Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

«СУЧАСНІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасні агротехнології: тенденції та інновації”, яка відбудеться 17 – 18 листопада 2015 року на базі Вінницького національного аграрного університету.

 

ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

Тенденції науково-технічного та економічного   розвитку енергоефективних і альтернативних   технологій виробництва та переробки                 сільськогосподарської продукції.

 

Секція № 1. Процеси й засоби механізації та електрифікації агропромислового виробництва (Технічні науки. Відповідальні: за матеріали конференції – Янович В.П. тел. (097-127-86-38), e-mail: vibration_vin@mail.ru; публікацію статей у наукових фахових виданнях – Зозуляк О.В. e-mail: tehnovnau@mail.ru)

 

Секція № 2. Актуальні напрями розвитку сучасного тваринництва та переробної галузі (Сільськогосподарські науки. Відповідальні: за матеріали конференції –        Поліщук Т.В. тел. (097-942-39-62), e-mail: Polishyk@mail.ru; публікацію статей у наукових фахових виданнях – Казьмірук Л.В. e-mail: kazmiruk@vsau.vin.ua)

 

Секція № 3. Виробництво конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції в умовах змін клімату (Сільськогосподарські науки. Відповідальні: за матеріали конференції – Колісник О. М. тел. (067-597-05-68), e-mail: olegkolisnyk@yandex.ua; публікацію статей у наукових фахових виданнях – Мазур О.В. e-mail:          selection@vsau.vin.ua)

 

Секція № 4. Інформаційне забезпечення управління економічною ефективністю аграрного виробництва  (Економічні науки. Відповідальні: за матеріали конференції – Фостолович В.А. тел. (095-915-69-19), Е-mail: Fostolovich@mail.ru; публікацію статей у наукових фахових виданнях – Пришляк Н.В. e-mail: econjournal.vsau@gmail.com)

 

Секція № 5 Ефективність форм господарювання в системі АПК (Економічні науки. Відповідальні: за матеріали конференції – Кубай О.Г. тел. (067-292-27-84),                     e-mail:kokv11@mail.ru; публікацію статей у наукових фахових виданнях – Пришляк Н.В. e-mail: econjournal.vsau@gmail.com)

        програмний КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Калетнік Г.М. – д.е.н., професор, академік НААНУ,      президент Вінницького національного аграрного     університету, голова програмного комітету

Співголовуючі

 • Мазур В.А. – к.с-г.н., доцент, ректор                       Вінницького національного аграрного університету
 • Роїк М.В. – д.с-г.н., професор, академік НААНУ,           директор Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААНУ
 • Сичевський М.П. – д.е.н., професор,                   член-кореспондент НААНУ, директор Інституту продовольчих ресурсів НААНУ.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Яремчук О.С. – д.с-г.н., доцент, проректор з наукової роботи ВНАУ, голова організаційного комітету

Бандура В.М. – к.т.н., доцент, декан факультету механізації сільського господарства ВНАУ

Скоромна О.І. – к.с-г.н., доцент, декан факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва ВНАУ

Мельничук О.Ф. – к.ю.н., доцент, декан факультету менеджменту та права ВНАУ

Дідур І.М., к. с.-г.н., доцент, декан агрономічного факультету ВНАУ

Марценюк-Розарьонова О.В. к.е.н., доцент, в.о. декана економічного факультету ВНАУ

Рейпаші Н.М. – головний бухгалтер ВНАУ

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Гунько І.В. – к.т.н., доцент, зав.каф. двигунів внутрішнього згорання та альтернативних паливних ресурсів ВНАУ, тел. (067)991-47-24, e-mail: maniy @ ukr.net

 

ТЕХНІЧНІ СЕКРЕТАРІ

Колісник О.М. асистент кафедри ботаніки, генетики та захисту рослин ВНАУ, тел. (067)597-05-68

Токарчук О.А. к.т.н., доцент кафедри процесів та обладнання переробних і харчових виробництв ім. проф. П.С. Берника ВНАУ,  тел. (097)729-75-85

Фостолович В.А., к.е.н., доцент кафедри економіки та аналізу ВНАУ, тел. (095)915-69-19

Заявка на участь уВсеукраїнській науково-практичній конференції

“Сучасні агротехнології: тенденції та інновації”

                   17 – 18 листопада 2015 р.  (м. Вінниця)

Назва доповіді(секція)________________________________________________

Прізвище___________________________________________________________

Ім’я _______________________________________________________________

По батькові_________________________________________________________

Вчене звання, наук. ступінь____________________________________________

Посада_____________________________________________________________

Місце роботи, назва організації________________________________________

Адреса_____________________________________________________________

Телефон /факс E-mail ________________________________________________

Умови участі в конференції

 

 1. Організаційний комітет конференції забезпечує реєстрацію учасників конференції м. Вінниця ВНАУ 17 листопада 2015 р.
 2. Усі витрати, пов’язані з проживанням та харчуванням, учасники конференції несуть особисто.
 3. Робоча мова конференції – українська, англійська.
 4. Для участі в роботі конференції необхідно до 14 листопада 2015 року надіслати на електронну адресу за обраною секцією : заявку учасника, тези, статтю, скановані копії квитанцій про оплату.
 5. Файли у папці з назвою секції назвати за прикладом: zayavka_Petrenko; thesis_Petrenko1; chek_Petrenko1. article_Petrenko, chek_Petrenko2.
 6. Кожному учаснику будуть надіслані: матеріали конференції, програма і сертифікат учасника.
 7. Учасники конференції подають наукові статті у фахові видання: Технічні науки – “Техніка енергетика транспорт АПК”, “Вібрації в  техніці та технологіях”, “Промислова гідравліка та пневматика”; Сільськогосподарські науки – “Сільське господарство та лісівництво”, “Аграрна наука та харчові технології”; Економічні науки – “Економіка, фінанси, менеджмент”.

 

ОПЛАТА публікації

 

 1. Вартість публікації (тези) – 25 грн. за 1 повну або неповну сторінку. Вартість 1 сторінки наукової статті фахових виданнях розміщенні на сайті університету в розділі «наукова робота» (http://www.vsau.org).
 2. Вартість додаткового тому «Збірник матеріалів  конференції» складає 50 грн.
 3. Реквізити для оплати публікації:

     Отримувач: Вінницький національний аграрний університет МФО 802015 Розрахунковий рахунок       № 31251280102055  код 00497236 банк ГУДКСУ у Вінницькій області. Код платника ПДВ 004972302286. № реєстраційного свідоцтва 100271744

     Обов’язково вказувати призначення платежу (за публікацію тези, за публікацію статті).

 

 

 

Вимоги щодо оформлення матеріалів конференції

1. До опублікування приймаються наукові праці, які не друкувалися раніше.

2. Тексти тез доповідей обсягом 2-3 повні сторінки формату А4 слід підготувати у текстовому редакторі MS Word, шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал 1,5. Розміри полів: верхнє, нижнє, ліве та праве по 20 мм.

3. Загальна схема побудови тези доповіді: рукопис починається з індексу УДК (Times New Roman, 12) у верхньому лівому кутку; назва статті великими літерами (кегель 14, жирний); з правої сторони прізвище, ініціали автора, прізвище ініціали наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання, установа; через два інтервали подається коротка анотація (2-3 речення); через один інтервал основний текст згідно зразку який наведений нижче.

4. Формули розташовувати по центру. Всі рисунки повинні бути згруповані.

5. Літературні джерела повинні бути пронумеровані відповідно до порядку згадування в тексті. Список літератури наводиться наприкінці статті бібліографічним списком джерел на мові оригіналу.

6. Використання ілюстративних матеріалів, формул в тезах має бути мінімальним.

7. Вимоги до оформлення статей у наукових фахових виданнях розмщенніі за адресою (http://www.vsau.org/web/vsau/vsau.nsf/webgr_view/GrZRGBP?OpenDocument&RestrictToCategory=GrZRGBP)

8. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових публікацій. Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть.

 

ЗРАЗОК оформлення матеріалів                конференції

УДК 336.1

 

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ І РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

Підвальна О.Г., к.е.н., доцент

Поліщук С.В., аспірант

Вінницький національний аграрний університет

 

В статті розглядаються інститути та інституції регулювання підприємництва такі як держава, ціна, конкурентоспроможність. Визначено основні причини неефективності інститутів підприємництва на аграрному ринку.

Ключові слова: підприємництво, інститути, інституції, державне регулювання, ціноутворення.

Постановка проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Мета статті (тези).

Виклад основного матеріалу.

Висновки і пропозиції.

Таблиця 1.

Структури регулювання аграрного ринку в Україні та їх функції

Назва інституції

Функціонально-рольові  характеристики

 

 

Література

1. Лопатинський Ю.М. Трансформація аграрного сектора: інституціональні засади. – Чернівці: Рута, 2006. – 344 с. - С. 77.

2. Шпикуляк О.Г. Інституції аграрного ринку / О.Г.Шпикуляк – К.: ННЦ «ІАЕ» УААН, 2009. – 480 с.

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

 

17 листопада

Вінницький національний

 аграрний університет

навчальний корпус № 2

 

вівторок

9.00-10.00

реєстрація учасників (хол 2-го поверху)

10.00-13.00

пленарне засідання (зала 2220)

13.00-14.00

перерва на обід (столова університету, буфети)

14.00-17.00

секційні засідання (зала 2220,    ауд 2319, ауд. 2421, ауд. 3318)

 

 

 

18 листопада

Вінницький національний

аграрний університет

навчальний корпус № 1, 2, 3

 

середа

13.00-16.00

секційні засідання (зала 2220,    ауд. 2319, ауд. 2421, ауд. 3318)

16.00-17.00

підведення підсумків (конференційна зала 2213)

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (23 Жовтня 15)
Переглядів: 1359 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Вівторок, 22 Жовтня 19, 9.36.24
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук