Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [733]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

"Виклики XXI століття та їхнє вирішення у лісовому комплексі й довкіллі"

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

7-9 жовтня 2015 року Навчально-науковий інститут лісового i садово-паркового господарства Національного університету бiopecypciв i природокористування України запрошує Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Виклики XXI століття та їхнє вирішення у лісовому комплексі й довкіллі». Конференція присвячена 175-річчю Навчально-науковому інституту лісового i садово-паркового господарства НУБіП України та 90-річчю ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція».

Тематика конференції:

1. Історичні аспекти розвитку лісового та садово-паркового господарства.

2. Лісова політика, інвентаризація та моніторинг лісів у контексті Європейської інтеграції України.

3. Інноваційні підходи до охорони лісів від пожеж у контексті кліматичних змін.

4. Лісове господарство на засадах екологічно орієнтованого лісівництва.

5. Агролісомеліоративне забезпечення збалансованого землекористування.

6. Інноваційні технології у виготовленні меблів та виробів із деревини.

7. Охорона біорізноманіття та заповідне паркознавство.

8. Сучасні тенденції формування урболандшафтів.

 

Оргкомітет конференції

Голова: С.М. Ніколаєнко, ректор Національного університету бiopecypciв i природокористування України;

Співголови: В.І. Атаманчук, заступник Голови Державного агентства лісових ресурсів України (за згодою);

О.П. Яресько, голова Товариства лісівників України (за згодою);

П.І. Лакида, директор HHI лісового i садово-паркового господарства НУБіП України;

Р.Д. Василишин, директор НДІ лісівництва та декоративного садівництва НУБіП України;

Члени: Г.Т. Криницький, проректор з наукової роботи Національного лісотехнічного університету України (за згодою);

В.П. Ткач, директор Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького (за згодою);

А.І. Карпук, директор ВП НУБіП України „Боярська лісова дослідна станція”

С.Б. Ковалевський, заступник директора HHI лісового i садово-паркового господарства НУБіП України;

О.П. Бала, заступник директора HHI лісового i садово-паркового господарства НУБіП України;

С.В. 3ібцев, керівник міжнародних програм HHI ЛіСПГ НУБіП України, директор Регіонального Східноєвропейського Центру моніторингу пожеж;

В.В. Миронюк, доцент кафедри лісової таксації та лісовпорядкування;

О.В. Токарева, доцент кафедри лісівництва;

І.В. Іванюк, доцент кафедри лісовідновлення та лісорозведення;

Секретар: С.С. Ковальська, аспірант кафедри лісового менеджменту.

Форма участі

1. Доповідь на пленарному засіданні.

2. Доповідь на секціях.

3. Стендова доповідь.

4. Публікація тез або статті.

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Оргкомітет планує опублікувати матеріали конференції у вигляді збірника тез (до початку конференції) та окремим фаховим збірником наукових праць (сільськогосподарські, біологічні, технічні науки).

Організаційний внесок становить: для іноземців 100 €, для учасників із країн ближнього зарубіжжя – 300 грн, для учасників із України – 150 грн, що включає вартість інформаційних матеріалів конференції, екскурсійне обслуговування й оплачується під час реєстрації. Публікація тез і статей оплачується окремо і становить 35 грн за сторінку. Студенти приймають участь безкоштовно.

Учасники конференції розміщуються в готелях м. Києва. Оплата готелів за власний рахунок.

Заявку про участь у роботі конференції необхідно подати до 1 червня 2015 року на електронну адресу stanislavakovalska@ukr.net Ковальській Станіславі Сергіївні.

Вимоги до оформлення тез

Тези мають містити: УДК, назву публікації, ПІБ, науковий ступінь, (студентам, аспірантам та здобувачам надати інформацію про наукового керівника: ПІБ, науковий ступінь), назву установи, міста, країни. Тези подають на одній або двох повних сторінках комп’ютерного тексту в редакторі Word (*.doc), шрифт - Times New Roman Cyr, розмір шрифту – 16, міжрядковий інтервал 1,0, без переносів. Поля: ліве – 2,5 см, праве – 1,0 см, верхнє і нижнє – 2 см. Матеріали тез необхідно надіслати до 1 вересня 2015 року на електронну адресу stanislavakovalska@ukr.net Ковальській Станіславі Сергіївні.

Відсканований примірник тез має містити підписи всіх авторів. Оргкомітет залишає за собою право на відбір матеріалів доповідей за науковим змістом та дотриманням вимог оформлення. Після рекомендації тез до друку, авторам будуть надіслані реквізити для їх оплати – 35 грн за сторінку.

Вимоги до оформлення статей

Текст статті друкують українською, англійською або російською мовою, обсягом від 5 до 12 сторінок на одному боці стандартного паперового аркуша (210×297 мм, формат А-4) через 1,5 інтервали, при цьому залишаючи поля таких розмірів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє по 20 мм. Статтю підписує автор і подає у редакторі Word (*.doc). Шрифт тексту статті Times New Roman, 14 pt, таблиць – 12 pt. Назву статті, прізвище автора, місце роботи, висновки, список літератури розташовують по центру. Цитати і посилання в тексті на джерела літератури мають супроводжуватися цифрою в квадратних дужках, яка відповідає його номеру в списку джерел літератури. Список джерел літератури складають в алфавітному порядку і нумерують. Його оформляють за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Іноземні прізвища в тексті подають на мові оригіналу.

Структура статті:

1. Код УДК.

2. Назва статті.

3. Прізвище автора, науковий ступінь.

4. Місце роботи.

5. Анотація (5-10 рядків) і ключові слова українською мовою.

6. Виклад основного матеріалу:

• постановка проблеми, аналіз останніх публікацій щодо її розв’язання;

• мета досліджень;

• матеріал і методика досліджень;

• результати досліджень;

• висновки.

7. Список літератури.

8. Додатково необхідно подати назву статті й прізвище автора англійською мовою, анотацію російською мовою 5-10 рядків, англійською – 30-35 рядків і ключові слова російською й англійською мовами.

9. Необхідно також надати розширену анотацію статті англійською мовою із змістовним відображенням структури статті, обсягом до 5 тис. символів (орієнтовно дві повних сторінки).

 

Якщо автор – аспірант, здобувач або докторант, на першій сторінці публікації внизу тексту під рискою подають прізвище, ім’я та по батькові наукового керівника та його науковий ступінь. Також на першій сторінці знизу вказують знак авторського права (вирівнювання по правому краю). За зразком:

© П.В. Петренко, 2015

Таблиці подають у програмі Microsoft Word або Ехсеl, шрифтом Times New Roman, 12 pt: шириною не більше 14 см, обрамлення має тільки шапка; вирівнювання по центру, книжкове розташування, кількість колонок 7-8. Кожна таблиця має мати тематичний заголовок і номер арабськими цифрами. У тексті на кожну таблицю має бути посилання в круглих дужках. Якщо таблиця одна – номер не ставиться.

Формули мають бути написані в програмі Equation Editor 3.0 (цей редактор є внутрішнім редактором формул у Microsoft Word); змінні математичні величини в тексті відповідно до формул - курсивом.

Рисунки – у редакторі Microsoft Word за допомогою функції «Створити рисунок» (не виконувати рисунок поверх тексту). Рисунок має бути розташований по центру, шириною – не більше 16 см. Фотографії мають бути відскановані в окремий файл під назвою «Фото». У самому ж тексті необхідно вказати місце для «Фото». Графіки – в програмі МS Ехсеl, як рисунки. На кожну формулу, таблицю, рисунок, графік потрібно посилання в тексті.

До статті додають: дві рецензії, експертне заключення. Статті приймають обсягом до 12 повних сторінок. Електронний файл необхідно називати прізвищем автора (авторів) англійською мовою (наприклад Ivanov S.doc.). Діаграми, схеми, фотографії та рисунки до статті в окремих файлах у форматі JPG, розмістити в одну папку разом із текстом статті (назва папки – прізвище автора англійською мовою) і надсилати заступнику відповідального секретаря редакційної колегії Іванюку Ігорю Вікторовичу на електронну адресу i-i-v@ukr.net. Відсканований примірник статті має містити підписи всіх авторів. Оргкомітет залишає за собою право на відбір статтей за науковим змістом та дотриманням вимог оформлення. Після рекомендації статті до друку, авторам будуть надіслані реквізити для оплати її публікації – 35 грн за сторінку. Матеріали статей необхідно надіслати до 1 вересня 2015 року (квитанції про оплату публікації до 15 вересня 2015 року).

Детальну інформацію можна отримати:

(044) 527-85-28

stanislavakovalska@ukr.net

Ковальська Станіслава Сергіївна

sergiy.zibtsev@nubip.edu.ua

Зібцев Сергій Вікторович

R.Vasylyshyn@nubip.edu.ua

Василишин Роман Дмитрович

ЗАЯВКА

на участь у Міжнародній науково-практичній конференції

«Виклики XXI століття та їхнє вирішення в лісовому комплексі й довкіллі»

м. Київ, Україна, 7-9 жовтня 2015 року

Прізвище__________________________

Ім’я_______________________________

По батькові_________________________

Рік народження______________________

Науковий ступінь____________________

Посада______________________________

Організація__________________________

 адреса

Телефон____________________________

Факс______________________________

Адреса електронної пошти____________

Форма участі ________________________________

Тема доповіді____________________________

Необхідність замовлення готелю (кількість місць)________________

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (27 Травня 15)
Переглядів: 1510 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Понеділок, 14 Жовтня 19, 3.25.17
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук