Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [739]
Друкування статей [93]
Наукові видання [17]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [14]
Конкурси [2]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

«Нова модель регіонального економічного зростання: науково-теоретичні проблеми і механізм реалізації »

Запрошення до участі на конференції ВФЕУ 19 листопада 2015 року

   

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/profile_mask2.png

nauk.viddil@yandex.ru

Вкладені файли11:12 (2 години тому)

https://mail.google.com/mail/images/cleardot.gif

   
     

 

https://mail.google.com/mail/images/cleardot.gif

-------- Повідомлення, що пересилається  --------
02.09.2015, 10:55, "nauk.viddil@yandex.ru" <nauk.viddil@yandex.ru>:

Запрошуємо Вас до участі в роботі конференції «Нова модель регіонального економічного зростання: науково-теоретичні проблеми і механізм реалізації », яка відбудеться 19 листопада 2015 року в Вінницькому фінансово-економічному університеті !
-------- Завершення повідомлення, що пересилається --------

Область вкладених файлів

Переглянути вкладений файл "Запрошення на конфернцію Вінницький фінансово-економічний університет 19 листопада 2015 року .doc"

 

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/profile_mask2.png

 
     
     

Управління міжнародного співробітництва та євроінтеграції Вінницької облдержадміністрації

Департамент регіонального економічного розвитку Вінницької облдержадміністрації

Вінницький фінансово – економічний універститет

Празького економічного університету

Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка

Варшавський економічний університет «Алмамер»

Волгоградський інститут бізнесу Таврійський національий університет імені В.І.

Вернадського Міжнародна науково - практична

конференція

«Нова модель регіонального економічного зростання : науково-

теоретичні проблеми і механізм реалізації»

19 листопада 2015 року Україна, м. Вінниця – 2015

До участі у конференції запрошуються науковці, докторанти, аспіранти, молоді вчені, студенти, працівники економічних підрозділів підприємств, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, дослідних організацій, діяльність яких пов’язана із проблемами, що

обговорюються на конференції.

Конференція відбудеться 19 листопада 2015 року в місті Вінниці (Україна).

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Тематичні напрямки роботи конференції:

1. Інноваційно – інвестиційний розвиток регіональної економіки.

2. Управління економікою сталого розвитку регіону.

3. Управління економікою малих міст (районних центрів).

4. Управління регіональною економічною і соціальною сферою.

5. Трансформація доходів населення регіону до європейських стандартів.

6. Перспективи розвитку регіональної економіки.

7. Перспективи розвитку права.

8. Перспективи розвитку регіонального менеджменту.

9. Ефективні методи управління розвитком економіки регіону, галузі, підприємства.

10. Перспективи розвитку фінансової сфери та економічної політики в плані соціально – економічного зростання та природокористування.

Матеріали конференції до її початку планується видати у вигляді збірника тез.

До 13 листопада 2015 року заявку на участь у конференції (форма додається), тези доповідей і віддруковані тексти статей просимо надіслати на адресу: 21037, м. Вінниця, вул. Пирогова,  71А,  ВФЕУ, науковий відділ. Проїзд від залізничного та автовокзалів трамваєм №1 та №5 до зупинки «Академіка Д.К. Заболотного».

Вимоги до оформлення тез:

Тези повинні бути написані однією із мов конференції. Текст (1 – 3 сторінки) має бути набраний в редакторі MS-Word (2003 – 2007). Формат аркуша А4, без нумерації сторінок, шрифт – Times New Roman, кегль – 13, міжрядковий інтервал – 1,15, береги з усіх сторін 20 мм.

Малюнки в текст доповіді мають бути вставлені, як окремі зображення в форматі JPEG. Тексти, що містять малюнки у інших форматах, будуть повернені авторам на доопрацювання. Таблиці подаються в тезах лише у

крайньому випадку, кегль – 11, розташування в тексті посередині. Список літературних джерел не більше 5 – 6.

Тези супроводжуються:

- заявкою на участь у конференції;

- копією квитанції про оплату організаційного

внеску в сумі 80 грн, який включає: витрати на

публікацію збірника тез, програми конференції, каву-брейк, організаційні витрати;

- електронною копією, що записана на оптичному носії (CD-R, CD-RW).

Тези, заявка та копія квитанції про сплату оргвнеску подаються електронною поштою на електронну адресу оргкомітету конференції – nauk.viddil@yandex.ru; bigunpasha@mail.ru.

Оргвнесок та кошти за публікацію збірника прохання сплачувати на рахунок ВФЕУ: 26006000250000, в ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ, МФО 300023, код 20115030,

призначення платежу – організаційний внесок за участь у конференції (далі прізвище та ініціали автора).

Для уточнення способу перерахування оргвнеску закордонними учасниками звертатися на електронну адресу оргкомітету -  nauk.viddil@yandex.ru ;

bigunpasha@mail.ru.

Відповідальна особа за комунікації з учасниками конференції від оргкомітету – Корогода Є. М. (начальник наукового бюро ВФЕУ), контактний телефон – 097-25-13-670.

Адреса: 21037, м. Вінниця, вул. Пирогова,  71А.

Редакція приймає статті

аспірантів, науковців, викладачів для наукового

фахового журналу Вінницького фінансово–економічного університету «Регіональна бізнес-економіка та управління» (перереєстрований 15.04.14 р. № 455).

Вимоги до авторських оригіналів статей Авторський оригінал статті повинен повністю відповідати вимогам фахових видань України і містити такі елементи:

Ø УДК;

Ø відомості про автора (прізвище, ініціали,

наукове звання, вчений ступінь)

Ø назва статті;

УДК 330:519.6

Петренко Анатолій Миколайович

доктор економічних наук, професор

Коваленко Олексій Іванович

кандидат економічних наук

РЕГІОНАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ АДАПТАЦІЇ ДО

ГЕОЕКОЛОГІЧНИХ ЗМІН

Оформлення статті:

Ø заголовок статті;

Ø анотація (мовою оригіналу та англійською), в

якій розкривається основний зміст статті; (6-8

рядків);

Ø ключові слова;

Ø структура статті має містити такі елементи:

· постановка проблеми у загальному вигляді та її

зв’язок із важливими науковими чи

практичними завданнями, формулювання цілей

та мети статті;

· аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких

започатковано розв’язання даної проблеми;

· виклад основного матеріалу дослідження з

повним обґрунтуванням отриманих наукових

результатів;

· висновки з цього дослідження і перспективи

подальших розвідок у даному напрямку.

Ø список використаних джерел та літератури,

складений відповідно до стандартних вимог і

розміщений у кінці статті;

Ø реферат (від 200-300 слів), в якому повинні

міститися наступні елементи: мета; методи;

результати; наукова новизна; практична

значущість; ключові слова (6-8 слів) на мові

статті та англійською мовою (вартість 20 грн.

за сторінку).

До друку приймаються статті: обсягом 8-12

сторінок, набраних в редакторі Word версій 97; 98; 2000,

ХР як комп’ютерний файл з розширенням dok., rtf. Поля з

усіх сторін – 20 мм, з правої – 10 мм. Шрифт – Tіmes New

Roman, Cyr 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

Автор ставить підпис на останній сторінці.

ДО АВТОРСЬКОГО ОРИГІНАЛУ СТАТТІ

ПОДАЮТЬСЯ ПОШТОЮ В ОРИГІНАЛІ:

1. Заявка

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)___________

Вчений ступінь, звання, посада_______________

Назва навчального закладу

(установи)____________________________________

Домашня адреса учасника (з індексом)_________

Телефон (моб.) ______ _______________________

Е-mаіІ________________________________

Назва статті до фахового журналу______________

Підпис автора _____________________________

2. для аспірантів – рецензія на статтю доктора

наук та наукового керівника;

для кандидата наук – рецензія на статтю

доктора наук;

для доктора наук рецензія не потрібна;

3. копію квитанції про оплату за друк статті;

4. стаття та документи п. 1 – 3 окремо подаються

також в електронному варіанті rector-

vfeu2@ukr.net

Відповідальність за науково-методичний рівень

статей несуть автори та рецензенти. Редколегія залишає

за собою право редагувати подані матеріали. Надіслані

матеріали не повертаються.

Відповідальна особа за друк та випуск статей у

науковому журналі «Регіональна бізнес- економіка та

управління» Макарівчук Ілона Євгеніївна, контактний

телефон – 093-445-78-91; rector-vfeu2@ukr.net

Оргвнесок та кошти за публікацію статей у

науковому журналі «Регіональна бізнес-економіка та

управління» прохання сплачувати на рахунок ВФЕУ:

26006000250000, в ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ,

МФО 300023, код 20115030, призначення платежу:

організаційний внесок за участь у конференції або(та) за

публікацію статті (далі прізвище та ініціали автора).

До 13 листопада 2015 року прохання підтвердити

свою участь у конференції з метою бронювання місць у

готелях м. Вінниці. Оргкомітет забезпечує бронювання

місць у готелі (гуртожитку) тільки за умов попереднього

інформування про час і термін прибуття. Оплата

проживання і харчування за рахунок коштів учасників.

Запрошення на конференцію буде надіслано авторам

після отримання оргкомітетом заявки про участь у

конференції та копії платіжного документа про сплату

організаційного внеску

Заявка на участь у регіональній науково - практичній

конференції молодих учених, аспірантів та студентів

« Нова модель регіонального

економічного зростання : науково-

теоретичні проблеми і механізм

реалізації»

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)____

Вчений ступінь, звання, посада___________

Назва навчального закладу

(установи)____________________________

Домашня адреса учасника (з індексом)____

Телефон ______ _______________________

Е-mаіІ________________________________

Назва секції ___________________________

Назва доповіді_________________________

______________________________________

Назва статті до фахового журналу

______________________________________

Ви плануєте:

- виступити з доповіддю (5 – 10 хвилин);

- тільки опублікувати тези без особистої участі.

Використання проекційної техніки

(зазначити якої)________________________

Проживання (вказати cтрок)_____________

Бронювання номеру в готелі______________

Запланований термін прибуття на конференцію

___________________________

Місце та адреса проведення конференції:

Україна, 21037, м. Вінниця, вул. Пирогова, 71А,

Вінницький фінансово-економічний університет

е-mаіl: nauk.viddil@yandex.ru

rector-vfeu2@ukr.net

Програма проведення конференції

19 листопада 2015 року

9.00 – 9.30 – реєстрація учасників.

9.30 – 10.30 – відкриття конференції.

10.30 – 11.00 – кава-брейк.

11.00 – 14.00 – пленарне засідання.

14.00 – 15.00 – обідня перерва.

15.30 – 17.00 – секційні засідання.

18.00 – 21.00 – вечеря.

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (02 Вересня 15)
Переглядів: 1334 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Понеділок, 25 Травня 20, 10.52.50
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук