Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

«ПРОБЛЕМИ ЗБАЛАНСОВАНОГО ВЕДЕННЯ ЗЕМЛЕРОБСТВА В СУЧАСНИХ ГОСПОДАРСЬКО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Інститут сільського господарства Західного Полісся НААН України в рамках відзначення 60-річчя заснування наукової установи запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми збалансованого ведення землеробства в сучасних господарсько-економічних умовах»

І. Дата і місце проведення:

17 червня 2016 року на базі Інституту сільського господарства Західного Полісся НАЛН України за адресою: с.Шубків, Рівненського р-ну, Рівненської обл., вул. Рівненська, 5.

II. Мета конференції:

пошук                        інноваційних          шляхів

збалансованого ведення землероьства та раціонального використання земельних ресурсів;

налагодження ділових та наукових зв'язків між науковцями України.

III. Тематика конференції передбачає обговорення таких питань:

 • раціональне використання земельних ресурсів;
 • агроекологічний моніторинг ґрунтів;
 • сівозміни, як фактор збереження родючості ґрунтів;
 • обробітки ґрунту;
 • водна та хімічна меліорація ґрунтів;
 • системи удобрення сільськогосподарських культур;
 • технології вирощування сільськогосподарських культур;
 • економічні аспекти сучасного землеробства.

IV. Робочі мови конференції: українська, російська.

V. Обладнання: мультимедійний проектор.

VI. Умови участі в конференції:

1. Не пізніше 10 червня 2016 року надіслати
оргкомітету в електронному вигляді наступні
матеріали:

а) заявку на участь в конференції;

б) тези доповіді;

в) квитанцію про перерахування коштів.

2. Організаційний внесок складає:

 • для очної участі -110 грн. (включає участь у заходах конференції, друк збірника та його розсилку);
 • для заочної участі - 80 грн. (включає друк збірника та його розсилку).
 • для заочної участі — безкоштовно (розсилка лише електронного варіанту збірника)

3.  Оргвнесок сплатити грошовим переказом у
поштовому відділені на рахунок ГО "Рівненська
обласна сільськогосподарська дорадча служба
«Наука»", р/р 26008060225792 в Приватбанку,
МФО 333391, код ЄДРПОУ 35959934 з
приміткою "оплата за конференцію".

VII. Транспортне сполучення: Проїзд з Рівного від автовокзалу або автостанції "Чайка" маршругним транспортом Тучинського напрямку до першої зупинки с.Шубків.

VIII. Вимоги щодо оформлення матеріалів, які

надсилаються до оргкомітету:

 1. Максимальна кількість авторів однієї доповіді - три особи.
 2. Якщо науковий керівник не є співавтором тез, то вказувати ного у тексті не потрібно.
 3. Обсяг матеріалів - до 3-х сторінок, які не нумерувати;
 1. Формат - А4, орієнтація сторінок - книжна, гарнітура - MS Word.
 2. Шрифт - Times New Roman, кегль (розмір) -14, міжрядковий інтервал - 1,5, абзац - 1,25 см.
 3. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм.
 4. У верхньому правому куті (вирівнювання по правому краю) - ім'я та прізвище автора (жирним)

З наступного рядка - науковий ступінь, вчене' звання, посада.

З нового рядка - назва установи. Наступний рядок — місто.

 1. Нижче - через один, інтервал - назва доповіді (великими жирними літерами по центру).
 2. Нижче - через один інтервал - текст доповіді (тез).
 1. В кінці тексту - через один інтервал -наводиться Література (жирним і по центру). Посилання на літературне джерело подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування.
 2. Використання ілюстративних матеріалів, формул в тезах повинно бути мінімальним.
 1. Правила подання таблиць: формат лише книжний, у правому куті (вирівнювання по правому краю) слово ПТаблицяй та її номер, з наступного рядка - назва таблиці (жирними літерами, вирівнювання по центру), за нею -таблиця з даними.
 2. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових доповідей.

14.     Матеріали, які не відповідатимуть
встановленим вимогам, розглядатися не будуть.

 

IX. План роботи конференції:

17 червня:

922-Ю"- реєстрація учасників jq00_|qJ0_ віДКрИТТЯ конференції

10—-14е2- пленарне засідання

14м-15- - обідня перерва

15—-17—- ознайомлення з демонстраційними

полігонами інституту 17— -18" — підведення підсумків конференції

Поштова адреса:

Інститут сільського господарства Західного Полісся НААН вул. Рівненська, 5

с. Шубків, Рівненського р-ну, Рівненської обл., Україна 35325

Тел. (0362) 27-36- 74 Факс (0362) 27-35-00 E-mail: rivneapv@ukr.net Web: www.isg.rv.ua

 

Контактні особи оргкомітету: Лук'яник Микола Миколайович, к.е.н. тел. (0362)27-36-74

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції

«ПРОБЛЕМИ ЗБАЛАНСОВАНОГО ВЕДЕННЯ ЗЕМЛЕРОБСТВА В СУЧАСНИХ ГОСПОДАРСЬКО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ»

Прізвище____________________________

Ім'я_________________________________

По-батькові__________________________

Науковий ступінь, вчене звання_________

Місце роботи (навчання)_______________

Посада______________________________

Назва доповіді, виступу________________

Номер секції___________________________

Участь у конференції:

□     планую виступити на пленарному засіданні до 10 хв.

 • не планую приїжджати чи виступати
 • хочу одержати електронний варіант збірника.

Потреба в бронюванні номера в готелі:

 • так
 • ні

Дата приїзду___________________________

Поштова адреса_________________________

Тел./факс______________________________

E-mail_________________________________

Підпис учасника________________________

До відома авторів!

У червні 2016 року вийде в світ перший номер збірника наукових праць «Аграрна наука Західного Полісся» засновником якого є Інсти­тут сільського господарства Західного Полісся НААН. До друку у збір­нику приймаються теоретичні, аналітичні, узагальнюючі, по стан о -вчі та методичні статті з актуальних питань аграрної науки та агропромислового виробництва.

В збірнику висвітлюються результати фундаментальних і прикла­дних досліджень з питань землеробства, рослинництва, тваринництва, кормовиробництва, біоенергетики, механізації, агроекології, агрохімії, економіки сільського господарства та маркетингу і провайдингу науко­вих розробок в системі АПК.

Подані статті мають містити такі обов'язкові елементи: висвітлення стану проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими або практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які посилається автор; формулювання цілей публікації (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням одержаних наукових ре­зультатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших пошу­ків у даному напрямку.

До редакції подаються (в одному примірнику) підписані авторами статті обсягом до 8 стор. та матеріали на електронному носії у форматі редактора WORD. Текстові файли подаються на папері формату А4, оріє­нтація сторінок книжна, шрифт Times New Roman, кегль (розмір) - 14, міжрядковий інтервал - 1,5, абзац - 1,25 см. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм.

Рукопис має містити: індекс УДК, назву статті, повну назву організації, ініціали та прізвища усіх авторів, науковий ступінь, анотацію (реферат) та ключові слова (не більше 10).

Структура статті: на першій сторінці слід вказати: рядок 1 - індекс УДК - вирівнювання по лівому краю, 2 - ініціали та прізвища авторів (напівжирним шрифтом), наукові ступені авторів (світлим шрифтом) -вирівнювання по правому краю), 3 - назву установи (організації, закла­ду) світлим курсивом, 4 - назва статті великими напівжирними літера­ми (вирівнювання по центру), рядок 5 - анотація (реферат) українсь­кою мовою, набрана світлим курсивом, ключові слова, надруковані напівжирним курсивом, далі - текст статті.

На окремій сторінці мають бути надруковані російською та англійсь­кою мовами назва статті, прізвища та ініціали авторів, анотації (реферат) та ключові слова.

Анотація (реферат) до статті має бути: інформативною (не містити загальних слів); змістовною (відображати основний зміст статті та результа­ти досліджень); структурованою (мета, методи, результати, висновки, клю­чові слова); обсягом до 2/3 сторінки.

Правила подання таблиць: формат лише книжний, у правому куті (ви­рівнювання по правому краю) слово □ Таблиця □ та її номер, з наступного рядка - назва таблиці (жирними літерами, вирівнювання по центру), за нею -таблиця з даними.

Ілюстративні матеріали (рисунки, діаграми, карти і т.п.) подавати чор­но-білими у форматі JPEG. На рисунках допускаються позначення лише цифрами та буквами, пояснювальний текст виноситься в підпис до рису­нків. Фотографії подавати на білому глянцевому папері.

Бібліографію оформлювати відповідно до вимог ДСТУ в порядку по­силань у тексті. У посиланнях на авторські свідоцтва та патенти необхідно вказати їхній клас і повну дату опублікування.

На окремій сторінці слід зазначити відомості про автора (авторів): прізвище, ім'я, по-батькові; науковий ступінь і вчене звання; посаду, місце роботи, службову адресу, контактний телефон, електронну адресу.

До рукопису додати експертний висновок установленої форми та рецензію.

Автори відповідають за точність наведених у статті даних, цитат, статистичних матеріалів тощо. Текст статті автор повинен вичитати і за­візувати. Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених вимог, ред­колегія не розглядає.

Відхилені рукописи не повертаються.

Матеріали для друку у збірнику приймаються до 25 травня 2016 року за адресою: 35325 с.Шубків, вул. Рівненська,5, Рівненського р-ну, Рівненської обл.

Тел. (0362)273-606, (0362)273-557

Факс (0362)273-500

E-mail: rivne_apv@ukr.net

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (12 Квітня 16)
Переглядів: 1106 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Вівторок, 22 Жовтня 19, 9.25.45
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук