Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [733]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

“СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ, БЕЗПЕКИ, ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА”

Вельмишановні колеги, запрошуємо Вас взяти участь у
ІХ Міжнародній науково-практичній конференції
“СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ, БЕЗПЕКИ,
ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА”
29-30 березня 2017 року за адресою 21008, м. Вінниця вул. Сонячна, 3
ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
Узагальнення досвіду виробництва і переробки якісної і безпечної продукції
тваринництва на основі сучасних наукових досліджень, пошук шляхів та розробка
науково-обґрунтованих рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності
вітчизняних виробничих та переробних підприємств.
На конференції планується робота секцій за такими напрямами:
Секція 1. Класичні та альтернативні технології у тваринництві.
Секція 2. Інновації у годівлі сільськогосподарських тварин та аквакультурі.
Секція 3. Стан та перспективи наукових досліджень в селекції, розведенні та гігієні
тварин.
Секція 4. Формування і контроль якості та безпеки інноваційних харчових
продуктів та сировини.
Програмний комітет
КАЛЕТНІК Григорій Миколайович – доктор економічних наук, професор, академік
НААН України, президент університету, голова програмного комітету.
МАЗУР Віктор Анатолійович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент,
ректор університету, заступник голови програмного комітету.
РОЇК Микола Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, професор,
академік НААН України, перший віце-президент ННВК «Всеукраїнський науковонавчальний консорціум», директор Інституту біоенергетичних культур і цукрових
буряків НААН України.
СИЧЕВСЬКИЙ Микола Петрович, доктор економічних наук, професор, членкореспондент НААН України, директор Інституту продовольчих ресурсів НААН
України.
ЯРЕМЧУК Олександр Степанович – доктор сільськогосподарських наук, професор,
проректор з наукової роботи.
Організаційний комітет
СКОРОМНА Оксана Іванівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, декан
факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва, голова
організаційного комітету.
КУЧЕРЯВИЙ Віталій Петрович – доктор сільськогосподарських наук, професор,
завідувач кафедри технології виробництва продуктів тваринництва.
ГУЦОЛ Анатолій Васильович – доктор сільськогосподарських наук, професор,
завідувач кафедри годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів.
ЛЬОТКА Галина Іванівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач
кафедри розведення сільськогосподарських тварин і зоогігієни.
ПАЛАМАРЧУК Ігор Павлович – доктор технічних наук, професор, завідувач
кафедри харчових технологій та мікробіології.
ОГОРОДНІЧУК Галина Михайлівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент
кафедри технології виробництва продуктів тваринництва.
ПОЛІЩУК Тетяна Володимирівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент
кафедри розведення сільськогосподарських наук і зоогігієни.
КАЗЬМІРУК Лариса Василівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент
кафедри розведення сільськогосподарських наук і зоогігієни.
РЕЙПАШІ Надія Миколаївна – головний бухгалтер університету.
КОВАЛЬОВА Катерина Вікторівна – директор центру міжнародних зв’язків та
діяльності університету.
ГОНЧАРУК Т.В. – кандидат економічних наук, доцент, завідувач відділу
аспірантури і докторантури.
ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
29 березня
Заїзд і поселення учасників конференції.
30 березня
900-1000 - реєстрація учасників конференції (хол корпусу №2);
1000-1300 - пленарне засідання (корпус №2, 2220);
1300-1400 - перерва на обід (їдальня, корпус №3);
14°°-1700 - робота секцій (корпус №3);
1700 - підсумки роботи конференції. Закриття конференції.
Інформація для контактів: факультет технології виробництва і переробки
продукції тваринництва, Вінницький національний аграрний університет, тел.:
(097) 942 39 62 – Поліщук Тетяна Володимирівна; e-mail: polischyk19@gmail.com.
Для участі в конференції необхідно надіслати наступні супровідні документи:
1) заявку про участь у конференції та копію квитанції про оплату участі у
конференції - не пізніше 15 березня 2017 р. надіслати на е-mail: kazmiruk@vsau.vin.ua.
Оплата за участь у конференції - 100 грн. для відшкодування витрат, пов'язаних з
організацією конференції. Обов’язково вказувати призначення платежу – участь у
конференції факультету ТВіППТ.
Заявка на участь у
Міжнародній науково-практичній конференції
“Сучасні проблеми підвищення якості, безпеки, виробництва та переробки
продукції тваринництва”
1.Прізвище, ім’я, по батькові
2. Науковий ступінь
3. Вчене звання
4. Місце роботи (навчання), посада
5. Домашня адреса, індекс
6. Телефони (домашній, мобільний)
7. E-mail
8. Секція
9. Назва доповіді
2) тексти матеріалів (8-16 сторінок), оформлені відповідно до вказаних нижче вимог
на паперовому та електронному носіях, копію квитанції про оплату видання публікації
подати не пізніше 15 березня 2017 р. на е-mail: kazmiruk@vsau.vin.ua - відповідальному
секретарю – Казьмірук Ларисі Василівні, тел. моб. (097) 281 77 58. Оплата за публікацію
статей у фаховому виданні – 25 грн. за 1 сторінку друкованого тексту. Обов’язково
вказувати призначення платежу – публікація у виданні «Аграрна наука та харчові
технології». Матеріали, оформлені з порушенням поставлених вимог та неоплачені,
не розглядатимуться.
Витрати на проживання, харчування, транспорт учасники конференції несуть
самостійно.
Реквізити для оплати за участь у конференції та публікації у фаховому виданні
«Аграрна наука та харчові технології»:
Отримувач: Вінницький національний аграрний університет
МФО 820172
Р/р 31256282102055
Код 00497236 банк Держказначейська служба України, м. Київ
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ФАХОВОГО ВИДАННЯ ВІННИЦЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «АГРАРНА НАУКА ТА ХАРЧОВІ
ТЕХНОЛОГІЇ»
Статті подаються українською, грузинською, англійською та російською мовами.
Рукопис подається віддрукованим і на електронному носії.
Вимоги до структури та оформлення матеріалу статей:
– УДК, ББК, Авторський знак, прізвище, ім'я, по-батькові автора (авторів),
електронна адреса авторів, назва організації, яку представляє автор, назва статті, коротка
анотація (100-250 слів), ключові слова (6-10 позицій) українською, російською та
англійською мовами;
Заголовки статей мають відповідати наступним вимогам:
– заголовки наукових статей мають бути інформативними;
– в заголовках статей можна використовувати лише загальноприйняті скорочення;
– в перекладі заголовків статей на англійську мову не має бути ніяких
транслітерацій з української мови, крім назв власних імен, приборів та інших об’єктів,
що мають власні назви, не перекладаються; також не використовується сленг, що не
перекладається, а відомий лише україномовним або/і російськомовним фахівцям. Це
також стосується авторських резюме (анотацій) та ключових слів;
– стаття має включати наступні структурні підрозділи відповідно до постанови
президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових
видань, внесених до переліків ВАК України”: 1) постановка проблеми у загальному
вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; 2) аналіз
останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і
на які спирається автор; 3) виділення невирішених раніше частин загальної проблеми,
котрим присвячується означена стаття; 4) формулювання мети дослідження; 5) об’єкти
та методика дослідження подається об’єкт досліджень, посилання на методики, за
допомогою яких проводилися дослідження; 6) основні результати дослідження з
повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 7) висновки з даного
дослідження, у тому числі з науковою новизною, й перспективи подальших наукових
досліджень у даному напрямку.
– стаття має бути структурованою – розділи з назвами, або просто виділені, чітко
виділені головні думки;
– посилання на ту чи іншу роботу повинні позначатися в тексті у квадратних
дужках за порядковим номером у списку літератури в кінці статті;
– посилання на джерела статистичних даних обов'язкові;
– посилання на публікації дослідників, обов'язкові;
– посилання на підручники, навчальні посібники, газети і ненаукові журнали
повинні бути обґрунтовані;– посилання на власні публікації допускаються тільки у випадку крайньої необхідності;– роботи авторів, на прізвища яких є посилання в тексті, мають бути в спискулітератури до цієї статті;– рекомендується використовувати посилання на літературні джерела провіднихвчених, зарубіжні видання, академічні журнали, видання, що включені в міжнароднінауково-метричні бази.– джерела повинні бути оформленні відповідно до вимог, а їх кількість повиннабути не менше 5 і не більше 15 джерел для оригінальної статті та не менше 50 джерелдля оглядововї статті. Посилання в списку джерел представляються послідовно (занумерацією), по мірі виникнення посилань в тексті. Використані джерела літературиукраїнською та російською мовами подаються транслітерацією, а іноземні, залишаютьсяна мові оригіналу;– не більше чотирьох авторів статті;– рекомендований обсяг статті – 8-16 сторінок;– шрифт Times New Roman, 14 шрифт; 1,5 міжрядковий інтервал; абзац – 1,25, поля– всі – 2 см.– формули чіткі, із загальноприйнятим використанням символів, з нумерацією у
не містити загальнихкруглих дужках;
– таблиці компактні, з назвою та нумерацією, тільки книжне розміщення;
– якісні ілюстративні матеріали з назвою та нумерацією, придатні для сканування;
– матеріали мають бути надані роздрукованими на папері та в електронному
вигляді;
– рецензія доктора наук (для аспірантів, здобувачів та кандидатів наук).
Автори несуть відповідальність за точність наведених у статті термінів, прізвищ,
даних, цитат, запозичень, статистичних матеріалів тощо.
Вимоги до структури та оформлення авторських даних:
– прізвище, ім'я, по-батькові автора (авторів) повністю, науковий ступінь, вчене
звання, посада і місце роботи, службова адреса (з поштовим індексом), електронна
адреса, контактний телефон (за бажанням), основні наукові інтереси автора(ів) – все це
українською, російською та англійською мовами.
Закінчується стаття рефератом англійською мовою на україномовну статтю, який за
обсягом повинен бути більшим (2000-2500 друкованих знаків) анотації українською
мовою, так як за україномовною анотацією розміщується повний текст на цій же мові.
Необхідно мати на увазі, що анотації (реферати, авторські резюме) англійською мовою в
україномовному виданні являються для іноземних вчених і спеціалістів основним і, як
правило, єдиним джерелом інформації про зміст статті і викладених в ній результатах
досліджень. Закордонні спеціалісти по анотації оцінюють публікацію, визначають свій
інтерес до роботи українського вченого, можуть використовувати її в своїй публікації і
зробити на неї посилання, відкрити дискусію з автором, запросити повний текст тощо.
Аналогічно можна сказати і про анотації до статей, опублікованих англійською мовою.
Перерахуємо обов’язкові якості анотації англійською мовою до україномовних статей.
Анотації мають бути:

normal; font-variant: normal; font-we- інформативними (не містити загальних слів);
- оригінальними (не бути калькою україномовних анотацій);
- змістовними (відображати основний зміст статті і результати досліджень);
- структурованими (слідувати логіці описання результатів в статті);
- «англомовними» (написані якісною англійською мовою);
- компактними (вкладатися в обсяг від 2000-2500 друкованих знаків).

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (13 Лютого 17)
Переглядів: 636 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Понеділок, 14 Жовтня 19, 3.54.24
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук