Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

С У Ч А С Н І П Р О Б Л Е М И З Е М Л Е Р О Б С Ь К О ЇЇ М Е Х А Н ІІ К И

17 жовтня 2015 року виповнюється 115 років з дня народження видатного вче-ного у галузі землеробської механіки, акаде-міка ВАСГНІЛ, РАСГН, НААН України, чл.-кор. НАНУ, д.т.н., професора Петра Мефодійовича Василенка.

Національний університет біоресурсів і природокористування України запрошує Вас до участі у роботі ХVI-ої Міжнародної нау-кової конференції "Сучасні проблеми земле-робської механіки", яка відбудеться 17–19 жовтня 2015 року.

ПРЕЗИДІЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ніколаєнко С.М. - д.п.н., проф., ректор Національного уні-верситету біоресурсів і природокористування України (НУБіП), голова.

Ібатуллін І.І. - д.с.г.н., проф., академік НААН, заслужений діяч науки і техніки України, перший проректор НУБіП, співголова.

Адамчук В.В. - д.т.н., проф., академік НААН, заслужений діяч науки і техніки України, директор ННЦ «ІМЕСГ» НААН.

Булгаков В.М. - д.т.н., проф., академік НААН, заслужений винахідник України.

Войтюк В.Д. - д.т.н., проф., директор НДІ техніки, енерге-тики та інформатизації АПК НУБіП.

Войтюк Д.Г. - к.т.н., проф., член-кор. НААН, заслужений працівник народної освіти УРСР.

Глазунова О.Г. - д.п.н., доц., декан факультету інформацій-них технологій НУБіП.

Захарчук О.В. - д.е.н., с.н.с., завідувач відділу ринку матері-ально-технічних ресурсів ННЦ «ІАЕ».

Іванишин В.В. - д.е.н., проф., заслужений працівник сільсь-кого господарства України, ректор ПДАТУ.

Іщенко Т.Д. - к.п.н., проф., в.о. директора ДУ «Агроосвіта».

Калетнік Г.М. - д.е.н., проф., академік НААН, президент ВНАУ.

Кобець А.С. - д.н. з держ. упр., проф., заслужений працівник освіти України, в.о. ректора ДДАЕУ.

Козаченко Л.П. - народний депутат України.

Козирський В.В. - д.т.н., проф., заслужений діяч науки і те-хніки України, директор ННІ енергетики, автома-тики і енергозбереження НУБіП.

Кравчук В.І. - д.т.н., проф., член-кор. НААН, заслужений працівник сільського господарства України, ди-ректор ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого».

Кюрчев В.М. - д.т.н., проф., заслужений працівник освіти України, ректор ТДАТУ.

Лукач В.С. - к.п.н., проф., заслужений працівник народної освіти України, директор ВП НУБіП «НАТІ».

Михайлович Я.М. - к.т.н., проф., декан механіко-техноло-гічного факультету НУБіП.

Ружило З.В. - к.т.н., доц., декан факультету конструювання та дизайну НУБіП.

Стріха М.В. - д.ф.-м.н., проф., заступник Міністра освіти і науки України.

Теслюк В.В. - д.с.г.н., проф., завідувач кафедри сільськогос-подарських машин і системотехніки ім. акад. П.М. Василенка НУБіП.

Тіщенко Л.М. - д.т.н., проф., заслужений працівник освіти України, академік НААН, ректор ХНТУСГ імені Петра Василенка.

Черновол М.І. - д.т.н., проф., член-кор. НААН, заслужений діяч науки і техніки України, ректор КНТУ.

Шебанін В.С. - д.т.н., проф., член-кор. НААН, заслужений діяч науки і техніки України, ректор МНАУ.

Шило І.М. - д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки Республіки Білорусь, ректор БДАТУ (Республіка Білорусь).

Eugeniusz Krasowski - д.т.н., проф., Польська академія наук відділ в Любліні.

Henryk Sobczuk - д.т.н., проф., директор Представництва Польської академії наук в Києві.

Beloev Hristo - д.т.н., проф., аграрний університет в Русе (Болгарія).

Nowak Janysz - д.т.н., проф., Люблінський аграрний універ-

ситет (Польща). Tkáč Zdenko - д.т.н., проф., Словацький аграрний універси-тет.

Kročko Vladimir - д.т.н., проф., Словацький аграрний універ-ситет.

Ivanovs Semjons - д.т.н., проф., Латвійський аграрний уні-верситет.

Marqus Arak - д.т.н., проф., Естонський університет приро-дничих наук.

Olt Jüri - д.т.н., проф., Естонський університет природничих наук.

Steponaviecius Dainius - д.т.н., проф., університет Олександ-раса Стулгинськиса (Литва).

Popescu Simion - д.т.н., проф., Трансільванський університет Брашева (Румунія).

ОСНОВНА ТЕМАТИКА І МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 Стан та перспективи розвитку сучасної землероб-ської механіки.

 Механіко-технологічні процеси, робочі органи та машини для рослинництва.

 Механіко-технологічні процеси, робочі органи та машини для тваринництва.

 Технічний сервіс та надійність машин.

 Автоматизація, ІТ та енергетика в АПК.

 Інновація аграрної науки.

 

Мови конференції – українська, англійська, російська.

ПРИЙНЯТТЯ ТА ПУБЛІКАЦІЯ ТЕЗ І СТАТЕЙ:

За рішенням оргкомітету конференції та редакцій-ної колегії наукові тези і статті учасників будуть опу-бліковані, відповідно, в збірнику тез конференції та збірнику наукових праць «Науковий вісник Націона-льного університету біоресурсів і природокористу-вання України. Серія: техніка і енергетика АПК».

Організатори запропонують учасникам конференції сувенірну продукцію, програму, збірники тез і статей. Проживання і харчування оплачуються учасниками.

До 1 жовтня 2015 року необхідно надіслати на ад-ресу оргкомітету:

 картку реєстрації учасника конференції (в елект-ронній формі);

 матеріали статті (в електронній формі);

 матеріали тез доповідей (в електронній формі);

 висновок про можливість відкритого опубліку-вання матеріалів в ЗМІ (в паперовій формі).

 

Змісти тез і статей повинні відповідати тематиці конференції. Мова статті – українська, англійська. В ній повинні бути представлені наступі рубрикації: УДК, назва статті, ПІП автора(ів), назва організації, анотація, ключові слова, постановка проблеми, аналіз останніх досліджень, мета досліджень, результати до-сліджень, висновок, список літератури, анотація на російській і англійській мовах. Оформлення: розмір паперу – А4, поля – 2,5×2,5×2,5×2,5 см, Arial, 14 pt, інтервал – 1,0, відступ – 1,25 см, об’єм – 5-14 сторінок (статті), – до 2 сторінок (тези). Мова тези – за вибором учасника конференції

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

17 жовтня

900 – Реєстрація учасників(навч. корпусу № 1 НУБіП, зал вченої ради);

1000 – Пленарне засідання конференції(навч. корпус № 1 НУБіП, зал вченої ради);

1600 – Культурна програма.

18 жовтня

1000 – Засідання секцій конференції (навч. корпуси №5, №7, № 8, № 11 та №15 НУБіП);

1600 – Культурна програма.

19 жовтня

1000 – Продовження роботи секцій конференції(навч. корпуси №5, №7, № 8, № 11 та №15 НУБіП);

1300 – Заключне пленарне засідання(навч. корпус № 11 НУБіП).

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ

Доповіді на пленарному засіданні – до 20 хвилин

Доповіді на засіданнях секцій –до 10 хвилин

ФОРМА УЧАСТІ:

очна, заочна, відвідувач

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ ДЛЯ ЛИСТУВАННЯ ТА НАДСИЛАННЯ МАТЕРІАЛІВ:

Проф. Войтюку Дмитру Григоровичу

НУБіП України, вул. Героїв Оборони, 15,

м. Київ, 03041, Україна

Тел.: факс: +380 (44) 527-88-53

http://nubip.edu.ua. E-mail: rogovskii@yandex

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (05 Жовтня 15)
Переглядів: 1208 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Четвер, 24 Жовтня 19, 1.57.10
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук