Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

«ІНСТИТУТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

Міжнародний збірник наукових праць

«ІНСТИТУТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЬ

ТА АНАЛІЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

-------------------------------------------------------------------------------

International collection of scientific papers

«THE INSTITUTE OF ACCOUNTING, CONTROL

AND ANALYSIS IN THE GLOBALIZATION CIRCUMSTANCES»

ISSN 2410-0706 (Print) ISSN 2410-9274 (Online)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Міжнародний збірник наукових праць «ІНСТИТУТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО

ОБЛІКУ, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ» заснований 2013 року і виходить двічі на рік загальним обсягом до 30 ум. друк. арк.

Мета збірника – акумулювати кращі вітчизняні та зарубіжні наукові

статті з обліково-економічної тематики, сприяючи тим самим реалізації місії ГО «Наукового клубу «СОФУС» як центру популяризації наукових досліджень.

Завдання збірника:

налагодження взаємодії та залучення до публікацій вітчизняних і

зарубіжних вчених, у тому числі завдяки роботі іноземних членів ради

збірника;

надання інформаційного майданчика для діалогу та обміну знаннями

між науковцями та практикуючими фахівцями;

надання різнобічної, корисної та достовірної інформації з актуальних

для українського та світового наукового співтовариства питань з обліку,

контролю, аналізу, аудиту та фінансів;

сприяння вирішенню наукових та практичних завдань у рамках наукової

направленості збірника.

Наукова направленість – теорія бухгалтерського обліку; інституційні

засади впровадження МСФЗ; інформаційні системи обліку, економічного аналізу і аудиту; підготовка фахівців з обліку, аудиту, фінансів; розвиток контролю і аудиту.

Тематичні розділи збірника:

1. Актуальна тема (публікуються статті авторитетних і відомих у

професійній та науковому середовищі авторів).

2. Теорії бухгалтерського обліку.

3. Проблеми облікового забезпечення функціонування організацій та

інституційні засади впровадження МСФЗ.

4. Бухгалтерська терміносистема та регуляторна діяльність в сфері обліку, контролю та аудиту.

5. Інформаційні системи обліку, економічного аналізу і аудиту.

6. Бухгалтерський облік як соціальна практика, бухгалтерська професія.

7. Контроль та економічний аналіз.

8. Інститут аудиту: сучасний стан та перспективи розвитку.

9. Міждисциплінарні дослідження (публікуються статті «на стику»

дисциплін: облік і психологія, облік і соціологія, облік і політологія тощо).

10. Проблеми і судження (публікуються статті з найбільш спірних і

проблемних питань в рамках предметної тематики збірника; неоднозначні думки авторів).

11. Науково-практичні заходи (публікуються огляди круглих столів,

конференцій, симпозіумів, що пройшли на базі ГО «Наукового клубу

«СОФУС» і за його межами).

12. Сторінка молодих вчених (публікуються статті початкових дослідників

– студентів магістеріуму і молодих фахівців практиків).

Цільова аудиторія – українські та зарубіжні вчені, аспіранти та

докторанти, студенти магістеріуму, а також фахівці-практики, які мають

потребу в пошуку наукової та професійної інформації.

Мови видання – українська, російська, англійська (змішаними мовами).

Збірник до переліку фахових видань України, затверджених МОН України, не входить.

У збірнику можуть публікуватися результати дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (відповідно до п.п. 2.1. та 2.2.

Наказу МОНмолодьспорт України від 17.10.2012 № 1112) як видання України, що включено до міжнародних наукометричних баз.

Міжнародний збірник наукових праць «ІНСТИТУТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО

ОБЛІКУ, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ» включено до наступних баз: The Cite Factor, The Journals Impact Factor (JIF), The General Impact Factor (GIF), Directory of Research Journals Indexing DRJI, Google Scholar, ResearchBib, Directory of abstract indexing for journals, International Society for Research Activity (ISRA), Issuu, The Electronic Journals Library.

РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКАЩОДО ПУБЛІКАЦІЙ

1. Редакційна політика базована на принципах Budapest Open Access

Initiative. Окрім цього, редакційна колегія орієнтується на норми та принципи міжнародної організації Committee on Publication Ethics.

2. До друку приймаються наукові статті, що мають наукову і практичну

цінність.

3. Автор має право представити тільки одну наукову статтю в один випуск, яка раніше не публікувалася.

4. Автори несуть відповідальність за оригінальність (плагіат) тексту

наукової статті, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації.

5. Автори дають згоду на збір і обробку персональних даних з метою

включення їх в базу даних відповідно до Закону України № 2297-VІ «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. Редакція збірника гарантує, що особисті дані, окрім тих, що публічно подаються у статті, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх завдань редакції та не будуть поширюватись і передаватись стороннім особам.__

6. Наукові статті іноземних авторів та одноосібні наукові статті докторів наук редакцією приймаються безкоштовно за умови надсилання їм лише електронного варіанта збірника. Якщо автор бажає друкований варіант збірника, то оплачує лише за його друк та розсилку (умови вказані нижче).

7. Автори, які є здобувачами наукового ступеня кандидата наук, аспіранти та студенти магістеріуму, повинні вказати свого наукового керівника як примітку унизу сторінки.

8. Наукові статті студентів магістеріуму приймаються у розділ «Сторінка молодих вчених».

9. Автору наукової статті надсилається один примірник збірника. Про

додаткові примірники збірника авторам необхідно попереджувати завчасно.

Вартість додаткового примірника вказана нижче.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ

1. До редакції збірника надсилається електронний пакет документів:

– заявка (Zayavka_Kozachenko.doc);

– наукова стаття (Paper_Kozachenko.doc);

– рецензія (крім авторів з науковими ступенями кандидатів і докторів

наук), підписана доктором чи кандидатом наук і завірена печаткою тієї

установи, де працює рецензент;

– копія квитанції про оплату вартості публікації (оплата здійснюється після прийняття редколегією наукової статті до друку).

2. Повідомлення електронною поштою повинно містити тему «Стаття у

збірник Інститут обліку. Випуск ___» (вказати номер випуску).

3. Після отримання та розгляду редколегією наукової статті авторам буде надіслано відповідне повідомлення на електронну пошту.

4. Остаточне рішення про публікацію ухвалює редколегія, яка також

залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення наукових статей.

5. Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених нижче вимог щодо порядку подання та оформлення наукової статті, редколегія не розглядає.

ВИМОГИ ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ

1. До розгляду приймаються наукові статті обсягом 8-12 сторінок тексту, формат паперу – А4, орієнтація – книжкова, поля з усіх сторін – 20 мм, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль шрифту – 14, гарнітура – Times New Roman, абзац – 1 см (лише для основного тексту анотацій і статті).

2. Структура наукової статті:

рядок 1 – УДК (вирівнювання по лівому краю, шрифт – напівжирний).

Визначити код УДК ви можете за цим посиланням:

http://teacode.com/online/udc/;

рядок 2 – JEL Classification (вирівнювання по лівому краю, шрифт –

напівжирний). Визначити код JEL за своїми ключовими словами ви можете за цим посиланням: https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php;

рядок 3 – прізвище та ім’я автора (співавторів, шрифт – напівжирний);

рядок 4 – науковий ступінь і вчене звання, посада та місце роботи (повна назва структурного підрозділу), населений пункт, країна, кожен співавтор з нового рядка, вирівнювання по лівому краю;

рядок 5 – електронна адреса авторів;

рядок 6 – назва наукової статті (вирівнювання по центру, шрифт –

напівжирний, великі літери);

рядок 7-10 – вказуються відповідні дані рядків 3-6 на англійській мові.

рядок 11 – анотація (кегль шрифту – 12, курсив, міжрядковий інтервал –

1). Обсяг анотації повинен бути не менше 150 слів.

До публікації приймаються рукописи з максимально конкретизованими

анотаціями. Анотація повинна містити основні висновки роботи та результати роботи. Композиційно анотація може бути збудована за принципом IMRAD

(Introduction, Methods, Results and Discussion):

Актуальність – актуальність дослідження.

Мета – мета і завдання дослідження.

Методи – відомості про те, коли, де, як проводилося дослідження; яка

інформація, методи використовувалися; хто був включений в групу

піддослідних.

Результати – основні висновки (конкретика), результати дослідження.

Перспективи – інформація про те, як отриманий результат

співвідноситься з висновками інших учених, які перспективи дослідження, напрями подальшої роботи, складності.

рядок 12 – ключові слова (кегль шрифту – 12, курсив, міжрядковий

інтервал – 1; словосполучення використовуються для пошуку статті в

електронних базах), вони повинні бути лаконічними, відображати зміст і специфіку рукопису.

рядок 13-16 – Анотація та ключові слова надаються також англійською та російською мовами.

Анотація та ключові слова підлягають перевірці з метою недопущення

технічного перекладу програмними засобами, оскільки рукописи будуть

доступні в Інтернет-мережі: бібліографічних (наукометричних) базах,

інформаційних порталах, онлайн-бібліотеках.

рядок 17 – текст наукової статті із зазначенням наступних елементів:

Актуальність, де висвітлюється важливість дослідження, існуючі

проблеми та напрями їх вирішення в контексті поставлених наукових завдань; вказуються __________невирішені частини проблеми.

Аналіз останніх досліджень та публікацій, де подається короткий аналіз результатів досліджень науковців з тематики наукової статті.

Мета, де вказуються мета і завдання наукового дослідження.

Методи, де висвітлюються основні методи і прийоми, застосовані у

науковій статті.

Результати, де висвітлюються основні отримані результати дослідження, поданих у науковій статті.

Висновки і перспективи, де подаються конкретні висновки за

результатами дослідження та перспективи подальших розробок.

3. В кінці наукової статті подається Список використаних джерел (не

менше 8-ми джерел) у порядку згадування або у алфавітному порядку (кегль шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1). Список використаних джерел оформляється за міждержавним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Посилання на літературні джерела в тексті наукової статті слід надавати в квадратних дужках [1, с. 56; 7, с. 45–51].

Після цього подається список використаних джерел англійською мовою (References), який формується за міжнародним стандартом АРА

(використовуватиметься при розташуванні рукописів у зарубіжних базах).

Даний стандарт використовується у США як стандарт оформлення статті (в тому числі і бібліографічного списку), прийнятий АРА (Американська психологічна асоціація) та Є МІЖНАРОДНИМ. Для полегшення при оформленні джерел за цим стандартом рекомендуємо користуватись посиланням http://ua.translit.net/#mp1. Транслітерацію українських символів необхідно здійснювати у відповідності з Постановою КМУ від 27 січня 2010 р.

№ 55, а російських – згідно системи BGN/PCGN. Нижче наведено приклади оформлення різних типів джерел за пропонованими стандартами.

4. Табличний та графічний матеріал може бути лише книжкового формату, а його кількість доречною. Таблиця повинна мати порядковий номер, вказується у правому краю (кегль шрифту – 14, курсив, міжрядковий інтервал – 1,5). Назва таблиці подається над таблицею (кегль шрифту – 14, напівжирний, міжрядковий інтервал – 1,5). Текст таблиці подається гарнітурою Times New Roman (кегль шрифту – 12, міжрядковий інтервал – 1). Після таблиці необхідно

вказувати джерело (кегль шрифту – 12, міжрядковий інтервал – 1), або розробка автора, складено автором на підставі.

Таблиця 1

Назва таблиці*

з/п

Показники

Роки

2011 2012 2013

* Джерело: [1]

Рисунок повинен бути єдиним графічним об’єктом і згрупованим; мати

номер і назву, що вказується поза об’єктом (кегль шрифту – 14, напівжирний,

міжрядковий інтервал – 1). Розташування рисунку має бути в тексті. Рисунки

повинні бути контрастними і чорно-білими, а спосіб заливки в діаграмах –

штриховий_______. Графічні матеріали не повинні бути сканованими.

Рис. 1. Назва рисунку [1]

5. Формули (з стандартною нумерацією) виконуються в редакторі

Microsoft Equation.

6. У наукових статтях не допускається автоматичних переносів слів та

використання макросів. Абзаци позначати тільки клавішею “Enter”, не

застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша “Tab”). Не допускається

використання ущільненого або розрідженого шрифту.

Відшкодування витрат за опублікування наукової статті у збірнику,

включаючи його друк і розсилку автору, складає 200 грн. за 1 наукову статтю.

Додатковий примірник збірник з розсилкою коштує 50 грн.

Ви також можете замовити послуги фахового перекладу анотації на

англійську мову та формування транслітерації списку використаних джерел.

Вартість кожної послуги становить 50 грн. Про вибір таких послуг вкажіть в електронному листі.

Іноземний авторам про вартість публікації та додаткового примірника буде повідомлено додатково при зверненні до редакції.

Банківські реквізити:

Одержувач: ФОП Тарасенко Р.М.

Код одержувача: 2753710177

Р/р 26000162258 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805

Призначення платежу: За послуги опублікування статті в збірнику Інститут

обліку від Прізвище ініціали

Адреса для листування:

ГО «Науковий клуб «СОФУС»

а/с 553, м. Тернопіль, 46027

Тел. моб. 095-130-98-86; 097-510-36-80 (в робочі дні з 10.00 до 18.00)

Еmail: clubsophus@mail.ru

Web: www.sophus.at.ua

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (22 Жовтня 15)
Переглядів: 1157 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Середа, 23 Жовтня 19, 2.52.39
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук