Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

„СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ”

Міжнародній науково-практичній конференції „СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ”, що відбудеться у м. Чернігів, Україна

5 грудня 2015 року

з нагоди Дня працівників статистики та

55-річчя Чернігівського національного технологічного університету

Метою проведення конференції є обмін досвідом наукових досліджень щодо сучасного стану і перспектив статистичного забезпечення управління сталим розвитком в умовах глобалізації світового господарства і зміни індустріальної та інформаційної епохи ерою суспільств знання. Популяризація статистики як важливої основи демократичних процесів і прогресу у суспільстві. Привернення уваги до потенціалу Чернігівського регіону України.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Фундаментальні теоретико-методологічні засади статистичного забезпечення управління

Секція 2. Методичне забезпечення статистичного обґрунтування управлінських рішень

Секція 3. Розвиток в Україні системи державної статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень

Секція 4. Статистичне забезпечення економічного аналізу підприємств

Секція 5. Розробка управлінських рішень за результатами статистичного аналізу

До участі в конференції запрошуються вчені і практики у сфері статистики, викладачі вищих навчальних закладів, наукові працівники науково-дослідних установ, докторанти, аспіранти, слухачі магістратури, студенти, представники органів державної влади і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, фінансових та інших установ, усі зацікавлені особи.

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Дата проведення конференції

5.12.2015 р.

Кінцевий термін представлення матеріалів (тези, заявка учасника, сканована копія квитанції)

4.12.2015 р. (включно)

Вихід з друку збірника матеріалів конференції і розсилка

Впродовж місяця після проведення заходу

Кінцевий термін подання статей у найближчий випуск наукового журналу „Проблеми і перспективи економіки та управління”

15.11.2015 р.

Матеріали конференції будуть доступними в електронному вигляді на сайтах ekona.org.ua та www.geci.cn.ua/uk/more-info/upravlinnya/itemlist/category/97-kafedra-buhgalterskogo-obliku-opodatkuvannya-ta-auditu.html.

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

  1. Усі матеріали (тези доповіді, заявку учасника та скановану копію квитанції про здійснену оплату) надсилати лише в електронному вигляді на  е-mail: nadezhda15yu@gmail.com. Файли мають бути у форматі Word і названі за прикладом: Ющенко_ секція1_теза, Ющенко_заявка, Ющенко_оплата. Тема листа – „Конференція СЗУ-2015”. Можна надсилати також презентацію або відео-виступ, які буде розміщено на сторінці конференції.
  2. Після відправлення матеріалів обов’язково очікуйте підтвердження про їх отримання впродовж двох днів. У разі його відсутності – продублюйте лист або зверніться за телефоном +38 097 341 87 79.
  3. Студенти, магістранти та аспіранти публікуються тільки у співавторстві з науковими керівниками, які мають науковий ступінь. У протилежному випадку до тези необхідно обов’язково додати скановану копію рецензії-рекомендації наукового керівника (із завіреним підписом), вказати контактні телефони та e-mail керівника.
  4. Організаційний внесок передбачений з кожної доповіді незалежно від кількості авторів і складає 100 грн. У разі підготовки тез у співавторстві та потреби придбання додаткового примірника збірника матеріалів конференції необхідно додатково перерахувати кошти у розмірі 50% організаційного внеску.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ

Чернігівський національний технологічний університет. Код 05460798 р/р 31256203206996 в ГУДКСУ у Чернігівській області МФО 853592. ІПН 054607925261. Призначення платежу: „(вказати прізвище), За участь у конференції СЗУ-2015”.

Координатори конференції

Ющенко Надія Леонідівна, кандидат економічних наук, доцент, тел. +38 097 341 87 79, е-mail: nadezhda15yu@gmail.com;

по роботі з англомовними учасниками – Петраков Ярослав Валерійович, кандидат економічних наук, доцент, тел. +38 050 440 54 71, е-mail: yacherny@ukr.net.

 

Щиро запрошуємо! Сподіваємося на Вашу зацікавленість і співпрацю!

З повагою, оргкомітет конференції.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

 

Тези будуть надруковані в авторській редакції. Подані матеріали повинні бути актуальними, мати новизну, обґрунтовану наукову і практичну спрямованість. Відповідальність за науковий рівень тез доповідей, обґрунтованість висновків, достовірність результатів несуть автори та їх наукові керівники.

Учасник має право представити кілька тез, які не були раніше опубліковані.

Максимальна кількість авторів однієї тези – три автори.

Якщо науковий керівник не є співавтором, то вказувати його у тексті не потрібно.

Обсяг тез – до двох сторінок тексту формату А4, гарнітура Microsoft Word. Шрифт Times New Roman, кегль 12 (у таблицях, рисунках допускається і 9-11), міжрядковий інтервал – одинарний, абзац – 0,63 см. Вирівнювання основного тексту  по ширині. Поля – 20 мм з усіх боків сторінки.

Список використаних джерел оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 „Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання” 8 кеглем з обов'язковим посиланням на них по тексту в квадратних дужках.

Формат таблиць і рисунків повинен бути виключно книжним, використання кольору і фону не допускається. Кожний рисунок має бути єдиним об’єктом. Усі рисунки і таблиці повинні мати назву. Не використовувати скановані об’єкти! Формули вводити за допомогою редактора формул Microsoft Equation.

Обов’язково в тезах зазначаються УДК, прізвище, ініціали, посада автора, місце роботи (навчання), назва тез, ключові слова.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗИ

УДК 311.3:657

Н.Л. Ющенко, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

ПРО СТАТИСТИКУ ЯК УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ ОБЛІК

Ключові слова: статистика, наука, облік, інформація, дані, масові явища і процеси

Якісна та своєчасна статистична інформація про економічне, соціальне, екологічне становище України та її регіонів необхідна для подальшого вдосконалення державного управління і прийняття виважених, обґрунтованих рішень щодо забезпечення сталого розвитку національної економіки та соціальної сфери, залучення широких верств населення до обговорення актуальних питань і завдань подальшого розвитку країни. У зв’язку з цим забезпечення доступності ключових статистичних даних для широкого загалу та прозорості статистичної методології є необхідною умовою для формування громадянського суспільства та подальшої міжнародної інтеграції нашої держави [1]. …

Список використаних джерел

  1. Стратегія розвитку державної статистики на період до 2017 року : Розпорядження Кабінету міністрів України №145-р від 20.03.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/145-2013-р
  2. Головач А. В. Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика : навч. посіб. / Головач А. В., Захожай В. Б., Головач Н. А. – К. : КНЕУ, 2005. – 333 с.
  3. Ряузов Н. Н. Общая теория статистики : учебн. [для студ. экон. спец. вузов] / Ряузов Н. Н. – М. : Финансы и статистика, 1984. – 343 с. …

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова:

 

С.М. Шкарлет

доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Чернігівського національного технологічного університету

Співголови:

 

Іван Варбанов

доктор наук, професор, ректор Господарської академії ім. Д.А. Ценова

Роман Дьякон

професор, академік, Dr.sc.ing., президент Вищої школи менеджменту інформаційних систем (ISMA)

Мераб Халваші

кандидат історичних наук, доцент, ректор Батумського університету імені Шота Руставелі

Ян Кордас

др.габ., професор, Варшавський університет менеджменту

Вєслав Чижовіч

др.габ., професор, Варшавська школа економіки

О.І. Гонта

доктор економічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту економіки Чернігівського національного технологічного університету (ЧНТУ)

Заступники голови:

В.Г. Маргасова

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту ЧНТУ

Д.І Ашихміна

начальник Головного управління статистики у Чернігівській області

Члени організаційного комітету:

М.Є. Юрченко

кандидат фізико-математичних наук, доцент, декан обліково-економічного факультету Навчально-наукового інституту економіки ЧНТУ

Т.А. Гоголь

доктор економічних наук, професор, професор кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту ЧНТУ

В.В. Рядська

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту ЧНТУ

Л.Б. Іванова

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту ЧНТУ

Т.В. Клименко

кандидат економічних наук, доцент, заступник зав. кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту ЧНТУ

В.А. Нехай

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту ЧНТУ

Я.В. Петраков

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту ЧНТУ

Н.Л. Ющенко

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту ЧНТУ

 

Адреса оргкомітету: Україна, м. Чернігів,

вул. Шевченка, 95, корпус ІІІ, кім. 203, тел. (04622)30492, e-mail: kafoa_dtu@ukr.net;

вул. Стрілецька, 1, корпус ХІ, кім. 320, тел. (04622)53535, e-mail:  kafedraеаа@ukr.net

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Навчально-наукового інституту економіки ЧНТУ

ЗАЯВА

на участь у Міжнародній науково-практичній конференції „Статистичне забезпечення управління сталим розвитком економіки та соціальної сфери”,

що відбудеться у м. Чернігів (Україна) 5 грудня 2015 року з нагоди Дня працівників статистики та 55-річчя Чернігівського національного технологічного університету

(заявка заповнюється в одному екземплярі  із зазначенням усіх співавторів)

Назва доповіді

 

Секція конференції

 

Прізвище, ім’я, по батькові автора

 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові автора (повністю) англійською мовою

 

 

 

Науковий ступінь

 

 

 

Вчене звання

 

 

 

Посада та місце роботи (навчання)

 

 

 

Поштова адреса для відправлення збірника (із зазначенням поштового індексу і країни)

 

 

 

Потреба у додаткових примірниках збірника (кількість)

 

 

 

E-mail:

 

 

 

Номери телефонів

 

 

 

Дата заповнення заявки

 

 

 

Усі пункти заявки є обов’язковими для заповнення!

Форма участі в конференції – заочна (дистанційна).

Офіційні мови конференції: українська, англійська, російська.

Передбачена публікація:

– тез доповідей у збірнику матеріалів конференції;

– статей у науковому журналі „Проблеми і перспективи економіки та управління”, атестованому у відповідності до наказу МОН України як фаховий та включеному у міжнародну базу цитувань РІНЦ. Основні вимоги до оформлення і передачі рукописів наукових статей – див. http://ppeu.stu.cn.ua/ Контактна особа: Дубина Максим  Вікторович, тел. +38 099 376 32 87, e-mail: maksim-22@yandex.ru

 Наукові бібліотеки 15-ти вищих навчальних закладів, представники яких першими надішлють матеріали на конференцію, отримають у подарунок навчальний посібник зі статистики видання 2015 року, підготовлений за матеріалами Чернігівського регіону України
Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (26 Листопада 15)
Переглядів: 1097 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Вівторок, 22 Жовтня 19, 9.41.50
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук