Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [733]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові видання

«Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського»

Журнал входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 241 від 09.03.2016 р.).
Публікація у журналі відповідає вимогам наказу № 1112 МОН України від 17.10.2012 р. «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук».
Статті у журналі друкуються української, англійською та російською мовами.
Прийом статей здійснюється
Вихід журналу
травень 2016 року
червень 2016 року
січень 2016 року
лютий 2016 року
Вартість публікації складає 40 грн. за 1 сторінку. Реквізити для оплати будуть надані автору за умови прийняття редколегією статті до друку у журналі.
Стаття має відображати результати досліджень автора з актуальної тематики, містити обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети і завдань дослідження.
Висловлені у статтях думки та пропозиції не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори статей. Надані матеріали не
повертаються та не можуть бути надруковані в інших виданнях. У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.
Редколегією журналу здійснюється рецензування статей. У разі негативної рецензії статтю буде повернено автору на доопрацювання або відхилено.
Після прийняття рішення редколегією журналу щодо публікації статті автор повинен надіслати до редакції такі супровідні матеріали:
- рецензія доктора наук з підписом, що завірений печаткою установи;
- експертний висновок про можливість відкритої публікації поданої статті;
- ліцензійний договір на використання твору (форма договору надсилається редакцією);
- авторська довідка (прізвище, ім’я, по батькові українською, російською мовою та англійською транслітерацією), науковий ступінь, вчене звання, назва організації (повністю та скорочено), посада, контактна інформація (телефон, e-mail, адреса для пересилання збірника);
- відсканована квитанція про сплату вартості публікації.
Вимоги до оформлення наукових статей:
1. Матеріли надсилаються електронною поштою visnik_donnuet@outlook.com. Тема листа повинна відповідати ПІБ першого автора. Усі файли повинні бути названі англійською мовою (або літерами), наприклад: Ivanov_Article.doc.
2. Загальний обсяг статті повинен становити 5-10 сторінок, у тому числі ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури. Стаття має бути набрана у редакторі Microsoft Word, гарнітура Times New Roman, кегель 12, з одинарним міжрядковим інтервалом, у форматі А4 (210×297). Поля з усіх боків мають становити по 25 мм.
3. Ілюстрації, діаграми, схеми, таблиці та формули оформлюються відповідно до ГОСТу 2.105-95. Кожна ілюстрація, діаграма, схема повинна бути підписана, таблиця - мати назву. Правила оформлення та відповідні приклади наведено у Додатку 1.
4. Стаття має бути структурована відповідно до форми, представленої у Додатку 1.
5. Посилання на джерела використаних матеріалів, фактичних та статистичних даних є обов’язковими (подаються у тексті у хронологічному порядку (не за абеткою) цифрою у квадратних дужках і розміщуються у порядку цитування чи згадування; література – у кінці статті). Бажаним є посилання у тексті статті на праці редакторів журналу та зарубіжних вчених (їх ініціали та прізвища подаються українською, а у дужках - англійською мовою із зазначенням року).
Наприклад: Е. Райз (E.Rice, 2010)
6. Список літератури оформлюється згідно з наказом ВАК від 03.12.2007 р. № 845 та ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» та має містити не більше 10 джерел із датою їх видання не раніше, ніж 20 років. У списку вказується тільки та література, на яку посилається автор у статті. У списку літератури кожне україномовне та російськомовне джерело слід подавати спочатку мовою оригіналу, а потім англійською мовою.
Транслітерація залежно від мови оригіналу виконується відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 55 від 27 січня 2010 р. «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (для української мови) або вимогам системи BGN/PCGN (для російської мови). Оформлення джерел англійською мовою повинно виконуватися згідно з вимогами гарвардського стилю (стиль «автор-дата»). Для транслітерації латиницею російськомовних і україномовних текстів можна скористатися програмами на відповідних сайтах: http://translit.ru та http://litopys.org.ua/links/intrans.htm.
Рекомендації щодо оформлення списку літератури представлені у Додатку 2.
7. Статті, які не відповідають вищевикладеним вимогам, до розгляду не прийматимуться.
Контактна інформація:
Наторіна Альона Олександрівна
+38 093 581 12 15
e-mail: visnik_donnuet@outlook.com
Ревуцька Світлана Казимирівна
+38 068 244 43 50
+38 050 360 52 05
e-mail: Revutsk@ukr.net
Додаток 1
Вимоги до оформлення та структури статті
УДК
П.І.Б. автора, ступінь, звання1
Назва організації,
місто, країна, e-mail:
НАЗВА СТАТТІ
UDK
Name Surname, degree, academic title2
Organization,
сity, country, e-mail:
TITLE OF THE ARTICLE
3Мета. Формулюється головна ідея дослідження, яка відрізняється від сучасних уявлень про проблему, доповнює або поглиблює вже відомі підходи; звертається увага на введення до наукового обігу нових фактів, висновків, рекомендацій, закономірностей або уточнення відомих раніше, але недостатньо вивчених. Мета статті випливає з постановки наукової проблеми та огляду основних публікацій з теми.
Методи. Описуються загальнонаукові та спеціальні методи дослідження з обґрунтуванням доцільності їх використання. Методи розкриваються максимально детально, щоб кожний бажаючий науковець міг відтворити хід дослідження.
Результати. Визначаються отримані результати, встановленні закономірності, тенденції, статистичні висновки, наукова новизна та практична значущість.
Ключові слова: 6-8 слів
Постановка проблеми. Визначається проблема у загальному вигляді та її зв’язок з важливими теоретичними та практичними завданнями, обґрунтовується важливість проведення дослідження та методи вирішення визначеної автором проблеми, визначається конкретна гіпотеза чи припущення, ставляться питання, на які автор намагається найти рішення.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Наводиться критичний аналіз останніх досліджень, які стосуються визначеної автором проблеми, з виділенням невирішених частин.
Мета статті. Формулюється головна ідея дослідження, яка відрізняється від сучасних уявлень про проблему, доповнює або поглиблює вже відомі підходи; звертається увага на введення до наукового обігу нових фактів, висновків, рекомендацій, закономірностей або уточнення відомих раніше, але недостатньо вивчених. Мета статті випливає з постановки наукової проблеми та огляду основних публікацій з теми.
Виклад основного матеріалу дослідження. Надається комплексне обґрунтування отриманих наукових результатів, аналізуються власні результати, здійснюється їх порівняння з аналогічними результатами інших досліджень за тематикою статті, встановлюються обмеження по застосуванню результатів.
1 Не більше 3-х авторів
2 Прізвища англійською мовою мають відповідати даним реєстрації у базі ORHID або закордонного паспорта, в іншому випадку редакція залишає за собою право на редагування відповідно постанови Кабміну України від 27. 01.2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею»
3 Реферат статті має бути викладений загальноприйнятною термінологію. Розмір від 200 до 300 слів.
Ілюстрації та графіки, що супроводжують текст, повинні бути розміщені в кадрі в книжковій
орієнтації та оформлені відповідно до ГОСТу 2.105-95.
І Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією. Якщо рисунок
один, то він позначається «Рисунок 1». Рисунки слід виконувати розміром не менше 6060 через
один інтервал від основного тексту та згруповувати. Слово «Рисунок» і назву розміщують після
пояснювальних даних і розташовують таким чином:
10
10,5
11
11,5
12
12,5
2008 2009 2010 2011 2012 2013
млрд.т
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
млрд.т/км
Обсяг світової торгівлі товарам, млрд. т. Вантажообіг авіаційних мереж, млрд.т./км
Рисунок 1 - Тенденції світової торгівлі промисловими товарами та вантажообігу авіаційної
мережі
Джерело: складено автором на основі [12]4
ІІ Таблиця розміщується під текстом, в якому вперше наведено посилання на неї, або на
наступній сторінці. Не допускається розміщувати таблицю вздовж довжини сторінки аркуша
документа (таблиці виконуються тільки в книжковій орієнтації). Якщо таблиця виходить за
формат сторінки, її ділять на частини, при цьому в кожній частині повторюють її головку або
боковик. Слово «Таблиця» вказують один раз над першою частиною таблиці, над іншими
частинами пишуть «Продовження таблиці», вказуючи номер. Назву варто розташувати над
таблицею. Таблиця відокремлюється від тексту одним рядком.
Таблиця 1 - Динаміка економічних показників функціонування авіаційних мереж
Рік
2003 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Показник
Експлуатаційні доходи, млрд. дол. 322 570 476 579 636 679 708
Експлуатаційні витрати, млрд. дол. 323 571 474 550 622 665 685
у т.ч.
Паливо, млрд. дол. 44 187 123 139 176 210 211
Інші витрати, млрд. дол. 279 384 351 412 446 455 473
Коеф. беззбитковості, % 62,3 61,8 61,4 62 63,2 63,7 63
Оборот інвестованого капіталу,% - 1,4 2 6,3 4,7 3,9 4,7
Джерело: складено автором на основі [15]
4 Відомості про джерело, авторську розробку таблиці чи рисунка вказуються після таблиці чи рисунка мовою публікації
в редакторі Microsoft Word, шрифтом Times New Roman, розміром 10, з одинарним міжрядковим інтервалом
ІІІ Формули повинні відокремлюватися одним рядком від решти тексту, центруватися, мати
нумерацію. Номери формул вказують у круглих дужках, які мають бути вирівняні до правої межі
тексту.
Стиль формул для Microsoft Eguation – курсив, розмір складових формули:
Full______________________ 13 pt.
Subscript/Superscript________ 9 pt.
Sub-Subscript/Superscript____ 7 pt.
Symbol___________________ 15 pt.
Sub-Symbol_______________ 10 pt.
3
dk Lнав / S0NQ (1)
де S0 – загальна площа території ( 2 км ), N – чисельність населення, Q – обсяг перевезень, а
Lнав – наведена протяжність шляхів сполучення.
IV Використовувати треба ненумерований список з маркером у вигляді «тире» (–) за
форматом висячого рядка з абзацним відступом. Нумерований список використовувати тільки в
тих випадках, коли є посилання на нього в тексті.
V Основний текст статті набирається без переносів та номерів сторінок. Посилання у тексті
супроводжуються цифрами у квадратних дужках (позиція цитованого видання у списку
літератури, сторінка) за зразком [3, с. 27]. Проблемні посилання на кілька джерел та на кілька
сторінок подаються відповідно [див.: 2, с. 7, 4] або [3, с. 67; 72, с. 85–90]. Список літератури
подається в порядку цитування.
Висновки. Коротко інтерпретуються та пояснюються результати дослідження, які узгоджено
з назвою, метою, постановкою проблеми (надаються відповіді на питання, які було озвучено).
Визначається як результати дослідження співвідносяться з аналізом літературних джерел,
відображається теоретична і практична значущість результатів, визначаються напрями подальших
досліджень, які ґрунтуються на отриманих результатах.
Список літератури / References
1. Ефимова В. Искусство кулинарии – и современное оборудование / В. Ефимова // Питание и
общество. – 2006. – № 5. – С. 24–25.
Efimova, V. Art of cooking – and modern equipment [Iskusstvo kulinarii – i sovremennoe
oborudovanie] / V. Efimova // Food and society. – 2006. – № 5. – P. 24–25
2. …
5Цель.
Методика.
Результаты.
Ключевые слова:
Purpose.
Methods.
Results.
Key words:
5 Реферат статті російською та англійською мовами.
Додаток 2
Рекомендації до оформлення References
1. Із транслітерованого тексту слід вилучити знаки «//» і «–», замінивши їх комами. Також слід звернути увагу на використання англійських лапок (“ ”) замість традиційних (« »).
2. Кожна транслітерована назва бібліографічного посилання має бути набрана курсивом і розширена англомовним перекладом (назва статті, книги, журналу, конференції). При цьому переклад береться у квадратні дужки і розміщується одразу після транслітерованої назви.
3. Місце видання слід зазначати повністю (наприклад, «Kyiv», а не «К.»).
4. Усі вихідні відомості (зазначення сторінок, тому, випуску, номера) ають наводитися англійською мовою, а не транслітеруватися. Так, замість «s.» слід використовувати «p.» або «pp.» (наприклад, 123 p. або рр. 1-«issue» і «no.» відповідно.
5. Римські цифри (наприклад, у назвах конференцій) необхідно замінити словами або арабськими цифрами (Second або 2nd замість II).
6. В описі підручників і навчальних посібників не треба зазначати видання, ця інформація в References зайва.
7. В опис джерела необхідно вносити прізвища всіх авторів, в жодному разі не скорочуючи цей список.
8. Рік видання переноситься на початок опису, розміщується одразу після прізвища автора в дужках (найбільш прийнятний варіант).
9. При описі електронних джерел обов’язково слід зазначати дату доступу до інформації.
Факультативні позначення
1. При зазначенні видавництва рекомендується використовувати Publ.» після його назви. Якщо назва видавництва має офіційно зареєстрований переклад на англійську мову, то зазначається цей варіант, у всіх інших випадках наводиться транслітерована назва видавництва.
2. Наприкінці опису бібліографічного джерела у дужках можна зазначати, мову оригіналу, наприклад: (In Russian), (In Ukrainian). Можна також наводити дані про переклад анотації на англійську мову, наприклад: (In Russian; abstract in English).
Додаткові поради авторам
1. У разі наведення бібліографічного джерела англійською мовою, його транслітерувати не треба, це стосується насамперед публікацій, що зареєстровані у міжнародних наукометричних базах.
2. Якщо україно- чи російськомовний журнал має офіційну зареєстровану назву англійською мовою (зазвичай така інформація міститься на сайті видання), то в References слід наводити саме її, а не робити переклад самостійно.
3. Якщо є можливість знайти оригінальне видання іншомовного джерела, то слід подавати саме його опис.
4. При описі видань без авторів (збірників, колективних монографій) можна замість прізвищ авторів зазначати одного, максимум двох редакторів видання.
5. Дозволяється не транслітерувати назви дисертацій, патентів, звітів, законодавчих і нормативних та інших нетипових для індексів цитування документів, наводячи лише їх англомовний переклад. Однак при цьому в дужках слід обов’язково зазначати мову видання оригіналу, наприклад: (In Russian) або (In Ukrainian).
6. Для неопублікованих документів можна робити короткий опис із зазначенням у дужках (Unpublished), якщо джерело має автора, або (Unpublished Source) чи (Unpublished Report), якщо автор відсутній.
7. Якщо публікація має doi, його обов’язково слід зазначати наприкінці опису джерела.
Приклади оформлення
References
Книга
Izvekov, V.I., Serikhin, N.A., Abramov, A.I. (2005). Proektirovanie turbogeneratorov [Design of turbo-generators]. Moscow, MEI, 440 p.
Lindorf, L.S., Mamikoniants, L.G. (1972). Ekspluatatsiia turbogeneratorov s neposredstvennym okhlazhdeniem [Operation of turbine generators with direct cooling]. Moscow, Energiia Publ., 352 p.
Nenashev, M.F. Poslednee pravitel’stvo SSSR [Last government of the USSR]. Moscow, Krom Publ., 1993, 221 p.
Складова частина книги (розділ, глава тощо)
Savchenko, A.P., Cherkavskaya, O.V., Rudenko, B.A., Bolotov, P.A. (2010). Anomalnaya anatomiya koronarnykh arteriy [Deviant anatomy of coronary arteries]. Interventsionnaya kardiologiya. Koronarnaya angiografiya i stentirovanie [Interventional cardiology. Coronarography and stenting]. Moscow, GEOTARMedia, pp. 60-79.
Latyshev, V.N. Tribologiya rezaniya. Kn. 1: Friktsionnye protsessy pri rezanie metallov [Tribology of Cutting, vol. 1: Frictional Processes in Metal Cutting], Ivanovo: Ivanovskii Gos. Univ., 2009.
Стаття з друкованого журналу
Zagurenko, A.G., Korotovskikh, V.A., Kolesnikov, A.A., Timonov, A.V., Kardymon, D.V. Tekhniko-ekonomicheskaya optimizatsiya dizaina gidrorazryva plasta [Techno-economic optimization of the design of hydraulic fracturing]. Neftyanoe khozyaistvo [Oil Industry], 2008, no. 11, pp. 54-57.
або
Zagurenko, A.G., Korotovskikh, V.A., Kolesnikov, A.A., Timonov, A.V., Kardymon, D.V. (2008). Technical and economic optimization of hydrofracturing design. Neftyanoe khozyaistvo [Oil Industry], no. 11, pp. 54-57 (In Russian).
Стаття з електронного журналу
Swaminathan, V., Lepkoswka-White, E., Rao, B.P. Browsers or buyers in cyberspace? An investigation of electronic factors influencing electronic exchange.
Journal of Computer-Mediated Communication, 1999, vol. 5, no. 2. Available at: http://www. ascusc.org/ jcmc/vol5/issue2/ (Accessed 28 April 2011).
Стаття з doi
Zhang, Z., Zhu, D. Experimental research on the localized electrochemical micromachining. Russian Journal of Electrochemistry, 2008, vol. 44, no. 8, pp. 926–930. doi: 10.1134/S1023193508080077
Стаття зі збірника наукових праць
Astakhov, M.V., Tagantsev, T.V. (2006). Eksperimental'noe issledovanie prochnosti soedinenii “stal'-kompozit” [Experimental study of the strength of joints “steel-composite”]. Trudy MGTU “Matematicheskoe modelirovanie slozhnykh tekhnicheskikh system” [Proc. of the Bauman MSTU “Mathematical Modeling of Complex Technical Systems”], no. 593, pp. 125-130.
Матеріали конференцій
Usmanov, T.S., Gusmanov, A.A., Mullagalin, I.Z., Muhametshina, R.Ju., Chervyakova, A.N., Sveshnikov, A.V. (2007). Osobennosti proektirovaniya razrabotki mestorozhdeniy s primeneniem gidrorazryva plasta [Features of the design of field development with the use of hydraulic fracturing]. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma “Novye resursosberegayushchie tekhnologii nedropol'zovaniya i povysheniya neftegazootdachi” [Proc. 6th Int. Symp. “New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact”]. Moscow, pp. 267-272.
або більш короткий варіант опису
Usmanov, T.S., Gusmanov, A.A., Mullagalin, I.Z., Muhametshina, R.Ju., Chervyakova, A.N., Sveshnikov, A.V. (2007). Features of the design of field development with the use of hydraulic fracturing. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma “Novye resursosberegayushchie tekhnologii nedropol'zovaniya i povysheniya neftegazootdachi” [Proc. 6th Int. Symp. “New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact”]. Moscow, pp. 267-272. (In Russian).
Неопублікований документ
Latypov, A.R., Khasanov, M.M., Baikov, V.A. (2004). Geology and Production (NGT GiD). The Certificate on official registration of the computer program. No. 2004611198 (In Russian, unpublished).
Generator davleniia GD-2M. Tekhnicheskoe opisanie i instruktsiia po ekspluatatsii [Pressure generator GD-2M. Technical description and user manual]. Zagorsk, Res. Inst. of Appl. Chem. Publ., 1975, 15 p.
або
Pressure generator GD-2M. Technical description and user manual. Zagorsk, Res. Inst. of Appl. Chem. Publ., 1975, 15 p. (In Russian, unpublished).
Інтернет-ресурс
APA Style (2011). Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed 5 February 2011).
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov [ules for the Citing of Sources] Available at: http://www.scribd.com/doc/1034528/ (Аccessed 7 February 2011).
Дисертація, автореферат дисертації
Semenov, V.I. (2003). Matematicheskoe modelirovanie plazmy v sisteme kompaktnyi tor. Diss. dokt. fiz.-mat. nauk [Mathematical modeling of the plasma in the compact torus. Dr. phys. and math. sci. diss.]. Moscow, 272 p.
або
Semenov, V.I. (2003). Matematicheskoe modelirovanie plazmy v sisteme kompaktnyi tor. Dokt, Diss. [Mathematical modeling of the plasma in the compact torus. Doct. Diss.]. Moscow, 272 p.
Grigor'ev, Iu.A. (1996). Razrabotka nauchnykh osnov proektirovaniia arkhitektury raspredelennykh sistem obrabotki dannykh. Diss. dokt. tekhn. Nauk [Development of scientific bases of architectural design of distributed data processing systems. Dr. tech. sci. diss.]. Moscow, Bauman MSTU Publ., 243 p.
Закони, збірники нормативних документів
Закони, постанови, які розміщені в друкованих засобах:
Cabinet of Ministers of Ukraine (2007), “Resolution "On approval of the State program of development of the Ukrainian village until 2015"”, Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 73, p. 2715.
Закони, постанови, які розміщені на електронних ресурсах (сайтах):
The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "On public-private partnership", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2404-17 (Accessed 29 August 2013).
Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the action plan for 2013 to implement the National Strategy for Regional Development 2015"”, available at: http://zakon.rada.gov.ua (Accessed 22 August 2013).
Ukrainian Business Resource (2011), “2010 results for the coal industry”, available at:http://ubr.ua/market/industrial/rezultaty-2010-goda-dlia-ugolnoi-promyshlennosti-73714 (Accessed 29August 2013).
ГОСТ
GOST 8.586.5–2005. Metodika vypolneniia izmerenii. Izmerenie raskhoda i kolichestva zhidkostei i gazov s pomoshch'iu standartnykh suzhaiushchikh ustroistv [State Standard 8.586.5 – 2005. Method of measurement. Measurement of flow rate nd volume of liquids and gases by means of orifice devices]. Moscow, Standartinform Publ., 2007, 10 p.
або
State Standard 8.586.5–2005. Method of measurement. Measurement of flow rate and volume of liquids and gases by means of orifice devices. Moscow, Standartinform Publ., 2007, 10 p. (In Russian)
Патент
Palkin, M.V. (2006). Sposob orientirovaniia po krenu letatel'nogo apparata s opticheskoi golovkoi samonavedeniia [The way to orient on the roll of aircraft with optical homing head]. Patent RF, no. 2280590.
Препринт
Іванов, В.В. (2010). Kardiolohiia [Cardiology]. Working paper WP3/2012/01, Kyiv: Druk, 198 р.
Статистичний збірник
Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2013). Sotsialni indykatory rivnia zhyttia naselennia [Social indicators of living], Kyiv: Informatsiino-analitychne ahentstvo.
Примітка: Якщо немає даних про автора (колектив авторів), але є дані про редактора, на початок опису джерела виносять дані про нього:
Vasyliev, I.I. (ed.) (2010). Kardiolohiia [Cardiology], Kyiv: Svit.
Якщо немає даних про автора (колектив авторів) і редактора, то на початок опису джерела виносять назву організації, яка видала матеріал:
Donetsk National Medical University of Maxim Gorky (2012). Kardiolohiia [Cardiology], Donetsk: Donetsk National Medical University of Maxim Gorky
Отже загалом Список літератури/References має такий вигляд:
Список літератури/References
1. Брадул О. М. Аналіз в системі управління діяльністю корпорацій : зб. наук. пр. : [в 2-х т.] / О.М. Брадул. – Донецьк : Юго-Восток, ЛТД, 2007.– С. 363–369.
Bradul, О. M. (2007). Analiz v systemi upravlinnia diyal’nistiu korporatsiy: zb. nauk. pr. : [in 2 vols.], Donetsk , South-east LTD, pp. 363– 369.
2. Євдокимов В. В. Концепція інтегрованої системи бухгалтерського обліку: теорія, методологія, організація : автореф. дис. … доктора екон. наук : спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної ді-яльності) / В.В. Євдокимов. – Ж., 2011. – 37 с.
Yevdokymov, V.V. (2011). Kontseptsyia intehrovanoyi systemy bukhalters’koho obliku: teoriya, metodolohiya, orhanizatsiya: avtoref. dys. dokt. ekon. nauk, Zhy-tomyr, 37 p.

Категорія: Наукові видання | Додав: nauka (19 Травня 16)
Переглядів: 2183 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Понеділок, 14 Жовтня 19, 4.06.07
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук