Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

Міжнародна науково-практична конференція «УПРАВЛІНСЬКІ НАУКИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ» (М5МШ 2016)

Дата проведення: 21-22 листопада 2016 р.

З обов'язковим виданням ЗБІРНИКА МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ якому буде присвоєно відповідні бібліотечні індекси УДК, ББК і міжнародний стандартний книжковий номер (ISBN).

ЗАПРОШЕННЯ

Організаційний комітет запрошує науковців, практиків в сфері менеджменту та управління, молодих вчених, аспірантів, магістрантів та студентів вищих навчальних закладів прийняти участь у /77 Міжнародній науково-практичній конференції «УПРАВЛІНСЬКІ НАУКИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ», яка проходитиме на базі КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 21-22 листопада 2016 р.

На конференції будуть заслухані на пленарних і секційних засіданнях доповіді за такими напрямами:

 1. Теоретичні проблеми управління.
 2. Управління людськими ресурсами.
 3. Психологія та соціологія управління.
 4. Державне та регіональне управління: історія, теорія та практика.
 5. Управління складними соціально-економічними системами.
 6. Методи прийняття управлінських рішень.
 7. Управління інноваціями та науково-технічним розвитком.
 8. Самоменеджмент.
 9. Теорія і практика корпоративного управління.
 10. Фінансовий менеджмент.
 11. Маркетинговий менеджмент.

12. Особливості управлінської діяльності у сфері подорожей та туризму. 13.Міжнародний менеджмент.

 1. Управління вищою освітою в Україні та Світі.
 2. Викладання управлінських та економічних дисциплін: інноваційні методики.
 3. Історія економічної та управлінської думки.
 4. Оцінка ефективності та якості управління в організації.
 5. Іноземна мова як ключова компетенція управлінця.
 6. Нормативно-правове забезпечення здійснення управлінської діяльності.
 7. Менеджмент спорту.

  Склад організаційного та програмного комітету конференції:

 

Васько Р.В. - голова, ректор Київського національного лінгвістичного університету, доктор філологічних наук, професор; Матвієнко О.В. - проректор з наукової роботи КНЛУ, доктор педагогічних наук, професор; Романенко О.О. - декан факультету економіки і права КНЛУ, кандидат економічних наук, доцент, голова НТСАДМВ КНЛУ; Срожиддінова  З.Х.  - почесний  професор, доцент,  Ташкентський  фінансовий  інститут (Узбекистан)

Стефінін В.В. - голова Ради з науково-дослідної   роботи   студентів,   аспірантів   і молодих   вчених   ПНУ   ім.   В.   Стефаника, кандидат економічних наук; Ларіна Я.С. - завідувач кафедри маркетингу та міжнародної     торгівлі     НУБіП,     доктор економічних наук, професор; Мережко О.О. - завідувач кафедри права КНЛУ, доктор юридичних наук, професор; Попов М.Д. - завідувач кафедри фізичного виховання    і    здоров'я    КНЛУ,    кандидат педагогічних наук, доцент;

Павука О. - доктор економіки, асоційований професор, Балтійська міжнародна академія (Латвія);

Дацій Н.В. - завідувач кафедри менеджменту і маркетингу КНЛУ, доктор наук з державного управління, доцент;

Хусаінов Р.В. - старший викладач кафедри менеджменту і маркетингу, відповідальний секретар організаційного і програмного комітету;

Насікан Н.І. - доцент кафедри менеджменту і маркетингу КНЛУ, кандидат економічних наук; Решетник Н.І. - доцент кафедри менеджменту і маркетингу КНЛУ, кандидат економічних наук;

Данченко Л.Г. - доцент кафедри менеджменту і маркетингу КНЛУ, кандидат економічних наук;

Гаращенко Л.П. - доцент кафедри права КНУЛ, кандидат юридичних наук; Петренко П.С. - голова профспілки студентів і аспірантів КНЛУ;

Бащенко І. - голова Студентської ради факультету економіки і права КНЛУ.

 
   

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

публікація тез доповіді (до 5-ти стор.) + поштова доставка

140,00 грн.

участь представників ВУЗів-партнерів - публікація тез доповіді (до 5-ти стор.)+ поштова доставка

ПОД) грн.

Публікація статті у фаховому виданні -Збірник наукових праць "Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України"* (12 сторінок, А4) + поштова доставка

400,00 грн./статтю

Додаткові послуги

Додатковий примірник збірника матеріалів конференції

50,00 грн. / 1 екз.

Додаткова сторінка для публікації до Збірника матеріалів конференції

15,00 грн.

Сертифікат учасника конференції

30,00 грн.

Переклад статті на англійську мову

70 грн./1 стор. A4

 

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ

Перед початком конференції буде видано збірник матеріалів конференції, якому буде присвоєно відповідні бібліотечні індекси УДК, ББК і міжнародний стандартний книжковий номер (ISBN). Збірник вийде друком до 15.12.2016 р. і розісланий авторам.

Не залежно від кількості спів-авторів, на одні тези буде надано 1 примірник збірника, додатковий примірник Ви можете замовити заздалегідь, його вартість - 50,00 грн.

Фахове видання - Збірник наукових праць "Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України" буде видано у І кварталі 2017 року і він міститиме статті учасників конференції.

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ ЗБІРНИКА ТЕЗ КОНФЕРЕНЦІЇ

Тези - обсягом до 5 сторінок надсилати до 20.11.2016 р. на електронну адресу: efknlu@gmail.com з темою листа «Конференція».

Вимоги до оформлення тез: формат сторінки A4, поля (всі) 2,0 см, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5; по-центру прізвище та ініціали автора жирним шрифтом, під ними назва навчального закладу/установи, організації, в дужках країна та населений пункт; далі НАЗВА статті по центру рядка ВЕЛИКИМИ літерами ЖИРНИМ шрифтом: всі дані пишуть мовою статті і англійською мовою. Далі, після пропуску одного рядка, текст статті, після якого, СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ (посилання у тексті на літературу і сайти записуються у квадратних дужках).

До друку приймаються тези написані на одній із мов: українська, англійська, німецька, польська, російська. Матеріали конференції будуть друкуватися у авторській редакції.

Для публікації в Збірнику необхідно надіслати копію квитанції про оплату (скан, фото), тези та заявку на участь.

Наукові статті - обсягом до 12 сторінок включно надсилати до 05.12.2016 р. на електронну адресу: efknlu@gmail.com з темою листа «Конференція».

Збірник наукових праць зареєстрований Міністерством юстиції України 02.11.2015 р. Свідоцтво про державну реєстрацію KB № 21707-11607 ПР Засновники збірника наукових праць: Національна академія наук України, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього HAH України».

Збірник наукових праць внесений до переліку наукових фахових видань України в галузі економічних наук, Постанова Президії ВАК України від 11.07.2016 р. №820.

Вимоги до наукових статей:

 1. До публікації у збірнику приймаються статті проблемного, узагальнюючого, методичного характеру, результати оригінальних наукових, практичних, навчально-методичних досліджень у вигляді статей, які ніде раніше не публікувалися.                                                                                                                                              .
 2. Статті у збірнику можуть друкуватися українською, англійською та російською мовами.
 3. Стаття має бути структурована за такими елементами: індекс УДК; дані про автора; назва статті; анотація; ключові слова - Все українською та англійською мовами; Постановка проблеми (опис проблеми, що аналізується, у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями); Аналіз останніх досліджень і публікацій, Мета статті; Основні результати дослідження; Висновки (підсумки дослідження та перспективи подальших розвідок у цьому напрямі); Література; References.
 4. Посилання на джерела в тексті необхідно подавати у квадратних дужках, наприклад, [1, с. 12], у яких перша цифра вказує на порядковий номер джерела в списку літератури, а друга - на відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого крапкою з комою. Список літератури має складатися із двох частин: 1) Література - джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до українських стандартів бібліографічного опису (Форма 23, затверджена Наказом ВАК України від 3 березня 2008 р. №147); 2) References - ті самі джерела, але англійською мовою, оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом АРА-2010.
 5. Обсяг статті повинен становити 8-12 сторінок (формат A4, гарнітура «Times New Roman», кегель №14, міжрядковий інтервал 1,5; параметри сторінки (береги) - 2 см. З усіх боків, абзацний відступ - 1,25 см).
 6. Текст має бути набраний шрифтом Times New Roman, 14 кеглем; міжрядковий інтервал 1,5; верхнє, нижнє, ліве праве поле - 2 см; абзац - 1,25 см.
 7. Ілюстративний матеріал (графіки, діаграми, рисунки і таблиці) слід виконувати в доступних для подальшого редагування програмах: таблиці - у редакторі Microsoft Word; діаграми - у редакторі Microsoft Excel або Microsoft Graph; рисунки - у вигляді організаційних діаграм за допомогою панелі малювання редактора Microsoft Word; формули - у редакторі формул Microsoft Equation; фотографії варто зберігати у форматі «*.tiff» або «*.jpeg» з роздільною здатністю не менше 300 dpi. Заголовки таблиць та їх номери оформлюються з нового рядка, праворуч по тексту, курсивом; назва самої таблиці наводиться в окремому рядку, по центру сторінки, Назва рисунку розміщується під ілюстрацією, по центру рядка із зазначенням його наскрізної нумерації всередині статті Слово «рисунок» і його номер відділяється від назви крапкою. Нумерація формул здійснюється наскрізним способом у межах статті та вказується праворуч від формул у круглих дужках.
 8. У довідці про автора потрібно вказати прізвище, ім'я та по батькові автора (авторів), науковий ступінь, учене звання, посада, установа (українською та англійською мовами), поштову адресу із зазначенням індексу, контактні телефони, обов'язково - e-mail.

Приклад оформлення статті доступний за посиланням: http://ird.gov. ua/sey/

       
     
   
 


ВІЗИТИ ДЛЯ ПЕРЕРАХУВАННЯ коштів за участь у конференції, публікації тез і статей у науковому журналі: Оплата вартості публікації через термінали самообслуговування або у відділеннях Приватбанку: Поповнити картковий рахунок члена Редакційної колегії № 5168 7555 2912 0442 Хусаінов Руслан Володимирович Квитанцію обов'язково підписувати П.І.П. автора

 

Оплата вартості публікації у відділенні будь-якого банку в Україні: Одержувач ПАТ КБ Приватбанк Код ОКПО банку: 14360570 Код МФО банку: 305299

Призначення платежу: поповнення карти № 5168 7555 2912 0442,

Хусаінов Руслан Володимирович.

Квитанцію обов'язково підписувати П.І.П. автора

Адреса та контакти оргкомітету конференції:

 • м. Київ, вул. Лабораторна 3, каб. 225, кафедра менеджменту і маркетингу КНЛУ, роб. тел. (044) 529-85-26.
 • Хусаінов Руслан Володимирович - відповідальний секретар організаційного і програмного комітету; моб. тел. (063) 945 74 99

https://www.facebook.com/eyents/798466050264328/ http://econconf.com/

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (14 Листопада 16)
Переглядів: 691 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
П`ятниця, 18 Жовтня 19, 7.01.54
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук