, працівники підприємств, організацій, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, науково-дослідних інститутів, громадських об’єднань, міжнародних організацій.

Матеріали конференції будуть видані до її початку. За бажанням авторів відбудеться публікація статей у науковому часописі «Університетські наукові записки», включеного до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата юридичних, економічних наук і наук з державного управління (постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 1-05/1, від 10.12.2003 р. № 1-05/10, від 08.06.2005 р. № 2-05/5, від 26.05.2010 р. № 1-05/4, від 01.07.2010 р. № 1-05/5), а також у колективній монографії «Фінансово-управлінські аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва в національній економіці».

Тематичні напрями конференції:

 1. Економічна теорія та інституційне забезпечення соціально-економічного розвитку держави (Відповідальна за матеріали Самарічева Т.А., тел. (097)700-65-98), e-mail: samaricheva@ukr.net).
 2. Публічне управління соціально-економічним розвитком держави (Відповідальна за матеріали Арзянцева Д.А., тел. (067)265-88-74, e-mail: ardasha2001@rambler.ru).
 3. Перспективи розвитку податкової та митної політики держави в епоху глобалізаційних процесів (Відповідальний за матеріали Синчак В. П., тел. (067)801-40-20, e-mail: synchak@ukr.net).
 4. Фінансові механізми забезпечення соціально-економічного розвитку держави (Відповідальна за матеріали Бучковська Я.Г., тел. (098)427-65-53, e-mail: bych-yana@mail.ru).
 5. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в управлінні соціально-економічним розвитком держави (Відповідальна за матеріали Малик О.В., тел. (096)430-17-99, e-mail: o_yaremchuk@i.ua.).
 6. Економіка підприємства та корпоративне управління в умовах інтеграційних процесів (Відповідальна за матеріали Арзянцева Д.А., тел. (067)265-88-74, e-mail: ardasha2001@rambler.ru).
 7. Новітні технології і інструменти у маркетингу та логістиці (Відповідальний за матеріали Корюгін А. В., тел. (067)955-01-97, e-mail: Andrei_Korugin@ukr.net).
 8. Проблеми охорони навколишнього середовища та перспективи розвитку економіки природокористування (Відповідальна за матеріали Захаркевич Н.П., тел. (068)832-97-23, e-mail: z.nata.p@ukr.net).
 9. Сучасні проблеми та перспективи обліку, аналізу і аудиту (Відповідальна за матеріали Рижа Т.В., тел. (097)862-17-15, e-mail: rtvkm@ukr.net).
 10. Тенденції та перспективи розвитку теорії та практики менеджменту (Відповідальна за матеріали Крушинська А. В., тел. (067)351-71-55, e-mail: alla_maruschak@ukr.net)
 11. Управління інвестиційними та інноваційними процесами (Відповідальна за матеріали Плішка Т.П., тел. (097)849-09-79, e-mail: plishka@email.ua)
 12. Стратегії розвитку і взаємодії освіти та бізнесу в сучасних умовах (Відповідальний за матеріали Кудельський В.Е., тел. (096)021-53-16, e-mail: kydelskijjjj@gmail.com).

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ

 • Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, містити глибоке наукове дослідження, грамотно написана й акуратно оформлена.
 • Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника конференції латиницею (наприклад.: Petrenko_Kyrylo.doc).
 • Обсяг тез – до 3-х сторінок.
 • Текстовий редактор – Microsoft Word, формат сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова, поля з усіх сторін – 25 мм; гарнітура – Times New Roman, кегель – 12, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal.
 • Перший рядок – прізвище, ім’я та по батькові (повністю).
 • Другий – посада, науковий ступінь, вчене звання (повністю).
 • Третій – назва доповіді.
 • Далі - текст доповіді з абзацним відступом 1,25 см.
 • Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках – [2, с. 56], де перша цифра позначає порядковий номер у списку використаних джерел, друга – номер сторінки.
 • Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до державного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Примітка:

Тези доповідей, що не відповідають вимогам або надіслані після закінчення встановленого терміну, не розглядаються.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ

 

Петренко Петро Петрович,

доцент кафедри менеджменту,
фінансів, банківської справи та страхування
Хмельницького університету управління та права,
кандидат економічних наук, доцент

СУЧАСНИЙ БІЗНЕС: ШЛЯХИ РОЗВИТКУ

Зі зміною економічних реалій сьогодення виникає нагальна потреба в удосконаленні… [1, с. 389] {… текст доповіді …}.

Список використаних джерел:

 1. Синчак, В. П. Розвиток підприємств цукрового виробництва в окремих регіонах України [Текст] / В. П. Синчак, О. В. Мазур // Університетські наукові записки. – 2014. – № 2 (50). – С. 388–396.

Подпись: Редакційна колегія залишає за собою право редагування або відхилення матеріалу, який виконаний та оформлений з відхиленням від зазначених вище вимог!

Робочі мови: українська, російська, англійська, німецька, польська.

Вимоги до матеріалів, що подаються для опублікування у науковому часописі «Університетські наукові записки», додаються в прикріпленому файлі та опубліковані на офіційному сайті університету за адресою http://www.univer.km.ua/vymogy.php.

Вартість публікації однієї сторінки статті у науковому часописі «Університетські наукові записки» складає 30 грн. Мінімальний обсяг статті 10 сторінок (0,4 ум. д. а.). Особи, які не мають наукового ступеня чи вченого звання, додають належним чином засвідчену рецензію наукового керівника.

Матеріали, що подаються для опублікування у колективній монографії «Фінансово-управлінські аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва в національній економіці» групуються у відповідності до тематики нижчезазначених підрозділів:

1.Теоретико-методологічні засади інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва.

2.Сучасний стан і особливості інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва у різних сферах економіки.

3.Управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємництва в національній економіці.

4.Фінансові механізми державного регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва.

5.Обґрунтування стратегічних векторів інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва в умовах інтеграційних перетворень вітчизняної економіки.

 

Мова статей монографії: українська.

Контрольні дати:

 • подання заявки на участь у публікації до 01.06.2017 р.
 • подання статей на розгляд організаційному комітету до 25.08. 2017 р.
 • вручення та розсилка монографії авторам 22.09.2017 р.

Відповідальний за матеріали монографії: Корюгін Андрій Валерійович, тел. (067) 955-01-97.

 

Організаційно-економічні умови

Вартість однієї сторінки публікації в монографії:

 • з отриманням автором (одним із авторів) електронного примірника монографії у PDF-форматі надісланого електронною поштою (без пересилки паперового примірника) – 22 грн за сторінку *
 • з отриманням автором (одним із авторів) електронного та паперового примірника монографії (з пересилкою паперового примірника) – 37 грн за сторінку *

* витрати: організаційні, на редагування, формування монографії, друк, розсилка по білбліотеках.

Вартість додаткового друкованого примірника – 126 грн (з урахуванням пересилки).

Реквізити для оплати публікації статті в монографії надсилаються після прийняття рішення оргкомітетом про включення її до колективної монографії.

Монографії присвоюється Міжнародний стандартний номер (ISBN) та індекс ББК.

 

Вимоги до рукописів монографії

Рукописи (підрозділи) до монографії повинні бути структуровані за змістом і охоплювати тематику досліджень за назвою розділів. Рукопис повинен містити елементи наукової новизни, мати теоретичну цінність, методичне спрямування або практичне значення. Наведені у рукописі наукові положення повинні належним чином обґрунтовуватись. Економіко-статистичний аналіз має бути актуальним і стосуватись теми дослідження. Кожний рукопис (підрозділ) повинен закінчуватись висновком, що відображає результати дослідження.

Для науковців без наукового ступеня обов’язкова рецензія доктора економічних наук (якщо у співавторах немає доктора економічних наук).

Інші вимоги див. у прикріпленому файлі.

Для участі в конференції Вам необхідно до
25 серпня 2017 року на сайті Хмельницького університету управління та права www.univer.km.ua у розділі Конференції та наукові заходи заповнити електронну реєстраційну форму, до якої одночасно додати Ваші матеріали та квитанцію про оплату організаційного внеску.

Одержання доповіді та заявки на участь, після обробки оргкомітетом, обов’язково підтверджується нашим повідомленням про отримання на вказану Вами електронну адресу.

У випадку неодержання підтвердження про реєстрацію просимо звернутися до Оргкомітету.

Подпись: NOTE BENE (НЕОБХІДНО ЗНАТИ):

 1. За участь у конференції та покриття витрат із друку матеріалів учасниками сплачується організаційний внесок у розмірі 185 грн.
 2. Доктори наук та учасники, які є громадянами зарубіжних країн, звільняються від сплати організаційного внеску. У разі заочної участі вони сплачують лише витрати, пов’язані з пересилкою матеріалів конференції.
 3. Реквізити для оплати організаційного внеску:
  Одержувач: Хмельницький університет управління та права, р/р
  35428201032328 в ГУ ДКСУ у Хмельницькій області, МФО 815013, ЄДРПОУ 14163438, з обов’язковою поміткою «За участь у конференції «Стратегічні напрями» (П. І. Б. учасника)».
 4. Оплата за публікацію статті у науковому часописі «Університетські наукові записки» та/або колективній монографії «Фінансово-управлінські аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва в національній економіці» здійснюється окремо з відповідною поміткою у квитанції та зазначенням П. І. Б. автора.
 5. Усі витрати, що пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачується учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, яка їх відряджає.

Подпись: ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН КОНФЕРЕНЦІЇ

22 вересня 2017 року

700 – 900

 • заїзд та поселення учасників

900 – 1000

 • реєстрація учасників

1000 – 1300

 • відкриття та пленарне засідання конференції

1300 – 1400

 • перерва на обід

1400 – 1800

 • робота у секціях

1830 – 2300

 • вечірнє дозвілля

23 вересня 2017 року

900 – 1200

 • робота у секціях

1200 – 1300

 • підведення підсумків і закриття конференції

13001800

 • від’їзд учасників

Подпись: У випадку, коли після надсилання заявки з’ясується, що Ваша участь у конференції з тих чи інших причин є неможливою, просимо Вас завчасно повідомити Оргкомітет!

Подпись: КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ

29013, м. Хмельницький

вул. Героїв Майдану, буд. 8

Хмельницький університет управління та права

Web-сторінка: www.univer.km.ua

Науково-дослідна частина:

тел. / факс: 0 (382) 71-80-80

ел. адреса: nauka@univer.km.ua

Кафедра менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування:

тел.: 0 (382) 71-75-81

ел. адреса: kmf@univer.km.ua

Завкафедрою: д.е.н., професор Синчак Віктор Петрович 0 (382) 71-75-77; (067)801-40-20.

Відповідальний за наукову роботу на кафедрі: к.е.н., доцент Корюгін Андрій Валерійович (067)955-01-97.

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (14 Грудня 17)
Переглядів: 127 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Середа, 23 Жовтня 19, 3.17.11
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук