Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

«Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Економічні науки»

Шановні колеги!

Редакція «Наукового вісника Миколаївського національного університету

імені В. О. Сухомлинського» запрошує науковців до публікації власних

наукових розробок, не опублікованих раніше, у фаховому виданні (внесено до

Переліку фахових видань України. Наказ МОН України від 29.12.2014 р.

№ 1528) «Науковий вісник Миколаївського національного університету імені

В. О. Сухомлинського. Економічні науки» (виходить 2 рази на рік). Статті

приймаються до 10 травня 2015 року. Розсилка фахового збірника планується

до кінця червня.

Редакція приймає статті, повністю підготовлені до друку в збірнику

наукових праць. Статті, оформлення яких не відповідає вказаним вимогам, не

приймаються до друку. Статті подаються в електронному варіанті лише в

одному примірнику.

Редакція залишає за собою право вносити поправки до статей, не змінюючи

основного змісту. Відповідальність за цитування та достовірність інформації

несуть автори статей.

На електронну адресу редакції (publish.mnu@i.ua) мають надійти (у темі

листа вказати «Економічні науки»):

1. Стаття, оформлена відповідно до вказаних вимог;

2. Відсканована рецензія доктора наук або кандидата із відповідної галузі,

підписана й засвідчена в установленому порядку (для аспірантів та

викладачів без наукового ступеня);

3. Інформація про автора (якщо авторів декілька, то на кожного окремо);

4. Авторське резюме статті англійською мовою.

Текст статті викладається за таким планом:

 постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими

науковими чи практичними завданнями;

 аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано

розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор;

 виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким

присвячується ця стаття;

 формулювання цілей статті (постановка завдання);

 виклад основного матеріалу дослідження з певним обґрунтуванням

отриманих наукових результатів;

 висновки із цього дослідження й перспективи подальших розробок у

цьому напрямі.

Усі перелічені елементи повинні бути представлені в тексті

стилістично (!).

Мова публікацій: українська, російська, англійська, німецька, польська.

© Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

Технічні вимоги до статті:

1. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word

2. Орієнтовний обсяг: 8-12 сторінок формату А 4

3. Міжрядковий інтервал: 1,5

4. Шрифт: Times New Roman, кегль14

5. Абзацний відступ: 1,25

6. Вирівнювання: по ширині

7. Розміри полів: ліве – 20 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм

Загальні вимоги:

1. Посилання на цитовані джерела подаються у квадратних дужках після

цитати. Перша цифра – номер літератури в списку використаних джерел, який

подається у статті, друга – номер сторінки, наприклад: [1, 55]; якщо два джерела

з посиланням на сторінки: [1, 55; 6, 77–78]; якщо перелік джерел: [1; 2; 3; 4].

2. Слід чітко розмежовувати тире (… – … ) та дефіс (… - … ).

3. Необхідно використовувати однотипні лапки «…».

4. Не допускається ставити абзацний відступ пробілами та клавішою Tab.

5. Не допускається використання переносів.

6. Між ініціалами, ініціалами та прізвищем ставиться нерозривний пробіл.

7. Нумерація сторінок не проставляється.

8. Список використаних джерел бажано не перевищувати 12 позицій.

Послідовність розташування матеріалів:

УДК (розташовується у верхньому лівому кутку, шрифт нежирний, Times

New Roman, 14 кегль);

Ініціали та прізвище автора (великими літерами, шрифт напівжирний);

Назва міста;

Електронна адреса автора статті;

Через рядок подається назва статті (великими літерами, напівжирний

шрифт);

Через рядок після назви розташовується анотація та ключові слова мовою

статті (без слова «анотація», абзацний відступ – 1,25, середній об’єм – 500

друкованих знаків (приблизно 10-12 рядків анотації), шрифт Times New Roman,

14 кегль, курсив);

Через рядок подається текст статті (за планом, який прописано вище);

Через рядок подається Список використаних джерел за алфавітом

(нежирний, 14 розмір шрифта), оформлених відповідно до вимог ВАК;

Через рядок після списку використаних джерел подаються анотації

англійською та російською мовами;

Після анотацій подається запис: Стаття надійшла до редколегії

ЧЧ.ММ.РРРР (із зазначенням дати надсилання статті до редколегії, шрифт

Times New Roman, 12 кегль, курсив, вирівнювання по правому краю).

Оплата публікації:

У разі позитивної оцінки статі, авторам повідомляються умови

оплати. У зворотньому напрямі має надійти відсканована квитанція.

Видання матеріалів здійснюється за кошти авторів. Вартість однієї

сторінки (повної / неповної) становить 35 грн. Замовлення додаткового

© Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

примірника видання обговорюється окремо. Статті докторів наук із вченим

званням професора друкуються безкоштовно, докторів наук із вченим званням

доцента – 15 грн. за сторінку.

Реквізити для оплати друку статті:

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

р/р 31253201217271

ГУДКСУ у Миколаївській області

МФО 826013

код 02125444

(обов’язково) призначення платежу: за друк статті від ПІБ того, хто

сплачує

Розсилка збірника:

Збірник наукових праць розсилається державним підприємством

«Укрпошта». За бажанням, матеріали можуть бути надіслані відділенням «Нової

пошти» за кошти автора.

Контакти:

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв, Україна, 54030

Редакційний відділ, каб. 01.209, тел. (0512) 37-88-28,

e-mail: publish.mnu@i.ua

© Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК

О. М. ПЕТРОВ

м. Миколаїв

petrov_om@mail.ru

УКРАЇНА В СВІТЛІ НОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ «СТІЙКОЇ

ДИНАМІКИ»

Анотація статті, анотація статті, анотація статті, анотація

статті, анотація статті, анотація статті, анотація статті, анотація

статті, анотація статті, анотація статті, анотація статті, анотація

статті, анотація статті, анотація статті, анотація статті, анотація

статті (10-12 рядків)

Ключові слова: (не більше 5-ти)

Постановка проблеми.* Текст, текст, текст, текст, Текст, текст, текст,

текст, текст, текст, текст, текст…

Аналіз останніх досліджень і публікацій.* Текст, текст, текст, текст,

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст,текст, текст, текст, текст…

Постановка завдання.* (формулюється і мета статті без напівжирного

виділення) Текст, текст, текст, текст, Текст, текст, текст, текст, текст, текст…

Виклад основного матеріалу.* Текст, текст, текст, текст, Текст, текст,

текст, текст, текст, текст, текст, текст,текст,текст,текст,текст,текст,текст…

Висновки і перспективи досліджень.* Текст, текст, текст, текст, Текст,

текст, текст, текст, текст, текст,текст,текст, текст,текст,текст, текст, текст…

*(Виділені елементи напівжирним шрифтом мають бути представлені

стилістично! Виділяти їх у тексті не потрібно).

Список використаних джерел

1.

2.

3.

4.

© Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

O. PETROV

Mykolaiv

UKRAINE IN THE NEW DEVELOPMENTS «STABLE DYNAMICS»

Annotation, аnnotation, аnnotation, аnnotation, аnnotation, аnnotation,

аnnotation, аnnotation, аnnotation, аnnotation

Key words:

А. М. ПЕТРОВ

г. Николаев

УКРАИНА В СВЕТЕ НОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ «УСТОЙЧИВОЙ

ДИНАМИКИ»

Аннотация, аннотация, аннотация, аннотация, аннотация, аннотация,

аннотация, аннотация, аннотация, аннотация, аннотация

Ключевые слова:

Стаття надійшла до редколегії 01.05.2015

© Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

Інформація про автора

Прізвище, ім’я, по батькові

(повністю)

Основне місце роботи

Посада

Науковий ступінь

Вчене звання

Електронна адреса

Телефон (обов’язково)

Повна адреса, на яку

необхідно надсилати збірник

наукових праць (із

зазначенням поштового

індекса) або номер складу

«Нової пошти»

© Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

Рекомендації до написання авторських резюме

Авторське резюме є коротким змістом роботи, що має науковий характер,

а також повинно бути зрозумілим без звернення до самої публікації.

Авторське резюме до статті є основним джерелом інформації у

вітчизняних та зарубіжних інформаційних системах і базах даних, у яких

індексується журнал.

Структура, зміст і обсяг авторського резюме

Авторське резюме повинно викладати суттєві факти роботи та не повинно

перебільшувати або містити матеріал, який відсутній в основній частині

публікації.

Схвалюється структура анотації, що повторює структуру статті та містить

вступ, цілі та завдання, методи, результати, висновок.

Однак предмет, тема, мета роботи вказуються в тому випадку, якщо

вони не зрозумілі із заголовка статті; метод або методологію проведення

роботи доцільно описувати лише тоді, якщо вони відрізняються новизною чи

представляють інтерес із точки зору цієї роботи.

Результати роботи описують гранично точно й інформативно.

Наводяться основні теоретичні та експериментальні результати, фактичні дані,

виявлені взаємозв'язки та закономірності. Крім того, надається перевага новим

результатам і даним довгострокового значення, важливим відкриттям,

висновкам, що спростовують існуючі теорії, а також відомостям, які, на думку

автора, мають практичне значення.

Висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками,

пропозиціями, гіпотезами, описаними в статті.

Відомості, що містяться в заголовку статті, не повинні повторюватися в

тексті авторського резюме.

Текст авторського резюме повинен бути лаконічний і чіткий, вільний від

другорядної інформації, зайвих вступних слів, загальних і незначущих

формулювань.

Скорочення та умовні позначення не допускаються.

В авторському резюме не робляться посилання на номер публікації в

списку літератури до статті.

Обсяг тексту авторського резюме визначається змістом публікації

(обсягом відомостей, їхньою науковою цінністю та / або практичним

значенням), але не повинен бути менше 200-250 слів.

Авторські резюме англійською мовою

© Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

Авторські резюме англійською мовою в україномовному виданні є для

іноземних учених і фахівців основним і, як правило, єдиним джерелом

інформації про зміст статті та викладених у ній результатах досліджень.

Резюме повинні бути:

 інформативними (не містити загальних слів);

 змістовними (відображати основний зміст статті та результати

досліджень);

 структурованими (характеризуватися логічністю опису результатів у

статті);

 «англомовними» (написані науковою англійською мовою);

 Лаконічними (укладатися в обсяг від 100 до 250 слів).

Одним з основних варіантів резюме є коротке повторення в ній структури

статті, що складається зі вступу, цілей та завдань, методів, результатів,

висновків (у явному чи в неявному вигляді).

Структура авторського резюме англійською мовою: автор, назва статті,

текст авторського резюме.

Статтю має супроводжувати лише авторське резюме англійською

мовою.

© Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

Приклади написання авторського резюме

Приклад авторського резюме українською мовою:

Нестеренко О. В. Особливості стратегічного планування

Значна частина інноваційних планів щодо впровадження змін, що містять в своїй

основі нововведення, або не доходить до практичної реалізації, або в дійсності приносить

набагато менше користі, ніж планувалося. Одна з причин цих тенденцій криється у

відсутності в керівника реальних інструментів із планування, оцінки та контролю над

інноваціями. У статті пропонується механізм стратегічного планування компанії,

заснований на аналізі як внутрішніх можливостей організації, так і зовнішніх

конкурентних сил, пошуку шляхів використання зовнішніх можливостей з урахуванням

специфіки компанії. Стратегічне планування спирається на звід правил і процедур, що

містять серію методів, використання яких дозволяє керівникам компаній забезпечити

швидке реагування на зміну зовнішньої кон'юнктури. До таких методів належить:

стратегічне сегментування; вирішення проблем у режимі реального часу; діагностика

стратегічної готовності до роботи в умовах майбутнього; розробка загального плану

управління; планування підприємницької позиції фірми; стратегічне перетворення

організації. Процес стратегічного планування представлений у вигляді замкнутого циклу,

що складається з 9-ти послідовних етапів, кожний із яких представляє логічну

послідовність заходів, що забезпечують динаміку розвитку системи. Результатом

розробленої автором методики стратегічного планування є пропозиція переходу до

«інтерактивного стратегічного менеджменту», який у своїй концептуальній основі

орієнтується на творчий потенціал усього колективу та вишукування шляхів його

побудови на основі оперативного подолання прискорюваних змін, зростаючої

організаційної складності та непередбачуваною змінності зовнішнього оточення.

Оригінальне авторське резюме англійською мовою:

Nesterenko O. Features of strategic planning

A considerable part of innovative plans concerning implementation of developments with

underlying novelties either do not reach the implementing stage, or in fact yield less benefit than

anticipated. One of the reasons of such failures is the fact that the manager lacks real tools for

planning, evaluating and controlling innovations. The article brings forward the mechanism for a

strategic planning of a company, based on the analysis of both inner company’s resources, and

outer competitive strength, as well as on searching ways of using external opportunities with

account taken of the company’s specific character. Strategic planning is based on a code of

regulations and procedures containing a series of methods, the use of which makes it possible for

company’s manager to ensure prompt measures of reaction to outer business environment

changes. Such methods include: strategic segmentation; solving problems in real-time mode;

diagnostics of strategic readiness to operate in the context of the future; working out a general

plan of management; planning of the business position of the firm; strategic transformation of

the company. Strategic planning process is presented as a closed cycle consisting of 9 successive

stages, each of them represents a logical sequence of measures ensuring the dynamics of system

development. The developed by the author strategic planning methods result in the

recommendation to proceed to “interactive strategic management” which is conceptually based on the constructive potential of the collective body, on searching ways of its building on the

basis of effective overcoming accelerating changes, increasing organizational complexity, and unpredictable changeability of the environment.

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (16 Березня 15)
Переглядів: 2515 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Середа, 23 Жовтня 19, 2.36.54
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук