Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Конференції ПДАТУ

ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНО-ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (далі - ЗНП ПДАТУ)

ШАНОВНІ АВТОРИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ!

В зв̓язку зі зміною редакційної політики та популяризацією за кордоном

ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНО-ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (далі - ЗНП ПДАТУ) через світові бібліографічні, наукометричні бази, міжнародні каталоги повідомляємо наступне.

Науковий фаховий Збірник приймає до публікації наукові праці з технічних, сільськогосподарських, економічних наук.Збірник наукових праць ПДАТУ зареєстровано у Міжнародному центрі періодичних видань, присвоєно міжнародний ідентифікаційний код серіального видання – Міжнародний стандартний номер серіального видання (ISSN – International Standard Serials Number, Іnternatіonal Centre, м. Париж, Франція) - ISSN 2410-1125 (print)) і, відповідно, індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах : РІНЦ, Citefactor, ResearchBible, Google Scholar, MIAR.

Редакційна колегія орієнтується на норми та принципи міжнародної організації Committee on Publication Ethics та базована на принципах Budapest Open Access Initiative..

Редколегія видання систематично працює над підвищенням якості інформаційного матеріалу та розширенням кола популяризації видання, адже відповідно до п.п. 2.1. та 2.2. Наказу МОНмолодьспорт України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» від 17.10.2012 р. №1112 (із змінами, внесеними згідно з наказами від 03.12.2012 р. №1380, від 21.03.2013 р. №365) за темою дисертації на здобуття наукового ступеня необхідна наявність публікацій у наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України та інших держав, з яких:– не менше 4 публікацій (для здобуття наукового ступеня доктора наук) у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію. не менше 1 статті (для здобуття наукового ступеня кандидата наук) у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію. До таких публікацій можуть прирівнюватися публікації у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз.

ПУБЛІКАЦІЙНА ЕТИКА

ТА ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ ЗНП ПДАТУ

Опубліковані в Збірнику наукових праць ПДАТУ статті є результатом наукових досліджень авторів і організацій, співробітниками яких вони є, та вносять внесок у розвиток науки і забезпечують спадкоємність наукових поглядів.

З урахуванням цього встановлюються стандарти етичної поведінки для всіх сторін, що беруть участь в процесі публікації: авторів, редакції, рецензента, видавця. Ці стандарти засновані на існуючій політиці редакції та видавця.

ОБОВ'ЯЗКИ АВТОРІВ

1. Стандарт авторства Авторство має бути обмежене лише тими, хто вніс значний внесок в одержання результатів дослідження (розробка концепції, наукової ідеї та інш.). Автор, який представляє редакції рукопис, повинен гарантувати, що ним вказано всіх співавторів, що вони бачили і схвалили остаточний варіант рукопису і згодні з її поданням до редакції для публікації.

2. Стандарт однократності (неприпустимість паралельних публікацій)

Автор не повинен подавати до редакції рукопис раніше опублікованої статті. Він не повинен також подавати рукопис однієї і тієї ж за змістом статті в редакції декількох журналів одночасно.

Подача рукопису одночасно в кілька журналів є неетичною і неприйнятною.

3. Стандарт доступу до вихідних даних дослідження та їх зберігання

Автор зобов'язаний подати вихідні матеріали (дані) дослідження на вимогу редакції і повинен бути готовий надати публічний доступ до них. Автор повинен зберігати ці дані протягом розумного часу після публікації.

4. Стандарт оригінальності і неприпустимість плагіату

Автор повинен представити в редакцію абсолютно оригінальну статтю. Якщо він використовував роботи або включає в свою статтю фрагменти з робіт (цитати) інших осіб, то таке використання має бути належним чином оформлене (лапки, виноска на джерело цитування, вказівка оригінального джерела в бібліографічному списку до статті).

Плагіат в будь-якій формі є неетичною і неприйнятною поведінкою автора.

5. Стандарт підтвердження джерел

Автор повинен в бібліографічному списку правильно вказати наукові та інші джерела, які він використовував у ході дослідження та які мали істотний вплив на результати дослідження.

Джерела, на які є виноски в тексті рукопису статті, повинні бути вказані в обов'язковому порядку. Інформація, отримана з неофіційних (приватних) джерел (розмова, листування, обговорення з третіми особами та ін.) не повинна використовуватися. Приклад оформлення джерел за ДСТУ наведено нижче.

6. Стандарт виправлення помилок в опублікованих роботах

Якщо автор виявить суттєву помилку або неточність у вже опублікованої статті, то він зобов'язаний негайно повідомити про це редакцію і сприяти їй у виправленні помилки. Якщо редакція дізнається про помилку від третіх осіб, то автор зобов'язаний негайно усунути помилку або представити докази її відсутності. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ ЗНП ПДАТУ

1. До друку приймаються наукові статті, що мають наукову і практичну цінність. Редакція приймає статті, повністю підготовлені до друку в збірнику наукових праць. Статті, оформлення яких не відповідає вказаним вимогам, не приймаються до друку.

2. Автор має право подати до Редакції лише одну наукову статтю в один випуск.

3. Автори дають згоду на збір і обробку персональних даних з метою включення їх в базу даних відповідно до Закону України № 2297-VІ «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. Редакція збірника гарантує, що особисті дані, окрім тих, що публічно подаються у статті, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх завдань редакції та не будуть поширюватись і передаватись стороннім особам.

4. До розгляду приймаються наукові статті обсягом не менше 8 сторінок тексту, формат паперу – А4, орієнтація – книжкова, поля: ліве – 20 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм., міжрядковий інтервал – 1,5, кегль шрифту – 14, гарнітура – Times New Roman, абзац – 1 см (лише для основного тексту анотацій і статті).

5. Статті подаються в електронному варіанті лише в одному примірнику. Редакція залишає за собою право вносити поправки до статей, не змінюючи основного змісту. Відповідальність за цитування та достовірність інформації несуть автори статей.

6. На електронну адресу редакції (ДО 1 ГРУДНЯ, вихід з друку – березень) zbirnyk@pdatu.edu.ua мають надійти (у темі листа вказати розділ, які науки, напр. «Технічні науки»): 1. Стаття, оформлена відповідно до вказаних вимог; 2.

Інформація про автора (якщо авторів декілька, то на кожного окремо);

7. Мова публікацій: українська, англійська, російська.

8. Слід чітко розмежовувати тире (… – … ) та дефіс (… - … ). Необхідно використовувати однотипні лапки «…». Не допускається ставити абзацний відступ пробілами та клавішою Tab.

9. Не допускається використання переносів. Між ініціалами, ініціалами та прізвищем ставиться нерозривний пробіл. Нумерація сторінок не проставляється.

10. Після References подається запис: Стаття надійшла до редколегії ЧЧ.ММ.РРРР (із зазначенням дати надсилання статті до редколегії, шрифт Times New Roman, 11 кегль, вирівнювання по правому краю).

11. Оплата публікації. У разі позитивної оцінки статті редколегією, авторам повідомляються умови оплати. У зворотньому напрямі має надійти відсканована квитанція. Видання матеріалів здійснюється за кошти авторів. Вартість однієї сторінки (повної / неповної) становить 35 грн. Замовлення додаткового примірника видання обговорюється окремо. Формування авторського резюме англ. мовою може здійснюватись редакцією за додаткову плату.

12. Розсилка збірника. Збірник наукових праць розсилається державним підприємством «Укрпошта». За бажанням матеріали можуть бути надіслані відділенням «Нової пошти» за кошти автора. Контакти: Подільський державний аграрно-технічний університет, вул. Шевченка, 13, м. Кам̓янець-Подільський, Україна, 32315. Редакційний відділ.

 

СТРУКТУРА НАУКОВОЇ СТАТТІ

(відповідно вимог ДСТУ 7152:2010 "Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках")

(Послідовність розташування матеріалів, зразок у додатку 1):

1. ІНДЕКС УДК (вирівнювання по лівому краю, шрифт – напівжирний). Визначити код УДК ви можете за цим посиланням: http://teacode.com/online/udc/

2. JEL CLASSIFICATION (вирівнювання по лівому краю, шрифт – напівжирний). Визначити код JEL за своїми ключовими словами ви можете за цим посиланням : https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php

3. Прізвище та ім’я автора (співавторів, шрифт – напівжирний).

4. Наук. ступінь, вчене звання; посада.

5. Місце роботи (повна назва структурного підрозділу), населений пункт, країна, кожен співавтор з нового рядка, вирівнювання по лівому краю (відомості англ. мовою як приклад наведено в додатку).

6. Електронна адреса авторів.

7. НАЗВА НАУКОВОЇ СТАТТІ (вирівнювання по центру, шрифт – напівжирний, великі літери);

8. Анотація (кегль шрифту – 11, курсив, міжрядковий інтервал – 1), без слова «Анотація», абзац – 1 см, вирівнювання по центру). Обсяг анотації повинен бути не

менше 100 слів. Перед текстом публікації, після назви і підзаголовних даних; • на мові публікації.

 

!!! авторське резюме на укр. мові для публікацій на інших мовах наводять після публікації.

9. Ключові слова (напівжирний курсив) : кегль шрифту – 11, курсив, міжрядковий інтервал – 1, абзац – 1 см, вирівнювання по центру; словосполучення використовуються для пошуку статті в електронних базах), повинні бути лаконічними, відображати зміст і специфіку рукопису.

10. Текст наукової статті.

11. Затекстові примітки (якщо такі є).

12. Список використаних джерел.

13. References.

14. Відомості про мову, з якої було здійснено переклад публікації (якщо до редакції надається аналог опублікованої в іншому виданні статті іншою мовою).

15. Дата надходження авторського оригіналу до редакції.

16. Відомості про продовження чи закінчення публікації (якщо рукопис публікується в декількох номерах).

3

17. Вихідні дані авторів та назва статті, резюме українською мовою для публікації на інших мовах або Авторське резюме та ключові слова на англійській (якщо мова статті українська) та рос. мовах (приклад відомостей про вч.ступінь, вч. звання, посади в англомовному середовищі наведено в ДОДАТКУ 2)

До публікації приймаються рукописи з максимально конкретизованими анотаціями. Композиційно анотація може бути збудована за принципом IMRAD (Introduction, Methods (Methodology), Results and Discussion) :

Актуальність – актуальність дослідження.

Мета – мета і завдання дослідження.

Методи (методологія дослідження) – відомості про те, коли, де, як проводилося дослідження; яка інформація, методи використовувалися; хто був включений в групу піддослідних.

Результати – основні висновки (конкретика), результати дослідження.

Перспективи – інформація про те, як отриманий результат співвідноситься з висновками інших учених, які перспективи дослідження, напрями подальшої роботи, складності.

Загальновизнаною світовою практикою є використання анотацій (англійською мовою - resume чи abstract) не лише як структурного компонента власне наукової статті, але й як окремої наукової форми, що має на меті ознайомити у найзагальніших рисах із суттю та змістом дослідження.

Власне, на підставі цього ознайомлення інші науковці роблять важливі висновки щодо свого ставлення та оцінки наукової праці (наприклад, чи замовляти повний текст праці для детальнішого ознайомлення з метою включення до збірника, чи запрошувати автора представленої анотації наукового дослідження на наукове зібрання – конференцію, симпозіум тощо).

Отже, за кордоном вага і роль таких наукових анотацій не є формальною, оскільки саме від якості їх написання значною мірою залежить навіть доля, відомість, можливості реалізації (коли йдеться про анонс дослідницького проекту) та рівень репрезентації самого дослідження.

У зв’язку із викладеним вище є всі підстави для того, аби заохочувати та культивувати написання анотацій до наукових статей з метою вироблення стійких навичок підготовки цих важливих документів зі сфери оформлення та загальноприйнятого інформування про специфіку та характер наукових досліджень.

Крім того, цілком закономірним є написання анотацій не лише українською, але, принаймні, ще однією іноземною мовою (у першу чергу – англійською), яка допоможе ввести проблематику конкретного дослідження у ширший науковий обіг.

!!! РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ АВТОРСЬКИХ РЕЗЮМЕ (АНОТАЦІЙ) ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ

Авторське резюме повинно викладати суттєві факти роботи, і не повинно перебільшувати або містити матеріал, який відсутній в основній частині публікації.

Відомості, що містяться в заголовку статті, не повинні повторюватися в тексті авторського резюме.

Скорочення та умовні позначення не допускаються.

В авторському резюме не робляться посилання на номер публікації в списку літератури до статті.

Метод або методологію проведення роботи доцільно описувати в тому випадку, якщо вони відрізняються новизною або їх розробка становить самостійну частину роботи. У рефератах документів, що описують експериментальні роботи, вказують джерела даних і характер їхньої обробки.

Результати роботи описують гранично точно й інформативно. Наводять основні теоретичні та експериментальні результати, фактичні дані, виявлені зв’язки і закономірності. При цьому перевага надається новим результатам і даним довгострокового значення, важливим відкриттям, висновкам, які спростовують наявні теорії, а також даними, що, на думку автора, мають практичне значення.

Висновки можуть містити рекомендації, оцінки, пропозиції, гіпотези, описані у статті.

Слід уникати зайвих вступних фраз (наприклад, "автор статті розглядає"). Історичні довідки, якщо вони не становлять основний зміст документа, опис раніше опублікованих робіт та загальновідомі положення в рефераті не наводять.

У тексті реферату слід вживати синтаксичні конструкції, властиві мові наукових і технічних документів, уникати складних граматичних конструкцій (не застосовуваних у науковій англійській мові).

Обсяг тексту визначається змістом публікації (обсягом відомостей, їх науковою цінністю та / або практичним значенням), але не повинен бути менше 100-250 слів.

Приклад авторського резюме українською мовою:

Значна частина планів по впровадженню змін, що містять в своїй основі нововведення, або не доходить до практичної реалізації, або в дійсності приносить набагато менше користі, ніж планувалося…….. У статті пропонується механізм …, заснований на аналізі ... Дослідження спирається на звід правил і процедур, що містять серію методів, використання яких дозволяє … До таких методів відносяться: ….Результатом розробленої автором методики … є пропозиція ….., яка в своїй концептуальній основі орієнтується на …вишукування шляхів та прискорить реалізацію…..., що в кінцевому результаті призведе до….

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ ТЕКСТУ НАУКОВОЇ СТАТТІ

Текст статті має бути із зазначенням наступних елементів:

Ø Актуальність, де висвітлюється важливість дослідження, існуючі проблеми та напрями їх вирішення в контексті поставлених наукових завдань; вказуються невирішені частини проблеми.

Ø Аналіз останніх досліджень та публікацій, де подається короткий аналіз результатів досліджень науковців з тематики наукової статті.

Ø Мета, де вказуються мета і завдання наукового дослідження.

Ø Методи, де висвітлюються основні методи і прийоми, застосовані у науковій статті.

Ø Результати, де висвітлюються основні отримані результати дослідження, поданих у науковій статті.

Ø Висновки і перспективи, де подаються конкретні висновки за результатами дослідження та перспективи подальших розробок.

4 !!! Особливості стилю.

Необхідність зайвого наголошення на цьому важливому, хоч, на перший погляд, абсолютно очевидному аспектові зреалізування наукової стратегії викликана тим, що надто часто автори, які декларують звертання до наукової проблематики, використовують при цьому публіцистичний стиль викладу.

Змішання стилів не є виправданим, оскільки створення якісного інтелектуального продукту не може асоціюватися із публіцистичністю у будь-якій її формі. Публіцистика і наука – це дві повноцінні, важливі для суспільного розвитку, але зовсім відмінні сфери інтелектуального самовираження.

Тому чимало із тих прийомів і форм, які застосовує публіцистика (емоційність, прагнення вплинути на підсвідомість, часте, інколи маловмотивоване використання метафор та інших образних засобів, можливість жонглювання вибірковими чи висмикнутими із контексту чи системи аргументами тощо) у жодному випадку не можуть співвідноситися із науковим засвоєнням матеріалу. Отже, починаючи зі стадії осмислення прийомів збору інформації та закінчуючи формами викладу тих концепцій та ідей, до яких дійшов автор у результаті дослідження, слід чітко та однозначно орієнтуватися на загально-визнані наукові стандарти рівня аргументованості та стилю викладу матеріалу.

При цьому треба пам’ятати, щоб у статті не було бездоказових тез та концепцій; усі ідеї знаходилися у закономірному та обґрунтованому взаємозв’язку; автор прагнув до максимальної об’єктивності та пошуку наукової істини, вільної від тиску ідеології та емоцій.

Табличний та графічний матеріал.

Може бути лише книжкового формату, а його кількість доречною. Таблиця повинна мати порядковий номер, вказується у правому краю (кегль шрифту – 14, курсив, міжрядковий інтервал – 1,5). Назва таблиці подається над таблицею (кегль шрифту – 14, напівжирний, міжрядковий інтервал – 1,5). Текст таблиці подається гарнітурою Times New Roman (кегль шрифту – 12, міжрядковий інтервал – 1). Після таблиці необхідно вказувати джерело (кегль шрифту – 12, міжрядковий інтервал – 1), або розробка автора, складено автором на підставі.

Рисунок повинен бути єдиним графічним об’єктом і згрупованим; мати номер і назву, що вказується поза об’єктом

(кегль шрифту – 14, напівжирний, міжрядковий інтервал – 1). Розташування рисунку має бути в тексті. Рисунки повинні бути контрастними і чорно-білими, а спосіб заливки в діаграмах – штриховий. Графічні матеріали не повинні бути сканованими.

Формули (з стандартною нумерацією) виконуються в редакторі Microsoft Equation.

Список використаних джерел.

Подається в кінці наукової статті подається (не менше 8-ми джерел) у порядку згадування або у алфавітному порядку (кегль шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1). Бібліографічні записи у прикнижкових/пристатейних бібліографічних списках мають бути оформлені відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 „Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання” (ДОДАТОК 3). Заголовки бібліографічних записів складають згідно з ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 „Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання”. Дещо упереджене ставлення до вимог чинного стандарту з боку авторів частково пов’язано з тим, що він не містить прямих указівок щодо його поширення на оформлення бібліографічних посилань. Разом з тим, у ДСТУ 7152:2010 „Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках” прямо зазначено, що бібліографічний опис у бібліографічних посиланнях, уміщених у примітках, складають згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1. Отже, у вітчизняних наукових, навчальних, бібліографічних, редакційно-видавничих та інших установах і організаціях для оформлення прикнижкових/пристатейних списків і бібліографічних посилань слід використовувати саме ці стандарти. Посилання на літературні джерела в тексті наукової статті слід надавати в квадратних дужках [1, с. 56; 7, с. 45–51].

References.

Після цього подається список використаних джерел англійською мовою (References), який формується за міжнародним стандартом АРА (використовуватиметься при розташуванні рукописів у зарубіжних базах). Список літератури («References») для SCOPUS та інших зарубіжних баз даних (БД) необхідно наводити повністю окремим блоком, повторюючи список літератури, наданий українською/російською мовою, незалежно від того, є в ньому іноземні джерела чи немає. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються у списку, наведеному латиницею.

Тобто після статті подається 2 списки:

«Список використаних джерел» (звичайний список літератури) та «References» (список для міжнародних БД, де дані українською/російською мовою описуються за допомогою вказівок, поданих нижче, а джерела англійською дублюються зі списку «Список використаних джерел»). Необхідно в опис статті вносити всіх авторів, не скорочуючи перелік до трьох, як це рекомендовано чинними у нас державними стандартами.

Для полегшення при оформленні джерел за цим стандартом рекомендуємо користуватись посиланням http://ua.translit.net/#mp1.

Транслітерацію українських символів необхідно здійснювати у відповідності з Постановою КМУ від 27 січня 2010 р. № 55, а російських – згідно системи BGN/PCGN. Нижче наведено приклади оформлення різних типів джерел за пропонованими стандартами.

5 Правила оформлення списку літератури (References), транслітерованого у романському алфавіті (латиниця)

Правильний опис використовуваних джерел у списках літератури є запорукою того, що цитована публікація буде врахована під час оцінювання наукової діяльності її авторів, отже, (по ланцюжку) — діяльності організації, регіону, країни. За цитуванням журналу визначається його науковий рівень, авторитетність, ефективність діяльності його редакційної колегії і т. д. З цього виходить, що найбільш значущими складовими в бібліографічних посиланнях є прізвища авторів і назви журналів. Причому для того, щоб всі автори публікації були враховані в системі, необхідно в опис статті вносити прізвища всіх авторів, не скорочуючи їх до трьох, чотирьох і т. п. Заголовки статей у цьому випадку дають додаткову інформацію про їхній зміст і, хоча в аналітичній системі опису вони не наводяться, Scopus рекомендує включати їх в описи посилань.

Для опису у переліку літератури україномовних і російськомовних статей з журналів рекомендуємо такий варіант структури бібліографічних посилань у References:

• ПІБ авторів (транслітерація);

• назва статті у варіанті, що транслітерується, і переклад назви статті англійською мовою в квадратних дужках [ ];

• назва джерела (транслітерація) і переклад назви джерела англійською мовою [ ];

• вихідні дані з позначеннями англійською мовою або лише цифрові (останнє залежно від вживаного стандарту опису).

Список літератури (References) для Scopus та інших зарубіжних баз даних (БД) подається повністю окремим блоком, повторюючи список літератури, наведений мовою оригіналу відповідно до вимог ДАК України, незалежно від наявності у ньому англомовних джерел. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються в списку, який готується в романському алфавіті.

Опис статті з журналів:

Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V Tekhnikoekonomichna optimizatsiya dizainu gidrorazryvu plasta [Techno-economic optimization of the design of hydraulic fracturing]. Neftyanoe kho- zyaistvo - Oil Industry, 2008, no.11, pp. 54—57 [in Ukrainian].

Небажане таке подання посилань (заголовок статті лише транслітерується, без перекладу):

Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardy- mon D.V. Tekhniko-ekonomichna optimizatsiya dizainu gidrorazryvu plasta. Neftyanoe khozyaistvo — Oil Industry, 2008, no.11, pp. 54—57.

Технологія підготовки References з використанням системи автоматичної транслітерації і перекладача

На сайті http://litopys.org.ua можна безоплатно скористатися програмою транслітерації україномовного тексту в латиницю.

На сайті http://www.translit.ru є програма для транслітерації російськомовного тексту.

Зразок короткої схеми процесу перетворення посилання:

1. Захід на сайт http://litopys.org.ua/links/intrans.htm

2. Вставка в спеціальне поле всього тексту бібліографії українською мовою і натиск кнопки «перекодувати».

3. Копіювання тексту, що транслітерується у References — список, який готується.

4. Переклад всіх описів джерел, окрім авторів (назва книги, статті, постанови і так далі) англійською мовою, перенос його до списку, який готується (за транслітерованою назвою).

5. Об’єднання опису в трансліті і перекладеного та оформлення відповідно до усталених правил. При цьому необхідно розкрити місце видання (Kyiv) і виправити позначення сторінок англійською мовою (замість 182 s. пише-мо 182 р.) .

 

У жодному з зарубіжних стандартів з бібліографічного опису не використовують розділові знаки, вживані в українському ДСТУ («//»,« ; » та «—»).

Назва джерела і вихідні дані відділяються від авторів і заголовка статті типом шрифту, найчастіше курсивом (italics), крапкою або комою без додаткових пробілів перед цими розділовими знаками.

Отже, змінюємо посилання, що транслітерується:

1. Прибираємо спеціальні роздільники між полями та лапки («//», «/», «—», « ; »).

2. У квадратних дужках після транслітерації пишемо перекладений заголовок статті і назву джерела англійською мовою.

3. Пишемо англійською мовою повне місце видання і позначення сторінок (видавництво залишаємо транслітерованим). Додаємо в кінець речення [in Russian].

 

Отримуємо кінцевий результат:

Kochukova E.V. Pavlova O.V. Raftopulo Iu.B. Sistema ekspertnykh otsenok v informatsionnom obespechenii uchenykh [The peer review system in the information providingof scientists] Informatsionnoe obespechenie nauki. Novye tekhnologii: Sb. nauch. tr., [Information Support of Science. New TechnologiesCollected papers]. Moscow: Nauchnyi Mir, 2009, pp.190—199 [in Russian].

Бібліографічний опис за стандартом АРА:

Книга

Last Name, F. (Year Published). Book Title. Publisher City: Publisher Name.

Brown, D. (2004). The DaVinci code. New York: Scholastic [in English].

Журнал

Last Name, F. (Year Published). Article Title. Journal name, Volume number, Page Numbers. Smith, J. (2009). Studies in pop rocks and Coke. Weird Science, 12, 78—93 [in English].

Сайт

Last Name, First. «Page Title». Website Title. Retrieved Date Accessed, from Web Address Smith, J. (2009, January 21). Obama inaugurated as President. CNN. com. Retrieved February 1, 2009, from http://www.cnn.com/POLITICS/01/21/ obama_inaugurated/index.html [in English].

Допомогти в зберіганні і оформленні посилань можуть програми — бібліографічні менеджери. У більшості випадків з їхньою допомогою Ви зможете швидко і грамотно скласти бібліографічний опис для публікації в будь- якому зарубіжному виданні відповідно до їхніх вимог.

До таких сервісів належать сайти http://www.bibme.org, http://www.zotero.org, http://www.mendeley.com, www.citethisforme.com та ін.

6 !!! АВТОРСЬКЕ РЕЗЮМЕ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Анотації (реферати, авторські резюме) англійською мовою в україномовному (російськомовному) виданні є для іноземних учених і фахівців основним і, як правило, єдиним джерелом інформації щодо змісту статті і викладених результатів, тому підлягають перевірці з метою недопущення технічного перекладу програмними засобами, оскільки рукописи будуть доступні в Інтернет-мережі: бібліографічних (наукометричних) базах, інформаційних порталах, онлайн-бібліотеках.

У англомовному тексті слід застосовувати термінологію, властиву іноземним спеціальним текстам. Скорочення та умовні позначення, крім загальновживаних (в тому числі в англомовних спеціальних текстах), застосовують у виняткових випадках або дають їх визначення при першому вживанні. Одиниці фізичних величин слід наводити в міжнародній системі СІ. Можна наводити в круглих дужках поряд з величиною в системі СІ значення величини в системі одиниць, використаної у вихідному документі.

Анотації повинні бути: інформативними (не містити загальних слів); змістовними (відображати основний зміст статті і результати досліджень); структурованими (слідувати логіці опису результатів в статті); «англомовними» (написані якісним англійською мовою);компактними (укладатися в обсяг від 100 до 250 слів).

Приклад структурованого авторського резюме з іноземного журналу в Scopus: PurposeMethodology …. Results ….. Discussion…...

Зразки кліше англійською мовою

•The article deals with …

•As the title implies the article describes ...

•The paper is concerned concerned with …

•It is known that… •It should be noted about…

•The fact that … is stressed.

•A mention should be made about …

•It is spoken in detail about…

•It is reported that …

•The text gives valuable valuable information information on …

•Much attention is given to…

•It is shown that…

•The following conclusions are drawn…

•The paper looks at recent research dealing with…

•The main idea of the article is…

•It gives a detailed analysis of…

•It draws our attention attention to…

•It is stressed that…

•The article is of great help to …

•The article is of interest to …

Інформація про автора та заявка

на розміщення статті у ЗНП ПДАТУ Прізвище та ім’я

Гаврилянчик Руслан Юрійович

Науковий ступінь

Кандидат с.г.наук

Вчене звання

доцент

Посада

Перший проректор…..

Місце роботи (навчання)

ПДАТУ

Назва статті

Проблеми інноваційної діяльності в сільському господарстві

Розділ збірника, до якого подається стаття

1

Додатковий екземпляр збірника

НІ

Контактний телефон

(098) ххх-хх-хх

E-mail

gavrilyanchuk@yandex.ru

Поштова адреса:

Кому

вулиця, дім, квартира населений пункт,

район, область

країна (для іноземців)

індекс

Гаврилянчик Руслан Юрійович

м. Кам.Под.

Хмельницька обл.

32300

Категорія: Конференції ПДАТУ | Додав: nauka (22 Жовтня 15)
Переглядів: 1983 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Середа, 23 Жовтня 19, 2.44.54
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук