Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

«Пищевые технологии, хлебопродукты и комбикорма»

ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Актуальні проблеми розвитку, технологічний аудит та екологічні аспекти харчової, зернопереробної, ком-бікормової, хлібопекарської і кондитерської промис-ловості. Прогнозування розвитку технологій виробни-цтва функціональних харчових продуктів з метою одержання якісної безпечної продукції. 2. Новітні технології молочних, олійно-жирових і парфумерно-косметичних продуктів.
3. Сучасні технології та обладнання для поліпшення якості води у харчовій галузі. Управління якістю води у виробництві продуктів харчування. 4. Біотехнологія в харчових виробництвах – розвиток, проблеми. Нанотехнології. 5. Стан і перспективи виноградарства і виноробства України в контексті світових трендів.
6. Інноваційні технології продуктів лікувально-профі-лактичного харчування і ресторанного господарства.
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжна-родної науково-практичної конференції «Харчові технології, хлібопродукти і комбікорми», яка від-будеться 13–17 вересня 2016 р. в Одеській націона-льній академії харчових технологій за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 112. До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі ВНЗ, докторан-ти, аспіранти, керівники підприємств і практики.
Робочі мови конференції: українська, англійсь-ка, російська.
Порядок роботи конференції
13 вересня 2016 року
800 – 1000 – Реєстрація учасників конференції
(ОНАХТ, вул. Канатна, 112)
1000 – 1100 – Ознайомлення з науково-дослідними лабораторіями ННТІХП ім. Ломоносова М.В.
1100 – 1130 – кофе-брейк
1130 – 1430 – Відкриття конференції. Робоча мова англійська. Пленарне засідання в ОНАХТ
1430 – 1530 – Перерва на обід
1530 – 1630 – Постерна сесія (обговорення постерів)
14 вересня 2016 року
1000 – 1200 – Пленарне засідання в ОНАХТ.
Скайп-доповіді.
1200 – 1300 – Майстер-клас «Сок-трейд»
(ОНАХТ, вул. Канатна,112)
1300 – 1400 – Перерва на обід
1400 – 1600 – Круглий стіл з представниками
підприємств на теми:
1. «Актуальні проблеми стандартизації галузі».
2. «Мікробіологічна безпека продукції харчової
промисловості» (ОНАХТ, вул. Канатна, 112)
15 вересня 2016 року
1000 – 1300 – Пленарне засідання в ОНАХТ
1300 – 1400 – Перерва на обід
1400 – 1600 – Проведення тренінгів «Оцінка якості зерна та хлібопродуктів», «Оцінка хлібопекарських властивостей зерна та борошна» і тренінгу з техно-логії м’яса, риби і морепродуктів (ОНАХТ, вул. Ка-натна, 112).
16 вересня 2016 року
1000 – 1300 – Пленарне засідання в ОНАХТ.
1300 – 1400 – Перерва на обід.
1400 – 1600 – Проведення тренінгів з технології моло-ка, жирів і парфумерно-косметичних засобів і техно-логії вина та енології (ОНАХТ, вул. Канатна,112).
17 вересня 2016 року
1100 – 1300 – екскурсія по місту Одеса, ознайомлення з виробничими базами провідних виробництв м. Одеси.
У програмі конференції можливі змі-ни. За інформацією щодо змін звертати-ся до сайту конференції.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
1. Тези оформлюються обсягом до двох сторінок, формату А4, набрані у текстовому редакторе Microsoft Word 2003-2007.
2. Назва тез – шрифт «Times New Roman», 14 пт, на-півжирний, регістр – все прописні, вирівнювання по центру.
Прізвище та ініціали автора(ів) – через інтервал піс-ля назви тез, із зазначенням наукового ступеня і звання – шрифт «Times New Roman», 12 пт, напів-жирний, вирівнювання по центру, нижче – повна на-зва організації.
Текст тез – через інтервал після назви організації.
3. Тип шрифтів тексту «Times New Roman», 12 пт;
поля з усіх боків сторінки – 20 мм; абзац – 1,25 см; стиль – звичайний; міжрядковий інтервал – одинар-ний; вирівнювання тексту – по ширині; розстановка переносів – автоматична.
4. Формули набираються у вбудованому редакторі Microsoft Equation і друкуються по центру, нумерація в кінці рядка.
5. Рисунки необхідно розміщувати по центру, номер рисунка та його назву – під ним жирним шрифтом, наприклад: Рис. 1 – назва рисунка.
6. Таблиці розміщуються по центру. Назва таблиці вказують через тире після її номера також по центру рядка жирним шрифтом, наприклад: Таблиця 1 – на-зва таблиці.
7. Скорочені позначення фізичних величин виконують-ся латинськими символами відповідно до системи СІ.
8. Слово Література набирають жирним шрифтом, перед ним – інтервал в 1 рядок.
9. Вимоги до структури тез доповідей: назва, автори, організація, основний текст тез доповідей (складається з вступу, матеріалів і методів, результатів, висновків і літератури).
10. Вимоги до файлу.
Файл, створений у текстовому редакторе Microsoft Word 2003-2007 і збережений у форматі *.doc (*.docx), має бути названий за прізвищами авторів (наприклад, Іванов_Петров_Угольник.doc).
Для включення доповіді до програми конференції необхідно до 1 серпня 2016 р. надіслати матеріали до-повіді, заявку на участь та відскановану квитанцію про сплату на електронну адресу: np_onaht@ukr.net – Агуновій Ларисі Володимирівні.
Організаційний внесок за публікацію тез – 250 грн.
У рамках конференції пройде наукова постерна сесія.
Постер має бути у форматі А1 (альбомна або книжна орієнтація).
ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ПОСТЕРА:
Назва доповіді, ПІБ та адреса авторів, розташовується у верхній частині постера і виділяється щодо основного тексту; анотація – у верхньому лівому кутку; висновки та список літератури – у правому нижньому куті; методи досліджень та результати роботи – на остальному просторі у певній логічній послідовності.
Постер має мати такі обов'язкові елементи демонстрації:
— ілюстрації, графіки, формули, таблиці, фотографії;
— іншу інформацію, яку автор вважає важливою для оцінки роботи.
Увага! Шрифт постера має читатися з відстані 2 метрів

Бажаючих взяти участь у роботі конференції просимо заповнити заявку
З А Я В К А
на участь у міжнародній
науково-практичній конференції
«Харчові технології, хлібопродукти
і комбікорми»
13.09 – 17.09.2016 р., м. Одеса, Україна
(повернути до 1 вересня 2016 р.)
Прізвище _______________________________________
Ім'я _____________________________________________
По батькові_______________________________________
Посада __________________________________________
Назва організації __________________________________
_________________________________________________
Відомство ________________________________________
_________________________________________________
Поштова адреса ___________________________________
Телефон _________________________________________
Факс ____________________________________________
E-mail ___________________________________________
Автори і назва доповіді ____________________________
– участь із усною доповіддю
– участь без доповіді
– заочна участь (публікація тез)
За потреби, можливе бронювання місць у готелі академії (вул. Теніста, 9/11). Вартість проживання та броні учасники конференції сплачують самостій-но. Телефон готелю академії: Ірина Сигизмундівна
050 1559507, 067 7960308, 048 7886413
Реквізити для платежів:
ГО «КМУ ОНАХТ», код ЄДРПОУ 36289108, р/р 26005148151 в АБ «Укргазбанк», м. Одеса, МФО 320478. Призначення платежу: оргвнесок на конференцію «Харчові технології, хлібопродукти і комбікорми» і прізвище учасника (обов'язково).
Інформаційна підтримка:
журнали – «Харчова наука і технологія», «Зернові продукти і комбікорми», «Продукти й інгредієнти», «Зберігання і переробка зерна», «Зерно і хліб», «Молочное дело», «Мясное дело», «Економіка хар-чової промисловості», «Молочна промисловість», газета «Технолог»
Організатори конференції:
 Міністерство освіти і науки України
 Міністерство аграрної політики і
продовольства України
 Одеська національна академія харчових
технологій
ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Голова оргкомітету – ректор ОНАХТ, проф.
Єгоров Богдан Вікторович,
т. + (048) 725-32-84.
Заст. голови оргкомітету, проректор з наукової
роботи, доцент Поварова Наталя Миколаївна,
т. + (048) 712-40-46
Заст. голови з технічних питань, директор
Навчально-наукового технологічного інституту хар- чової промисловості ім. М.В. Ломоносова, доцент Солоницька Ірина Валеріївна
т. моб. 093 471 24 82
Зав. каф. технології зберігання зерна,
проф. Станкевич Георгій Миколайович,
т. + (048) 712-40-56
Зав. каф. технології хліба, кондитерських, мака-ронних виробів та харчоконцентратів
проф. Іоргачова Катерина Георгіївна,
т. + (048) 712-40-73
Зав. каф. технології молока, жирів і парфумерно-
косметичних засобів,
проф. Ткаченко Наталя Андріївна,
т. + (048) 712-40-45, 712-40-09
Зав. каф. технології ресторанного і оздоровчого харчування, проф. Тележенко Любов
Миколаївна, т. + (048) 712-42-17
Зав. каф. технології вина та енології,
проф. Осипова Лариса Анатоліївна,
т. + (048) 712-40-44, 712-41-04
Технічний секретар оргкомітету, пров. інженер НДІ, Дьяченко Тетяна Леонідівна,
т. + (048) 712-41-30, е-mail: nauka@onaft.edu.ua
Сайт конференції:
http://foodconf.onaft.edu.ua

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (15 Червня 16)
Переглядів: 1114 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
П`ятниця, 18 Жовтня 19, 7.01.05
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук