Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

«Структурні зміни у суспільстві та економіці під впливом комунікацій та інформації»

Міжнародна науково-практична  конференція «Структурні зміни у суспільстві та економіці під впливом комунікацій та інформації» 12-13 травня 2016 року

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ), кафедра документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах  повідомляють про проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Структурні зміни у суспільстві та економіці під впливом комунікацій та інформації», яка відбудеться 12-13 травня 2016 року.

До участі у конференції запрошуються вчені і викладачі вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів, а також фахівці підприємств/установ, органів державного управління.

Тематичні напрями конференції:

1. Інтернет як соціокультурний феномен.
2. Інфокомунікаційні технології та мережі.
3. Розвиток і технології соціальних комунікацій.
4. Теорія, історія і практика документознавства в контексті новітніх трансформацій.
5. Інформаційна діяльність сучасних підприємств, установ, органів державного управління. 
 6. Бібліотечна, архівна і музейна компоненти документознавчо-інформаційної діяльності.
 7. Математичне та імітаційне моделювання в прийнятті управлінських рішень.

У межах тематичних секцій будуть організовані проблемні панельні дискусії з питань електронного врядування та проблем математичного моделювання інформаційних і комунікаційних процесів.

Організаційний комітет з підготовки і проведення Міжнародної  науково-практичної конференції «Структурні зміни у суспільстві та економіці під впливом комунікацій та інформації»:

Голова оргкомітету:

      Нестуля Олексій Олексійович, ректор Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ), д.і.н., професор кафедри педагогіки та суспільних наук.

Заступники голови оргкомітету:

      Рогоза Микола Єгорович – академік Академії економічних наук України, перший проректор ПУЕТ, д.е.н., професор.

      Гаркуша Сергій Володимирович – проректор з наукової роботи ПУЕТ, д.т.н, доцент, професор кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах.

Члени оргкомітету:

Blaszczyk Katarzynaкоординатор міжнародного співробітництва  і англомовних програм Collegium Civitas Social and Political Studies (Польща).

Гафарова Сахіба Алієвна – д.філ.н., професор, проректор з міжнародних зв’язків Бакинського слов’янского університету (Азербайджан).

Донець Георгій Панасович – д.ф.-м.н., завідувач відділу економічної кібернетики Інституту кібернетики імені
В.М. Глушкова НАН України.

Дьякон Роман – президент ІSMA, професор, академік, Dr.Sc. Вищої школи менеджменту інформаційних систем (ISMA) (Латвія).

Колєчкіна Людмила Миколаївна – д.ф.-м.н., професор кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах ПУЕТ.

Лисенко Юрій Григорович – член-кореспондент НАН України, д.е.н., професор, директор навчально-наукового інституту інноваційних технологій управління ПУЕТ.

Малека Тудор Харитонович – к.т.н., професор, проректор кооперативно-торгового університету Молдови.

Макарова Маріана Володимирівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах ПУЕТ.

Маслак Володимир Івановичк.і.н., доцент, завідувач кафедри українознавства Кременчуцького національного університету імені М. Остроградського.

Поповський Володимир Володимирович – д.т.н., професор, завідувач кафедри телекомунікаційних систем Харківського національного університету радіоелектроніки.

Pichugina Oksana – Master of Science in Mathematics and Statistics, Brock University (Канада).

Revalski Julian – Prof., Director, Інститут математики та інформатики Академії наук Болгарії.

Розкладка Андрій Анатолійович – д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Київського національного торговельно-економічного університету.

Семенова Наталія Володимирівна – д.ф.-м.н., професор, провідний науковий співробітник Інституту кібернетики імені
В.М. Глушкова НАН України.

Сниткова Наталія Олександрівна – к.е.н., доцент, проректор з наукової работи та інновацій Білоруського торгово-економічного університету споживчої кооперації.

Спрінсян Василь Георгійовичкандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Одеського національного політехнічного університету, голова асоціації документознавців України.

Степаницька Оксана Анатоліївна – к.е.н., доцент, директор Центру міжнародних програм та проектів Карагандинського економічного университету Казспоживспілки (Казахстан).

Фареній Ігор Анатолійович – д.і.н, професор кафедри архівознавства, новітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Форми участі в конференції: очна або заочна.     

                           

Умови участі в конференції

 

ДЛЯ УЧАСТІ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ПУБЛІКАЦІЇ ТЕЗ необхідно надіслати на електронну адресу оргкомітету didespuet@gmail.com (додаткова електронна адреса: ios@uccu.org.ua) такі матеріали:

 

до 15 березня 2016 року:

 • заявку на участь у конференції в електронному вигляді (див. зразок). Заповнення заявки можливо в електронній формі за адресою http://goo.gl/forms/Z41zU2l2Ax;

до  2 квітня 2016 року:

 • тези обсягом 3-4 сторінки в електронному вигляді, оформлені відповідно до вимог до наукових публікацій (див. зразок);
 • відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску або інше підтвердження оплати в електронному вигляді.

Назви файлів повинні бути за формою: прізвище автора_statya, прізвище автора_zayavka, прізвище автора_platez.

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць до початку проведення конференції.

1) для учасників з України: організаційний внесок у розмірі 50 грн, який включає в себе видання програми і збірника матеріалів конференції, сплачується усіма учасниками незалежно від форми участі. Додатково сплачується вартість друку кожної сторінки тез – 25 грн. Щоб отримати збірник поштою, необхідно сплатити додатково 50 грн; у форматі pdf – безкоштовно;

2) для учасників з інших країн: 15 дол. США.

Вимоги до оформлення тез доповідей

Тези доповіді (3-4 сторінки) оформляються на стандартних аркушах паперу А5 у вигляді файлу .rtf для Word for Windows. Шрифт: Times New Roman Cyr, 11 кегль, міжрядковий інтервал – 1,0; всі поля – 20 мм.

Таблиці в тексті мають бути виконані в Excel або Word без заливання. Розмір шрифта у таблицях – 10 кегль. Формули набираються у MS Equation або MathType. Розмір формул: звичайний символ – 11 пт, великий індекс – 7 пт, малий індекс – 5 пт, великий символ – 15 пт, малий символ – 9 пт. Стиль формул: змінна – курсив, матриця-вектор – напівжирний. Рисунки, якщо вони виконані у Word, мають бути згруповані і являти собою один графічний об’єкт.

Назва доповіді (посередині рядка, всі літери прописні, напівжирний шрифт); нижче через один рядок у лівому куті – ініціали та прізвище автора (напівжирний курсив), науковий ступінь та вчене звання (курсив), нижче – назва установи, місто, країна (курсив), нижче через один рядок – текст доповіді.

У кінці, як висновок, формулюється наукова (практична) новизна, викладена у доповіді.

Список використаних джерел друкується через рядок після основного тексту тез доповіді без абзацного відступу. Нумерація джерел у порядку згадування. Посилання на джерела в тексті подавати за зразком: на одне джерело –
[1, c. 18], на кілька джерел – [3; 5].

 

Тези мають бути вичитані і відредаговані. Матеріали, які не відповідають вимогам до оформлення, публікуватися не будуть.

 Приклад оформлення тез доповіді

 

ПЕРСПЕКТИВИ ВЕБІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТУВАННЯ

 

О.М. Юдін, к.т.н., доцент

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава, Україна

 

Текст доповіді

 

                         Список використаних джерел

 

1. Грицунов О. В. Інформаційні системи та технології: навчальний посібник / О. В. Грицунов. – Х. : ХНАМГ, 2010. – 222 с.

2. …..

 

У заявці просимо повідомити про необхідність бронювання місць у готелі. Умови проживання повідомляються додатково після подання заявки.

Проїзд, харчування і проживання – за рахунок учасників конференції.

       

Адреса оргкомітету

 

36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», оргкомітет Міжнародної  науково-практичної  конференції «Структурні зміни у суспільстві та економіці під впливом комунікацій та інформації», +38053221671 (кафедра ДІДЕС).       

        

Координатори конференції:

 • Макарова Маріана Володимирівна – д.е.н, професор, завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах ПУЕТ.
 • Колєчкіна Людмила Миколаївна – д.ф.-м.н., профессор

    кафедри  документознавства та інформаційної діяльності в    

    економічних системах ПУЕТ.

 • Оніпко Тетяна Володимирівна – д.і.н., професор кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах ПУЕТ: +38(096)724-83-63.
 • Александрова Оксана Вячеславівна – викладач-стажист кафедри документознавства та інформаційної діяльності в   економічних системах ПУЕТ: +38(066)678-28-63.

 

Реквізити для оплати:

 1. для учасників з України:

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3

р/р 26004060473065 в ПГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»
м. Полтава, МФО 331401, код  ЗКПО 01597997

 1. для учасників з інших країн:

Beneficiary bank:  Swift: UKRSUAUX, AKB Ukrsotsbank, Kiev. Correspondent bank: Deutsche Bank Trust Company Americas, New York. Swift: BKTRUS33, Correspondent account number – 04094040. Beneficiary: ac. 26006000085833. Poltava University of Economics and Trade. 3 Kovalya St., Poltava, 36014, Ukraine.

 

Призначення платежу: konfDІDЕS16, прізвище та ініціали автора.

 

Маршрут проїзду до ПУЕТ:

 • від Київського залізничного вокзалу – тролейбус № 1, 8 та 12 чи автобуси «Інститут зв’язку – Сади-2», «Інститут зв’язку – Левада», «Інститут зв’язку – Розсошенці» до зупинки «Сінна»;
 • від Південного залізничного вокзалу – тролейбус № 1 та 4 чи автобуси у напрямку площі Зигіна – до зупинки «Університет»;
 • від автовокзалу – тролейбус «Кільцевий» чи автобус «Кільцевий» до зупинки «Сінна» або «Університет» в залежності від напрямку маршруту.

Схема проїзду

 

ЗАЯВКА

на участь у роботі  Міжнародної науково-практичної конференції

«Структурні зміни у суспільстві та економіці під впливом комунікацій

та  інформації»

(доступна в електронному вигляді за адресою

 http://goo.gl/forms/Z41zU2l2Ax)

 

Прізвище   

 

Ім’я     

 

По батькові                    

 

Назва організації          

 

Посада  

 

Науковий ступінь         

 

Вчене звання                

 

Адреса  для листування   

 

Телефон             

 

E-mail                             

 

Назва тематичного напряму   (потрібний підкреслити) 

 

1. Інтернет як соціокультурний феномен.
2. Інфокомунікаційні технології та мережі.
3. Розвиток і технології соціальних комунікацій.
4. Теорія, історія і практика документознавства в контексті новітніх трансформацій.
5. Інформаційна діяльність сучасних підприємств, установ, органів державного управління. 
6. Бібліотечна, архівна і музейна компоненти документознавчо-інформаційної діяльності.
7. Математичне та імітаційне моделювання в прийнятті управлінських рішень.

Назва доповіді                 

 

 

Необхідність в проживанні                         так                ні

 

 Дата                                                                                                      

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (08 Лютого 16)
Переглядів: 1112 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Середа, 23 Жовтня 19, 2.45.27
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук