Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [739]
Друкування статей [93]
Наукові видання [17]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [14]
Конкурси [2]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

ВОДА В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Основні завдання конференції: - Узагальнення результатів фундаменталь-них і прикладних досліджень в сфері обробки води для потреб харчової галузі. - Обговорення нових ідей, розробка спіль-них проектів. На конференції будуть розглянуті наступні питання: 1. Перспективні технології, сучасні реагенти і матеріали для водопідготовки та очищення стічних вод. 2. Нові методики та прилади для дослідження показників якості води. 3. Бутильовані води - актуальні проблеми нормування, виробництва і якості. 4. Процеси і обладнання для підвищення якості води та очищення стічних вод на підприємствах харчової промисловості. 5. Захист від корозії у воднотранспортних мережах і технологічному обладнанні. 6. Еколого-енергетичні та економічні ас-пекти використання води у виробництві хар-чової продукції. Вимоги до оформлення тез доповідей До публікації будуть прийматися тези до-повідей за вищезгаданими темами українсь-кою, російською або англійською мовою. Тези повинні бути надруковані на одній - трьох повністю заповнених сторінках фор-мату А4 з полями: верхнє, нижнє, праве - 2,0 см, ліве - 2,5 см. Колонтитули - 1,25. Необхідно використовувати редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman, стиль звичайний, міжрядковий інтервал - оди-нарний, абзацний відступ - 0,63 см, вирівню-вання - за шириною. Розміщення переносів - автоматичне. Текст тез доповідей повинен відповідати такій структурі: - УДК у верхньому лівому куті сторінки (12 пт.); - через один інтервал - назва тез напівжир-ними великими літерами по центру сторінки (14 пт.); - далі, через один інтервал, напівжирним шрифтом (12 пт.) - прізвище та ініціали авто-рів і наукових керівників із зазначенням вче-ного звання і наукового ступеня; - нижче, через один інтервал, напівжирним шрифтом (12 пт.) - повна назва організації, мі-сто; - далі, через один інтервал, звичайним шрифтом (14 пт.) друкують текст тез доповіді; - закінчують тези висновками і переліком джерел літератури. Таблиці розміщують після посилання на них в тексті. Рисунки виконують чорно-білими, діаг-рами - в градаціях чорного. Рисунки, виконані в графічних редакторах, повинні бути продуб-льовані на електронному носії окремими гра-фічними файлами. Формули набирають в редакторі Microsoft Equation з використанням шрифту Symbol (грецькі літери і символи) або - Times New Roman (інші). Фізичні величини позначають курсивом, інші - звичайним шрифтом (пт.) - 14; крупний індекс - 10; дрібний індекс - 8; ве-ликий символ - 15; дрібний символ - 11. Джерела літератури оформлюють згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.На окремій сторінці необхідно англійсь-кою мовою (за вимогами, аналогічними вимо-гам до оформлення тез доповідей) надати на-ступну інформацію: назва доповіді, автори, коротка анотація доповіді (до 10 рядків), клю-чові слова (до 8) и перелік джерел літератури. Список літератури, оформлений мовою статті, необхідно транслітерувати у відповідності до постанови КМУ від 27.01.2010 №55 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF). Для прийняття рішення про включення Вас в учасники конференції і Вашої доповіді в про-граму конференції Вам необхідно надіслати на електронну пошту оргкомітету voda10@ukr.net ( і обов'язково продублю-вати на пошту vika.novoseltseva.00@mail.ru): - заявку на участь у конференції. Заповню-вати окремо на кожного учасника; - тези доповіді; - копію документу про оплату організаційного внеску.
Останній термін прийому заявок і тез доповідей - 31 березня 2016 р. Матеріали, які не відповідають наведеним вимогам або будуть відправлені після зазначе-ного терміну - не приймаються. Всім учасникам конференції буде відправ-лено електронний збірник матеріалів конфере-нції. Витрати на пересилання друкованого збі-рника матеріалів конференції оплачує той, хто його отримує.ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Голова оргкомітету - Єгоров Б.В. - ректор Одеської на-ціональної академії харчових технологій (ОНАХТ), д-р техн. наук, професор
Заст. голови оргкомітету - Капрельянц Л.В. - прорек-тор з наукової роботи та міжнародних зв'язків ОНАХТ, д-р техн. наук, професор
Заст. голови оргкомітету - Коваленко О.О. - зав. ка-федрою технології питної води ОНАХТ, д-р техн. наук, ст. наук. співробітник
Члени оргкомітету:
Солоницька І.В. - директор навчально-наукового тех-нологічного інституту харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова ОНАХТ, канд.техн.наук, доцент
Саркісян Г.О. - декан факультету технології вина і на-нобіотехнології ОНАХТ, канд. техн. наук, доцент
Стрікаленко Т.В. - професор кафедри технології пит-ної води ОНАХТ, д-р мед. наук
Крусір Г.В. - зав. кафедрою екології та природоохо-ронних технологій ОНАХТ, д-р техн. наук, професор
Тітлов О.С. – зав. кафедрою теплоенергетики та трубо-провідного транспорту енергоносіїв ОНАХТ, д-р техн. наук, професор
Псахис Б.Й. - президент Асоціації виробників водоочи-сної техніки та доочищеної води, директор НТІЦ «Водо-обробка» ФХІ НАНУ, професор
Грабовський П.О.- професор кафедри водопостачання Одеської державної академії будівництва та архітек-тури, д-р техн. наук, професор
Зайцева Л.С. - директор ТДВ «Одеський завод мінера-льних вод « Куяльник »
СЕКРЕТАРІАТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Новосельцева Вікторія Вікторівна - асистент кафедри технології питної води ОНАХТ, тел.моб.: 0989247291
Кормош Катерина Юріївна - аспірант кафедри технології питної води ОНАХТ, тел.моб. 0939534734 Адреса оргкомітету конференції «Вода в харчовій промисловості» Україна, 65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112, Дх-219, Дх- 225, Одеська національна академія харчових технологій (www.aqua-technolog.оd.ua)

ЗАЯВКА
на участь в конференції
Прізвище ________________________________
Ім’я _____________________________________
По-батькові_______________________________
Назва організації ________________________
Факультет, група (для студентів)____________
Посада (для аспірантів, молодих учених
і наукових керівників) __________________
Вчене звання, наукова ступінь (для молодих учених і наукових керівників) __________
Поштова адреса _________________________
Телефон, факс____________________________
E-mail (вказати обов’язково!)______________
Назва доповіді ________________________
Співавтори_______________________________ Необхідність в отриманні друкованого збірника:  – так,  – ні;
Пропозиція за формою участі в конференції:
 - участь з усною доповіддю; - участь без доповіді;  - заочна участь Необхідність бронювання місць в готелі, кількість місць _______________
Організаційний внесок
Організаційний внесок для студентів становить 50 грн., а для молодих учених та аспірантів - 100 грн. з ПДВ за 1 публікацію. Якщо тези, а також виступ з до-повіддю на конференції будуть представлені англійсь-кою мовою, то організаційний внесок не сплачу-ється. Організаційний внесок включає витрати на дру-кований збірник матеріалів конференції. Реквізити для оплати оргвнеску: ГО «Клуб молодих вчених Одеської національної академії харчових технологій». Код ЄДРПОУ 36289108, Банк АБ «Укргазбанк», МФО 320478, Р/р 26005148151 Призначення платежу: благодійний внесок (НЕ ВКАЗУВАТИ ІНШЕ!)
Останній термін оплати оргвнеску - 31 березня 2016 р.

 

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (14 Березня 16)
Переглядів: 1090 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Понеділок, 25 Травня 20, 11.01.31
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук