Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

Правила оформлення та подання рукописів до збірника наукових праць «Професійна освіта: проблеми і перспективи»

До відома науковців, аспірантів, докторантів.

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України запрошує Вас до публікації результатів досліджень у збірнику наукових праць. Матеріали можна подавати до 1 листопада 2015 року.

 

Правила оформлення та подання рукописів

до збірника наукових праць

«Професійна освіта: проблеми і перспективи»

 

Збірник включений до Переліку наукових фахових видань України від 10.10.2013 № 1411.

Збірнику надано міжнародний ISSN:

ISSN в 2411-3425 (онлайн), ISSN в 2411-6238 (печать)

Орієнтовні наукові напрями збірника

 1. Теорія і методологія професійної освіти і навчання
 2. Теорія і практика галузевого управління
 3. Кадрове забезпечення професійної освіти і навчання
 4. Професійна педагогіка: вітчизняний і зарубіжний досвід

 

Статті, що надсилаються до редакції збірника, мають відповідати вимогам ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України».

До друку приймаються наукові статті, що мають таку структуру:

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими, практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;
 • формулювання цілей статті, постановка завдання;
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням одержаних наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі;
 • література;
 • резюме і ключові слова (не більше 8 слів або словосполучень, вказати через крапку з комою) подаються після літератури в такій послідовності: українською мовою, російською мовою, англійською мовою (7–10 рядків). Прізвище, ініціали автора, назву статті подавати російською та англійською мовами, якщо стаття написана українською мовою. Рукопис починається з індексу УДК у верхньому лівому куті першої сторінки тексту. У правому верхньому куті – прізвище, ініціали автора. Через рядок – назва статті заголовними літерами, жирний шрифт (див. зразок):

 

УДК 23.455.55

Іванова О.В.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

 

Далі – текст статті. Посилання на використані джерела у тексті статті подаються у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела і відповідної сторінки. Список використаних джерел, оформлений у відповідності до ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 «Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (Режим доступу: http:/www.ukrbook.net/DSTU_pabl.htm).

Перенос слів не допускається.

Усі рисунки подаються в форматі jpeg. Рисунки та таблиці слід послідовно пронумерувати арабськими цифрами (Рис. 1; Таблиця 1). До кожної схеми, рисунка подати короткий підпис, а до таблиці – заголовок. Необхідно уникати дублювання графічного матеріалу і довгих заголовків таблиць.

Якщо автор перераховує однорідні характеристики і подає кожну з них на окремому рядку, то необхідно використовувати маркери. Як приклад див. ВАКівські вимоги до структури статті, подані на початку даного інформаційного листа.

 

До редакційної колегії збірника автори подають:

 1. текст статті на електронному носії в форматі Microsoft Word; паперовий варіант має повністю відповідати електронному;
 2. рецензію за підписом спеціаліста вищої кваліфікації у тій науковій галузі, до якої за змістом належить рецензована стаття, прізвище рецензента статті буде вказано в збірнику;
 3. відомості про автора (див. додаток 1);

Узагальнені вимоги до оформлення статті відображено у табл. 1.

Таблиця 1

 

Абзацний відступ

1,25 см. Виставляти автоматично (через формат, абзац)

 •  

Однакові по тексту, а саме: « »

 •  

Подаються в форматі jpeg

Міжрядковий інтервал

 1.  

Обсяг статті

10–15 сторінок (до 20 000 знаків)

 •  

Верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см

Посилання на використані джерела

У квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела, використаної сторінки: [2], [3, с. 16], [1, с. 36–39].

 •  

Одинарні пробіли (не допускати подвійних). Перевірити через функцію «Недруковані знаки».

 •  

Times New Roman, кегль 14

Мова написання статті

Українська, російська, англійська або польська

 

Порядок розгляду статей

1. Подаючи статтю для публікації, автор тим самим висловлює згоду на розміщення повного її тексту в мережі Інтернет на офіційних сайтах Наукової електронної бібліотеки (www.nbuv.gov.ua) і сайту збірника «Професійна освіта: проблеми і перспективи» (www.ipto.kiev.ua).

3. Редакційна колегія має право відправити статтю на додаткове рецензування.

4. Редакційна колегія має право здійснювати наукове і літературне редагування надісланих матеріалів.

5. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці збірника.

6. До друку приймаються статті, оригінальність яких підтверджена програмою антиплагіат Advego Plagiatus.

7. Після розгляду статті редакційною колегією з автором узгоджується питання оплати публікації.

8. За достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших відомостей відповідають автори публікацій. Має бути витримано науковий стиль викладу матеріалів статті.

Думка редколегії не завжди збігається з думкою автора статті.

Сайт збірника: http://sbornikipto.wix.com/sbornik

Контактний телефон: 066 304 00 87, 098 221 21 67 Петренко Лариса Михайлівна

e-mail: inlaf@ukr.net

 

Додаток 1

Зразок форми

Відомості про автора(ів)

Автор 1

ПІП (повністю)

 

Вчений ступінь

 

Вчене звання

 

Посада

 

Місце роботи, навчання (повне найменування організації)

 

Адреса місця роботи, навчання (з вказівкою індексу)

 

Контактний телефон (для іногородніх з вказівкою тел. коду міста)

 

Адреса електронної пошти

 

Адреса, на яку слід надіслати авторський примірник журналу (із зазначенням індексу)

 

Адреса відділення «Нової пошти», на яку слід надіслати авторський примірник журналу

 

Інші відомості

 

Автор 2 (якщо є) (повторити вихідну таблицю)

 

 

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (02 Листопада 15)
Переглядів: 1183 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Середа, 23 Жовтня 19, 2.36.23
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук