Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

ВОДА В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Основні завдання конференції:

- Узагальнення результатів фундаменталь-них і прикладних досліджень в сфері обробки води для потреб харчової галузі.

- Обговорення нових ідей, розробка спіль-них проектів.

На конференції будуть розглянуті наступні питання:

1. Перспективні технології, сучасні реагенти і матеріали для водопідготовки та очищення стічних вод.

2. Нові методики та прилади для дослідження показників якості води.

3. Бутильовані води - актуальні проблеми нормування, виробництва і якості.

4. Процеси і обладнання для підвищення якості води та очищення стічних вод на підприємствах харчової промисловості.

5. Захист від корозії у воднотранспортних мережах і технологічному обладнанні.

 

6. Еколого-енергетичні та економічні аспекти використання води у виробництві харчової продукції.

Вимоги до оформлення тез доповідей

До публікації будуть прийматися тези доповідей за вищезгаданими темами українською, російською або англійською мовою.

Тези повинні бути надруковані на одній - трьох повністю заповнених сторінках формату А4 з полями: верхнє, нижнє, праве - 2,0 см, ліве - 2,5 см. Колонтитули - 1,25.

Необхідно використовувати редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman, стиль звичайний, міжрядковий інтервал - одинарний, абзацний відступ - 0,63 см, вирівнювання - за шириною. Розміщення переносів - автоматичне.

Текст тез доповідей повинен відповідати такій структурі:

- УДК у верхньому лівому куті сторінки (12 пт.);

- через один інтервал - назва тез напівжирними великими літерами по центру сторінки (14 пт.);

- далі, через один інтервал, напівжирним шрифтом (12 пт.) - прізвище та ініціали авто-рів і наукових керівників із зазначенням вченого звання і наукового ступеня;

- нижче, через один інтервал, напівжирним шрифтом (12 пт.) - повна назва організації, місто;

- далі, через один інтервал, звичайним шрифтом (14 пт.) друкують текст тез доповіді;

- закінчують тези висновками і переліком джерел літератури.

Таблиці розміщують після посилання на них в тексті.

Рисунки виконують чорно-білими, діаграми - в градаціях чорного. Рисунки, виконані в графічних редакторах, повинні бути продубльовані на електронному носії окремими гра-фічними файлами.

Формули набирають в редакторі Microsoft Equation з використанням шрифту Symbol (грецькі літери і символи) або - Times New Roman (інші). Фізичні величини позначають курсивом, інші - звичайним шрифтом (пт.) - 14; крупний індекс - 10; дрібний індекс - 8; ве-ликий символ - 15; дрібний символ - 11.

Джерела літератури оформлюють згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

На окремій сторінці необхідно англійсь-кою мовою (за вимогами, аналогічними вимо-гам до оформлення тез доповідей) надати на-ступну інформацію: назва доповіді, автори, коротка анотація доповіді (до 10 рядків), клю-чові слова (до 8) и перелік джерел літератури. Список літератури, оформлений мовою статті, необхідно транслітерувати у відповідності до постанови КМУ від 27.01.2010 №55 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF).

Для прийняття рішення про включення Вас в учасники конференції і Вашої доповіді в про-граму конференції Вам необхідно надіслати на електронну пошту оргкомітету voda10@ukr.net ( і обов'язково продублю-вати на пошту vika.novoseltseva.00@mail.ru):

- заявку на участь у конференції. Заповню-вати окремо на кожного учасника;

- тези доповіді;

- копію документу про оплату організаційного внеску.

Останній термін прийому заявок і тез доповідей - 31 березня 2016 р.

Матеріали, які не відповідають наведеним вимогам або будуть відправлені після зазначе-ного терміну - не приймаються.

Всім учасникам конференції буде відправ-лено електронний збірник матеріалів конфере-нції. Витрати на пересилання друкованого збі-рника матеріалів конференції оплачує той, хто його отримує.

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова оргкомітету - Єгоров Б.В. - ректор Одеської на-ціональної академії харчових технологій (ОНАХТ), д-р техн. наук, професор

Заст. голови оргкомітету - Капрельянц Л.В. - прорек-тор з наукової роботи та міжнародних зв'язків ОНАХТ, д-р техн. наук, професор

Заст. голови оргкомітету - Коваленко О.О. - зав. ка-федрою технології питної води ОНАХТ, д-р техн. наук, ст. наук. співробітник

Члени оргкомітету:

Солоницька І.В. - директор навчально-наукового тех-нологічного інституту харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова ОНАХТ, канд.техн.наук, доцент

Саркісян Г.О. - декан факультету технології вина і на-нобіотехнології ОНАХТ, канд. техн. наук, доцент

Стрікаленко Т.В. - професор кафедри технології пит-ної води ОНАХТ, д-р мед. наук

Крусір Г.В. - зав. кафедрою екології та природоохо-ронних технологій ОНАХТ, д-р техн. наук, професор

Тітлов О.С. – зав. кафедрою теплоенергетики та трубо-провідного транспорту енергоносіїв ОНАХТ, д-р техн. наук, професор

Псахис Б.Й. - президент Асоціації виробників водоочи-сної техніки та доочищеної води, директор НТІЦ «Водо-обробка» ФХІ НАНУ, професор

Грабовський П.О.- професор кафедри водопостачання Одеської державної академії будівництва та архітек-тури, д-р техн. наук, професор

Зайцева Л.С. - директор ТДВ «Одеський завод мінера-льних вод « Куяльник »

СЕКРЕТАРІАТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Новосельцева Вікторія Вікторівна - асистент кафедри технології питної води ОНАХТ, тел.моб.: 0989247291

Кормош Катерина Юріївна - аспірант кафедри технології питної води ОНАХТ, тел.моб. 0939534734

Адреса оргкомітету конференції

«Вода в харчовій промисловості»

Україна, 65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112, Дх-219, Дх- 225, Одеська національна академія харчових технологій (www.aqua-technolog.оd.ua)

ЗАЯВКА

на участь в конференції

Прізвище ________________________________

Ім’я _____________________________________

По-батькові_______________________________

Назва організації ________________________

Факультет, група (для студентів)____________

Посада (для аспірантів, молодих учених

і наукових керівників) __________________

Вчене звання, наукова ступінь (для молодих учених і наукових керівників) __________

Поштова адреса _________________________

Телефон, факс____________________________

E-mail (вказати обов’язково!)______________

Назва доповіді ________________________

Співавтори_______________________________

Необхідність в отриманні друкованого збірника:

* – так, * – ні;

Пропозиція за формою участі в конференції:

*- участь з усною доповіддю; *- участь без доповіді; *- заочна участь

Необхідність бронювання місць в готелі, кількість місць _______________

Організаційний внесок

Організаційний внесок для студентів становить 50 грн., а для молодих учених та аспірантів - 100 грн. з ПДВ за 1 публікацію. Якщо тези, а також виступ з до-повіддю на конференції будуть представлені англійсь-кою мовою, то організаційний внесок не сплачу-ється. Організаційний внесок включає витрати на дру-кований збірник матеріалів конференції.

Реквізити для оплати оргвнеску:

ГО «Клуб молодих вчених Одеської національної академії харчових технологій».

Код ЄДРПОУ 36289108,

Банк АБ «Укргазбанк»,

МФО 320478,

Р/р 26005148151

Призначення платежу: благодійний внесок (НЕ ВКАЗУВАТИ ІНШЕ!)

Останній термін оплати оргвнеску - 31 березня 2016 р.

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (08 Лютого 16)
Переглядів: 1169 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Середа, 23 Жовтня 19, 2.33.25
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук