Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

Міжнародна науково-практична конференція «Поляки в Україні: шляхи і долі (до 80-х роковин депортації до Казахстану)».

м. Київ, 15 жовтня 2016 р.
З А Г А Л Ь Н А   І Н Ф О Р М А Ц І Я
Мета конференції: духовне та інтелектуальне оновлення суспільства; розбудова добросусідських стосунків; формування політики примирення та «подолання минулого», виховання толерантності, людяності, сучасного світогляду у молодого покоління; підвищення ефективності та якості наукових досліджень; поглибленого вивчення і переосмислення трагічної сторінки в історії польського етносу в Україні, який в період тоталітарного режиму спільно з українцями зазнав політичних репресій; посилення наукової співпраці на міждержавному рівні та у зв’язку з 80-ми роковинами депортації поляків до Казахстану.
Місце проведення: Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 12в, НУБіП України, навч. корпус № 11, читальний зал бібліотеки
До участі у Міжнародній конференції запрошуємо вчених, молодих науковців, аспірантів, викладачів та наукових працівників закладів освіти, наукових інституцій, громадських організацій, а також практичних працівників бібліотек, органів НТІ, архівів, музеїв.
Матеріали доповідей будуть опубліковані в електронному збірнику тез доповідей
конференції.
Мова конференції: українська, польська, англійська.
Передбачено висвітлення результатів досліджень за напрямами:
1. Польська національна меншина в Україні: історія і сучасність.
2. Поляки і українці під тиском радянської репресивно-каральної машини: вимір депортацій
в контексті історичної пам’яті.
3. Польський шлях до Казахстану: долі на тлі епохи.
4. Культурна спадщина Польщі і України та її роль у формуванні суспільної свідомості.
5. Міжнародна співпраця у формуванні політики примирення та «подолання минулого».
П Р О Г Р А М А К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Ї Т А Р Е Г Л А М Е Н Т Р О Б О Т И
09.30–10.30 – Реєстрація учасників
10.30–11.30 – Відкриття конференції
11.30–13.00 – Пленарне засідання*
13.00–14.30 – Кава-брейк
14.30–16.30 – Продовження пленарного засідання
16.30 – Підведення підсумків. Ухвалення резолюції
*Доповіді на пленарному засіданні – до 10 хвилин.
Р Е Є С Т Р А Ц І Я ( П О Д А Н Н Я І Н Ф О Р М А Ц І Й Н И Х М А Т Е Р І А Л І В )
Для участі в роботі Міжнародної конференції потрібно надіслати до організаційного комітету заповнену за зразком реєстраційну форму до 15 жовтня 2016 року на електронну адресу: vim2607@gmail.com
В И М О Г И Д О О Ф О Р М Л Е Н Н Я Т Е З Н А У К О В И Х Д О П О В І Д Е Й
До друку будуть рекомендовані матеріали, які мають такі необхідні елементи:
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи
практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної
проблеми і на які спирається автор,
- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується
означений матеріал;
- формулювання цілей дослідження (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів;
- висновки з цього дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямі.
Тези доповідей приймаються лише в електронному варіанті (e-mail:
vim2607@gmail.com).
Вимоги до електронного варіанту тез: файл у форматі .doc. Шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1. Поля: ліве – 2,5 см, верхнє – 2,5 см, праве – 2,5 см, нижнє – 2,5 см.
Обсяг тез доповідей – до 4 сторінок.
До тез обов'язково додаються:
- УДК;
- переклад назви статті польською і англійською мовами;
- анотація (резюме) українською, польською та англійською мовами (не менше 1000
знаків з пробілами кожна);
- ключові слова українською, польською та англійською мовами;
Назва файлу тез - латинськими літерами прізвище автора (наприклад: Ivanov.doc).
Назва файлу з відомостями про автора - латинськими літерами за зразком:
Ivanov_avtor.doc
Презентацію до теми доповіді (за умови очної участі) надіслати не пізніше
05.10.2016р. (файл у форматі .ppt. Наприклад: Presentation_Ivanov.ppt).
Звертаємо увагу авторів на необхідність кваліфікованого перекладу анотації та назви тез англійською і польською мовами ("машинний" переклад неприпустимий).
Позиції у списку літератури оформлюються не за алфавітом, а в міру того, як вони зустрічаються в тексті.
Послідовність розміщення елементів тез: УДК; назва (великими літерами по
центру); прізвище автора; анотація і ключові слова мовою тез; виклад основного матеріалу; висновки; джерела та література (нумерація позицій автоматична); назва, анотація і ключові слова двома іншими мовами (польською та англійською).
Список літератури оформлюється згідно вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис.
Загальні вимоги та правила складання”. Приклади опису наведено на сайті Книжкової палати України (у зразку елементи, виділені напівжирним курсивом, є необов’язковими, їх не потрібно включати до бібліографічного опису).
Посилання оформлюються у квадратних дужках.
Наприклад: [2, с. 37], де 2 – порядковий номер позиції (монографії, статті) у списку літератури, 37 – номер сторінки; [10, арк. 101], де 10 – порядковий номер позиції (архіву) у списку літератури, 101 – номер аркушу архівної справи.
«Там само», «Там же» – не допускається.
Зразок оформлення
УДК
РЕПРЕСІЇ 30-Х РОКІВ ПРОТИ ПОЛЬСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНШИНИ НА
ХМЕЛЬНИЧЧИНІ
А. Іванцова, волонтер ГО “Інститут суспільних ініціатив”
Анотація. У статті розглянуто проблему……(2-3 - речення)………………………
Ключові слова: 5-7
слів Зміст
Висновки
Список літератури
REPRESJE PRZECIWKO POLSKIEJ MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ
W LATACH 30-CH NA CHMIELNICZCZYŹNIE
А. Іwancowa
Streszczenie.
Słowa kluczowe:
REPRESSION AGAINST POLISH NATIONAL MINORITIES IN KHMELNYTSKY REGION
IN THE 30-ES YEARS
A. Ivantsova
Abstract.
Key words: ......................................................................................................................
Публікація здійснюється на безоплатній основі.
Редколегія не завжди поділяє позицію, висловлену авторами у матеріалах, та не несе відповідальності за достовірність наведених даних, цитат, фактів та посилань.
Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають вимогам і мають низький науковий рівень.
Р Е Є С Т Р А Ц І Й Н А Ф О Р М А
1. Прізвище, ім’я, по батькові.
2. Повна назва установи, в якій працює/навчається учасник, посада, науковий ступінь,
вчене звання.
3. Форма участі: очна/заочна.
4. Тема доповіді.
5. Назва тез наукової доповіді.
6. Контактний телефон.
7. Електронна адреса .
К О О Р Д И Н А Т И О Р Г А Н І З А Ц І Й Н О Г О К О М І Т Е Т У
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 12в, НУБіП України, навч. корпус № 11, ауд. 305.
Контактний. тел.: +380505335389 – Мельник Валентина Іванівна – відповідальний секретар.
Електронна адреса: vim2607@gmail.com

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (18 Жовтня 16)
Переглядів: 652 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Середа, 23 Жовтня 19, 2.40.09
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук